2017-09-10

Évközi 23. vasárnap

Kezdőének:
Igaz vagy, Uram, és igazságos ítéletedben. Pártfogold szolgádat irgalmad szerint! (Zsolt 118,137.124)

Könyörgés:
Istenünk, te megváltottál és gyermekeiddé fogadtál bennünket. Tekints jóságosan szeretett fiaidra, és vezess el minket, Krisztusban hívőket az igazi szabadságra és a mennyei dicsőségbe. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

OLVASMÁNY Ezekiel próféta könyvéből
Ha nem teszel semmit, hogy az istentelent visszatérítsd útjáról, vérét tőled kérem számon.
Az Úr ezt a szózatot intézte Ezekiel prófétához: „Emberfia, őrnek állítottalak Izrael háza mellé, hogy halld számból szavaimat és közvetítsd üzeneteimet. Ha azt mondom az istentelennek: »Istentelen, meg kell halnod,« és te nem teszel semmit, hogy az istentelent visszatérítsd útjáról, az istentelen meghal ugyan vétke miatt, de vérét tőled kérem számon. Ha ellenben meginted az istentelent, hogy hagyjon fel életmódjával és térjen meg, de nem tér le útjáról, meghal ugyan gonoszsága miatt, de te megmented életedet.”
Ez az Isten igéje.
Ez 33,7-10

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Bár hallgatnátok ma Isten szavára: * „Népem, ne légy kemény szívű.” 2. tónus.
Előénekes: Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, * és ujjongjunk üdvünk sziklája előtt.
Dicsőítő énekkel lépjünk színe elé, * magasztaljuk őt zsoltárt zengve.
Hívek: Bár hallgatnátok ma Isten szavára: * „Népem, ne légy kemény szívű.”
E: Jöjjetek, boruljunk le, hódoljunk előtte, * hulljunk térdre Urunk, Alkotónk előtt.
Mert ő a mi Istenünk, * mi pedig az ő népe, és kezére bízott nyáj vagyunk.
H: Bár hallgatnátok ma Isten szavára: * „Népem, ne légy kemény szívű.”
E: Bárcsak hallgatnátok ma az ő szavára: * „Ne keményítsétek meg szíveteket,
mint egykor Meribánál, Massza napján a pusztában, † ahol atyáitok megkísértettek engem, * próbára tettek, bár látták számos csodámat.”
H: Bár hallgatnátok ma Isten szavára: * „Népem, ne légy kemény szívű.”
Zsolt 94,1-2.6-7.8-9

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből
A törvény teljessége a szeretet.
Testvéreim!
Ne tartozzatok senkinek semmivel, csak kölcsönös szeretettel! Mert aki a másikat szereti, teljesíti a többi parancsot is. Hiszen a parancsok: „Ne ölj, ne törj házasságot, ne lopj, a másét ne kívánd”, és ami egyéb parancs még van, ebben az egyben foglalható össze: „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!”
A szeretet nem tesz rosszat felebarátjának, mert a törvény teljessége a szeretet.
Ez az Isten igéje.
Róm 13,8-10

ALLELUJA
Isten Krisztusban kiengesztelődött a világgal, * és ránk bízta a kiengesztelődés igéjét. 2Kor 5,19 – 4g. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Ha hallgat rád, megnyerted testvéredet.
Abban az időben Jézus így szólt apostolaihoz:
„Ha testvéred vétkezik ellened, menj és figyelmeztesd őt négyszemközt. Ha hallgat rád, megnyerted testvéredet. Ha azonban nem hallgat rád, vigyél magaddal egy vagy két társat, hogy »kettőnek a tanúbizonysága vagy háromé tanúsítsa a dolgot. Ha rájuk sem hallgat, mondd meg a hívek közösségének. Ha a hívek közösségére sem hallgat, vedd úgy, mintha pogány volna vagy vámos.
Bizony mondom nektek: Amit megköttök a földön, meg lesz kötve a mennyben is; és amit feloldotok a földön, fel lesz oldva a mennyben is. És bizony mondom nektek: Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön és úgy kérik, megkapják azt mennyei Atyámtól. Mert ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.”
Ezek az evangélium igéi.
Mt 18,15-20

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Testvéreim! Isten a szeretet. Azt akarja, hogy mi is szeretetben éljünk. Kérjük tőle ezt az ajándékot.
Lektor: 1. Add, Urunk, hogy Egyházad pásztorai szeretetből szolgálják a rájuk bízottakat!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Tartsd távol, Urunk, a népektől a gyűlölködés és az irigység szellemét, hogy békében és egymást segítve éljenek!
Hívek: Kérünk téged . . .
3. Segítsd, Urunk, a szülőket, hogy türelemmel intsék gyermekeiket, a gyermekek pedig készséggel fogadják az intő szót!
Hívek: Kérünk téged . . .
4. Távolíts el, Urunk egyházi közösségeink életéből minden viszályt és pártoskodást!
Hívek: Kérünk téged . . .
5. Add, Urunk, hogy segítségre szoruló embertársaink a mi szeretetünk által tapasztalják meg a te jóságodat!
Hívek: Kérünk téged . . .
Pap: Istenünk! Add kegyelmedet, hogy egymást testvéri szeretettel segítve eljussunk hozzád, közös Atyánkhoz! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

Felajánló könyörgés:
Istenünk, igaz jámborság és békesség szerzője, add, hogy ezzel az áldozati adománnyal méltóképpen tiszteljük Fölségedet, és a szent áldozatban való részesedés forrassza eggyé szívünket. Krisztus, a mi Urunk által.

Áldozási ének:
Mint szarvas sóvárog a forrásvízre, úgy áhít a lelkem téged, Istenem. Istenre szomjas a lelkem, az élő Istenre. (Zsolt 41,2-3)
vagy
Én vagyok a világ világossága. Aki követ, nem jár sötétsédben, hanem övé lesz az élet világossága – mondja az Úr. (Jn 8,12)

Áldozás utáni könyörgés:
Istenünk, te igéddel élteted és szentségednek mennyei kenyerével táplálod híveidet. Add, hogy szeretett Fiadnak ezek az ajándékai erősítsenek minket, és így életének mindig részeseivé legyünk. Krisztus, a mi Urunk által.