09-15

A fájdalmas Szűzanya


SZENTLECKE a Zsidókhoz írt levélből
Krisztus a szenvedésből engedelmességet tanult, és hódolatáért meghallgatásra talált.
Testvéreim!
Jézus földi életében hangosan kiáltozva, könnyek között imádkozott, és könyörgött ahhoz, aki meg tudta menteni a haláltól. Hódolatáért meghallgatásra talált. Annak ellenére, hogy ő volt a Fiú, a szenvedésből tanulta meg az engedelmességet. Műve befejeztével pedig örök üdvösséget szerzett azoknak, akik engedelmeskednek neki.
Ez az Isten igéje.
Zsid 5,7-9

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Szabadíts meg engem, Uram, * irgalmasságodban! Vö. 17b. vers. – 2. tónus.
Előénekes: Te vagy, Uram, az én reményem, † ne hagyj soha szégyent érnem, * igaz voltodban szabadíts meg engem!
Fordítsd felém füledet, * siess, ments meg engem!
Hívek: Szabadíts meg engem, Uram, * irgalmasságodban!
E: Légy oltalmazó sziklaváram és megerősített házam, * hogy megszabadíts engem!
Erősségem és menedékem te vagy nékem, * nevedért vezess és irányíts engem!
H: Szabadíts meg engem, Uram, * irgalmasságodban!
E: Kiszabadítasz a hálóból, amit titkon vetettek nekem, * mivel te vagy az én erősségem!
Uram, kezedbe ajánlom lelkemet; * megváltottál engem, hűséges Istenem!
H: Szabadíts meg engem, Uram, * irgalmasságodban!
E: Én pedig benned remélek, Uram, † azt mondtam: „Te vagy Istenem, * kezedben van a sorsom.”
Ragadj ki az ellenség kezéből, * és azoktól, akik üldöznek engem.
H: Szabadíts meg engem, Uram, * irgalmasságodban!
E: Mily nagy a te jóságod, Uram, * amelyet a téged félőknek tartogatsz,
amelyet azoknak készítettél, akik benned bíznak, * minden ember szeme láttára.
H: Szabadíts meg engem, Uram, * irgalmasságodban!
Zsolt 30,2-3a.3bc-4.5-6.15-16.20

ALLELUJA
Boldog vagy, Szentséges Szűz Mária, † mert kínhalál nélkül is megszerezted a vértanúság pálmáját * Urunk keresztje alatt. – 2. tónus.

Vagy:
† EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
Íme, a te fiad! Íme, a te anyád.
Nagypénteken Jézus keresztje mellett ott állt anyja, valamint anyjának nővére, Mária, aki Kleofás felesége volt, és Mária Magdolna. Amikor Jézus látta, hogy ott áll anyja és a tanítvány, akit szeretett, így szólt anyjához: „Asszony, íme, a te fiad!” Azután a tanítványhoz szólt: „Íme, a te anyád!” Attól az órától fogva házába fogadta őt a tanítvány.
Ezek az evangélium igéi.

Vagy:
† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
Jézus atyja és anyja ámulva hallgatták mindazt, amit Simeon mondott. Simeon pedig megáldotta őket, és így szólt Máriához, Jézus anyjához: „Lám, e Gyermek által sokan elbuknak és sokan feltámadnak Izraelben! Az ellentmondás jele lesz ő – még a te lelkedet is tőr járja át –, hogy napfényre kerüljenek sok szívnek titkos gondolatai!”
Ezek az evangélium igéi.
Jn 19,25-27 vagy Lk 2,33-35

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
17. A FÁJDALMAS SZŰZANYÁRÓL
(Szeptember 15.)
Pap: Testvéreim, mindannyian, akik az élet terheit hordozzuk, lépjünk bizalommal a Fájdalmas Anyához, és vele együtt esedezzünk a mi Urunkhoz, Istenünkhöz!
Lektor: 1. Add, Urunk, hogy Szentatyánk, N. pápa, püspökeink, papjaink és szerzeteseink a Fájdalmas Anya lelkületével hordozzák szolgálatuk keresztjeit!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Add kegyelmedet, hogy híveid a Fájdalmas Anya példájára erős lélekkel viseljék életük megpróbáltatásait!
3. Szent Fiad Fájdalmas Anyjának könyörgésére enyhítsd és gyógyítsd meg, Urunk, a háború, a nyomor, az éhínség és a természeti csapások okozta sebeket!
4. Add, Urunk, hogy az öregek, a betegek és az elhagyatottak a Hétfájdalmú Szűz oltalmában vigasztalást nyerjenek!
5. A szenvedő és tisztuló telkeknek pedig legyen hathatós közbenjárója az „Irgalmasság Anyja”!
Pap: Istenünk! Te a Boldogságos Szűz Máriát sem kímélted meg a szenvedésektől. Az ő közbenjárására emelj fel minket elesettségünkből. Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.