10-02

Szent Őrzőangyalok


Ennek az emléknapnak saját olvasmányai vannak

OLVASMÁNY a Kivonulás könyvéből
Angyalom előtted fog járni és vezet.
Ezt mondja az Úr:
„Íme, én elküldöm angyalomat, hogy előtted menjen, őrizzen téged az úton, és vezessen el arra a helyre, amelyet neked szántam. Tiszteld őt, és hallgass a szavára, ne ellenkezzél vele, mert nem bocsátja meg, ha vétkezel, mivel az én nevem van benne. De ha hallgatsz a szavára, és megteszel mindent, amit mondok, akkor ellensége leszek ellenségeidnek és szorongatója leszek szorongatóidnak. Akkor angyalom előtted fog járni.”
Ez az Isten igéje.
Kiv 23,20-23a

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Angyalainak parancsol felőled, * hogy őrizzenek minden utadon. (15b. vers. - 2. tónus)
Előénekes: Aki a Fölséges oltalmában lakik, * a Mindenható árnyékában tartózkodik.
Így szól az Úrhoz: † „Menedékem és váram te vagy nékem, * Istenem, benned bízom.”
Hívek: Angyalainak parancsol felőled, * hogy őrizzenek minden utadon.
E: Megment ő téged a vadászok tőrétől, * és a gonosz beszédtől.
Szárnyaival oltalmaz, * tollai alatt menedéket találsz.
H: Angyalainak parancsol felőled, * hogy őrizzenek minden utadon.
E: Pajzs és páncél az ő hűsége; * nem kell félned az éjjeli rémtől,
a nappal szárnyaló nyíltól, † a sötétben ólálkodó ragálytól, * a fényes nappal pusztító dögvésztől.
H: Angyalainak parancsol felőled, * hogy őrizzenek minden utadon.
E: Nem eshet semmi bajod, * otthonodhoz nem közelíthet semmi csapás.
Mert angyalainak parancsol felőled, * hogy őrizzenek minden utadon.
H: Angyalainak parancsol felőled, * hogy őrizzenek minden utadon.
Zsolt 90,1-2.3-4.5-6.10-11

ALLELUJA
Áldjátok az Urat, mind, ti, mennyei seregek: * szolgái, akik akaratát teljesítitek! Zsolt 102,21 – 7 b. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
A kicsinyek angyalai az égben szüntelenül látják mennyei Atyám arcát.
A tanítványok egyszer ezzel a kérdéssel fordultak Jézushoz: „Mit gondolsz, ki a legnagyobb a mennyek országában?”
Erre Jézus odahívott egy gyermeket, közéjük állította, és így szólt: „Bizony, mondom nektek: ha meg nem változtok, és nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát olyan kicsinnyé lesz, mint ez a gyermek, az a legnagyobb a mennyek országában. Aki pedig befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, az engem fogad be.
Vigyázzatok, meg ne vessetek egyet sem e kicsinyek közül! Mondom nektek: Angyalaik az égben szüntelenül látják mennyei Atyám arcát.”
Ezek az evangélium igéi.
Mt 18,1-5.10

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
29. AZ ANGYALOKRÓL
Pap: A mennyei seregeket ünnepelve forduljunk, testvéreim, mindnyájunk közös Atyjához, és kérjük, hogy az angyalok által is viselje gondját földi életünknek!
Lektor: 1. Küldd, Urunk, Szent Mihály főangyalt, hogy védelmezze az Anyaszentegyházat, és legyen vezérünk lelki küzdelmeinkben!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Add a hithirdetők mellé Szent Gábor főangyalt, hogy eljusson a világ minden népéhez az üdvösség örömhíre!
3. Rendeld földi zarándokságunk kísérőjéül Szent Rafael főangyalt, hogy megnyissa lelkünk szemét a te igazságaidra, és orvosolja sebzett lelkünket!
4. Állítsd mindnyájunk mellé őrző angyalaidat, hogy meg ne botoljék lábunk a feléd vezető úton!
5. Engedd, hogy az ítélet napján szent Fiad jobbjához állítsanak minket az angyalok, és szüntelenül velük zenghessük dicsőséged himnuszát!
Pap: Mennynek és földnek Ura, Istene! Segíts minket, hogy szent angyalaid jelenlétéről soha el ne feledkezzünk, és pártfogásukat élvezve eljussunk országodba, ahol velük együtt szemléljük majd dicsőséges arcodat. Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.