05-30

Szent István király ereklyéinek átvitele


OLVASMÁNY Tóbiás könyvéből
Isten nem fordul el a jótékonykodóktól.
Fiam, ha az igazság útján jársz, minden vállalkozásod sikerrel jár, miként a többieknek is, akik az igazság szerint élnek.
Adj alamizsnát vagyonodból. Ne fordítsd el arcodat a szegényektől, akkor Isten sem fordítja el arcát tőled.
Fiam, vagyonod nagysága szerint adj alamizsnát. Ha bőven van neked, adj többet; ha szűkén van, törekedj arra, hogy a keveset is szívesen add. Így szép kincset gyűjtesz magadnak az ínséges napokra. Az alamizsna ugyanis megszabadít a haláltól, és nem engedi, hogy a sötétség honába kerülj.
Nagy bizalommal lehet a magasságbeli Isten iránt mindenki, aki a jótékonyságot gyakorolja.
Ez az Isten igéje.
Tób 4,6-12

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Jó nekem az Istenhez ragaszkodnom, * és reményemet az Úristenbe helyeznem. Vö. 28. vers.
Előénekes: Milyen jó az Isten az igazakhoz, * az Úr azokhoz, akiknek a szíve tiszta!
Mindig veled akarok maradni, * hiszen kezedben tartottad jobbomat.
Hívek: Jó nekem az Istenhez ragaszkodnom, * és reményemet az Úristenbe helyeznem.
E: Szándékod szerint vezérelsz engem, * és végül is befogadsz a dicsőségbe.
Nincs senkim rajtad kívül a mennyben, * és ha veled vagyok, nem kívánok semmit sem a földön.
H: Jó nekem az Istenhez ragaszkodnom, * és reményemet az Úristenbe helyeznem.
E: Bár elenyészik a szívem és a testem, * szívem Istene és örökrésze mindig az Isten.
Nekem jó az Istennel lennem, * és az Úristenbe helyeznem bizakodásom.
H: Jó nekem az Istenhez ragaszkodnom, * és reményemet az Úristenbe helyeznem.
Zsolt 72,1bc és 23.24-25.26 és 28ab

ALLELUJA
Ha jót cselekszel, felragyog világosságod, mint a hajnal, * és sorsod hamarosan jobbra fordul. Vö. Iz 58,8 – 8. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
Atyátok úgy látta jónak, hogy nektek adja az ő Országát.
Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:
„Ne félj, te kisded nyáj, hisz Atyátok úgy látta jónak, hogy nektek adja az Országot.
Adjátok el, amitek van, és osszátok ki a rászorulóknak. Készítsetek magatoknak kimeríthetetlen erszényt, kifogyhatatlan kincset a mennyben, ahol tolvaj nem fér hozzá, és a moly nem rágja szét. Ahol a kincsetek, ott a szívetek is.”
Ezek az evangélium igéi.

Vagy: EVANGÉLIUM Szent István király ünnepéről, augusztus 20-áról.
Lk 12,32-34

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
14. SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÜNNEPÉRE
(Augusztus 20.)
Pap: Kérjük, testvéreim, az Istent, hogy Szent István király közbenjárására áldja meg nemzetünket!
Lektor: 1. Áldd meg, Urunk, népünk szorgalmas munkáját, hogy békében és jólétben éljen!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Áldd meg népünk vezetőit, hogy eredményesen dolgozzanak országunk felvirágoztatásán!
3. Add. hogy az Egyház és az állam együtt dolgozzon egész népünk javára!
4. Áldd meg gyermekeinket és ifjúságunkat, a magyar jövő zálogát!
5. Tartsd távol hazánktól a természeti csapásokat, és segíts mindenkit emberhez méltó életre!
Pap: Urunk, Istenünk, áldd meg Nagyasszonyunk és első szent királyunk közbenjárására nemzetünket, hogy békében és jólétben élhessen, és áldva magasztaljon téged! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.