2017-11-05

Évközi 31. vasárnap

Kezdőének:
Ne hagyj magamra, én Uram, Istenem, ne távozz el tőlem! Siess, oltalmazz engem, Uram, én menedékem! (Zsolt 37,22-23)

Könyörgés:
Mindenható, irgalmas Isten, a te kegyelmed műve, hogy híveid méltóképpen és tetszésed szerint szolgálnak neked. Add, kérünk, hogy minden akadályt legyőzve elnyerjük a megígért boldogságot. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

OLVASMÁNY Malakiás próféta könyvéből
Ti letértetek az útról, sőt sokan elbuktak tanítástok miatt.
Én vagyok a Nagy Király – mondja a Seregek Ura –, és nevem félelmetes a népek között. Most ezt az intelmet intézem hozzátok, papok! Ha nem hallgatjátok meg, és nem szívlelitek meg, s nem dicsőítitek meg nevemet – mondja a Seregek Ura – akkor átkot küldök rátok.
Ti letértetek az útról, sőt sokan elbuktak tanításotok miatt. Ti felbontottátok Lévi szövetségét – mondja a Seregek Ura. Én ezért megvetetté és alávalóvá tettelek benneteket az egész nép előtt, mert nem jártatok útjaimon, hanem a tanításban az emberek személyére voltatok tekintettel.
Vajon nem egy Atyánk van-e mindannyiunknak? Vajon nem ugyanaz az Isten teremtett-e minket? Miért viselkedünk akkor egymással szemben áruló módon, megsértve atyáink szövetségét?
Ez az Isten igéje.
Mal 1,14b-2,2b.8-10

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Őrizd meg lelkemet * a te békédben, Uram. 8G. tónus.
Előénekes: Szívemben nincs nagyravágyás, Uram, * szememben sincsen kérkedés.
Nagy dolgok után nem töröm magam, * sem erőmet meghaladó feltűnő csodák után.
Hívek: Őrizd meg lelkemet * a te békédben, Uram.
E: Valóban lecsendesítettem lelkemet és megnyugtattam, † miként a kisded anyja ölében, * úgy pihent meg a lelkem.
H: Őrizd meg lelkemet * a te békédben, Uram.
E: Bízzál, Izrael, az Úrban, * mostantól fogva mindörökké!
H: Őrizd meg lelkemet * a te békédben, Uram.
Zsolt 130,1.2.3.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a tesszaloniki hívekhez írt első leveléből
Nemcsak Isten evangéliumát, hanem életünket is nektek akartuk adni.
Testvéreim!
Amikor nálatok voltunk, olyan gyengéden viselkedtünk körötökben, mint a gyermekét dajkáló anya. Annyira közel álltatok szívünkhöz, hogy nemcsak Isten evangéliumát, hanem életünket is nektek akartuk adni. Ennyire megszerettünk benneteket! Emlékezhettek, testvérek, fáradozásunkra és kemény munkára. Éjjel-nappal dolgoztunk, hogy senkinek se legyünk a terhére. Így hirdettük nektek Isten evangéliumát.
Ezért szüntelenül hálát adunk Istennek, hogy amikor Isten szavát hallottátok tőlünk, nem úgy fogadtátok azt, mint emberi tanítást, hanem mint Isten szavát, amint valóban az is. Bennetek is, akik hittetek, hatékonynak fog bizonyulni.
Ez az Isten igéje.
1Tessz 2,7b-9.13

ALLELUJA
Egy a ti Atyátok, a mennyei, * és egy a ti tanítótok, a Krisztus. Mt 23,9b. 10b – 8G. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
A farizeusok tanítják ugyan a mózesi törvényt, de maguk nem teszik.
Abban az időben Jézus így beszélt a tömeghez és a tanítványokhoz: „Mózes tanítószékében az írástudók és a farizeusok ülnek. Tegyetek meg és tartsatok meg ezért mindent, amit mondanak nektek, de tetteikben ne kövessétek őket, mert tanítják ugyan, de maguk nem teszik azt. Súlyos, sőt elviselhetetlen terheket kötöznek össze és helyeznek az emberek vállára, de maguk egy ujjal sem hajlandók mozdítani rajta. Amit tesznek, azért teszik, hogy lássák őket az emberek Szélesre szabják imaszíjukat, és köntösükön megnagyobbítják a bojtokat. Vendégségben szeretnek a főhelyekre ülni, a zsinagógában pedig az első székekbe. Elvárják, hogy az emberek köszönjenek nekik a főtereken, és hogy rabbinak, azaz mesternek szólítsák őket.
Ti ne hívassátok magatokat mesternek, mert egy a ti Mesteretek, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. De atyának se hívjatok senkit magatok közül, mert egy a ti Atyátok, a mennyei. És tanítónak se hívassátok magatokat, hisz egy a ti tanítótok: Krisztus. Aki a legnagyobb köztetek, az legyen a többi szolgája. Aki önmagát magasztalja, azt megalázzák, és aki önmagát megalázza, azt felmagasztalják.”
Ezek az evangélium igéi.
Mt 23,1-12

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Imádkozzunk, testvéreim, mennyei Atyánkhoz a hit szerinti élet kegyelméért! Aki bizalommal és alázatosan kéri, azt meghallgatja az Úr!
Lektor: 1. Hogy főpásztoraink és papjaink szavukkal és életük példájával hirdessék az evangélium tanítását!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Hogy hívő néped életét meg ne fertőzze a farizeusi magatartás!
Hívek: Kérünk téged . . .
3. Hogy a világ népei a keresztények áldozatos szeretetéből ismerjék meg az evangélium igazságát!
Hívek: Kérünk téged . . .
4. Hogy szenvedő testvéreink a kereszt türelmes hordozásával mutassák meg, hogy Krisztus nyomában járnak!
Hívek: Kérünk téged . . .
5. Hogy egyházközségünk tagjai belső meggyőződésükből fakadó magatartásukkal tanúsítsák keresztény hitüket!
Hívek: Kérünk téged . . .
Pap: Mennyei Atyánk! Segíts minket, gyermekeidet, hogy a te igéd elfogadása jó cselekedetekben nyilvánuljon meg bennünk! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

Felajánló könyörgés:
Urunk, Istenünk, legyen kedves előtted ez a tiszta áldozat, és árassza ránk bőven szent irgalmadat. Krisztus, a mi Urunk által.

Áldozási ének:
Az élet útját mutatod nekem, örömmel töltesz el színed előtt, Uram. (Zsolt 15,11)
vagy
Engem az élő Atya küldött, s általa élek. Így az is élni fog általam, aki engem eszik – mondja az Úr. (Jn 6,58)

Áldozás utáni könyörgés:
Kérünk, Istenünk, működjék bennünk egyre hatékonyabban kegyelmed, és a mennyei szentség ereje jóságodból tegyen alkalmassá arra, hogy elnyerjük ígéreteidet. Krisztus, a mi Urunk által.