2017-02-26

Évközi 8. vasárnap

Kezdőének:
Az Úr oltalmamra kelt, kivezetett biztonságos helyre, megszabadított, mert kedvét leli bennem. (Zsolt 17,19-20)

Könyörgés:
Istenünk, irányítsd a világ folyását akaratod szerint békességben. Egyházadnak pedig add meg, hogy odaadó buzgósággal és zavartalan örömmel szolgáljon neked. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből
Nem feledkezem meg rólad.
Így panaszkodott Sion:
„Elhagyott az Úr!
Megfeledkezett rólam!”
De megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony?
És megtagadhatja-e szeretetét méhe szülöttétől?
De még ha ő megfeledkeznék is:
én akkor sem feledkezem meg rólad – mondja az Úr.
Ez az Isten igéje.
Iz 49,14-15

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Lelkem, bízzál Istenben: * megnyugvásod tőle várjad! 3a. tónus.
Előénekes: Csak Istenben keress megnyugvást, lelkem, * csak tőle jön üdvösségem.
Mert ő az üdvösségem, ő az oltalmam, * ő a sziklaváram, nem fogok többé meginogni.
Hívek: Lelkem, bízzál Istenben: * megnyugvásod tőle várjad!
E: Lelkem, nyugodj meg teljesen Istenben, * hagyatkozz rá türelemmel.
Mert ő az én üdvösségem, ő az én Istenem, * ő a sziklaváram, nem fogok meginogni.
H: Lelkem, bízzál Istenben: * megnyugvásod tőle várjad!
E: Szabadulásomat és üdvösségemet Istentől várom, * ő az én erősségem, Istennél találok menedéket.
Minden népek, benne bízzatok, * tárjátok fel szíveteket őelőtte.
H: Lelkem, bízzál Istenben: * megnyugvásod tőle várjad!
Zsolt 61,2-3.6–7.8-9ab

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből
Feltárja az Úr a szívek szándékait.
Testvéreim!
Úgy tekintsenek minket az emberek, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak intézőit. Az intézőktől csak azt kívánják, hogy hűségesek legyenek.
A magam részéről nem törődöm azzal, hogy ti vagy más emberi bíróság hogyan ítélkezik fölöttem, hiszen én még önmagam felett sem ítélkezem. Nem érzem ugyan magam semmiben sem bűnösnek, de ez még nem jelenti azt, hogy igaz vagyok: az Úr mond fölöttem ítéletet.
Ne ítélkezzetek hát időnap előtt, amíg el nem jön az Úr. Ő majd megvilágítja a sötétség titkait, és feltárja a szívek szándékait. Akkor mindenki megkapja az elismerést Istentől.
Ez az Isten igéje.
1Kor 4,1-5

ALLELUJA
Isten szava élő és átható: * megítéli a gondolatokat és a szándékot szívünk mélyén. Zsid 4,12 – 9. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Ne aggódjatok a holnap miatt!
Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:
Senki sem szolgálhat két úrnak: vagy gyűlöli az egyiket, a másikat pedig szereti, vagy ragaszkodik az egyikhez, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok az Istennek is, a Mammonnak is.
Ezért azt mondom nektek: Ne aggódjatok az életetek miatt, hogy mit esztek vagy mit isztok, sem testetek miatt, hogy mibe öltöztök. Nem több az élet az ételnél, és a test a ruhánál? Nézzétek az ég madarait! Nem vetnek, nem is aratnak, és magtárakba sem gyűjtenek, hanem a ti mennyei Atyátok táplálja őket. Nem értek ti sokkal többet azoknál? Ti aggodalmaskodók, melyiktek tudja életét egyetlen lépésnyivel is megtoldani?
És a ruházat miatt miért aggodalmaskodtok? Figyeljétek a mezők liliomait, hogyan nőnek, pedig nem fáradoznak és nem is szőnek. Mondom nektek: Salamon még dicsősége teljében sem öltözött úgy, mint egy ezek közül! Ha a mezei virágot, amely ma virul és holnap a kemencébe kerül, így öltözteti az Isten, akkor titeket nem sokkal inkább, kicsinyhitűek? Ne aggodalmaskodjatok hát, hogy mit együnk? vagy: mit igyunk? vagy: mibe öltözzünk?! Ezeket a pogányok keresik. Mert a ti mennyei Atyátok jól tudja, hogy minderre szükségtek van. Ti mindenekelőtt az Isten országát és annak igazságát keressétek, és ezeket is mind megkapjátok hozzá. Ne aggódjatok hát a holnap miatt! A holnap majd gondoskodik magáról! Elég a mának a maga baja.
Ezek az evangélium igéi.
Mt 6,24-34

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Imádkozzunk, testvéreim, hogy minden bizalmatlanság és aggodalmaskodás nélkül merjünk Isten gondviselésére hagyatkozni!
Lektor: 1 .Hogy Szentatyánk, N. pápa, főpásztoraink és papjaink Isten gondviselő jóságának hűséges tanúi legyenek!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Hogy a világ vezetői az isteni gondviselés szolgálatában dolgozzanak a népek haladásáért!
Hívek: Kérünk téged . . .
3. Hogy híveid a te országodat és igazságodat keresve a többi szükségeset is megkapják!
Hívek: Kérünk téged . . .
4. Hogy amint az anya nem feledkezik meg gyermekéről, úgy te se feledkezzél meg rólunk!
Hívek: Kérünk téged . . .
5. Hogy nagybeteg és haldokló embertársaink is érezzék gondviselő jóságodat!
Hívek: Kérünk téged . . .
Pap: Mennyei Atyánk! Távolítsd el lelkünkből az aggodalmaskodást, hogy bizalommal és hűségesen szolgálhassunk neked. Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

Felajánló könyörgés:
Istenünk, tőled kaptuk, amit fölségednek felajánlunk, te mégis a mi odaadó buzgóságunk hódolataként fogadod el adományainkat. Kérjük irgalmas jóságodat, hogy amit érdemszerzésre kaptunk tőled, szerezze meg nekünk örök jutalmadat. Krisztus, a mi Urunk által.

Áldozási ének:
Énekelek az Úrnak, mert jót tett velem, dicsőítem fölséges Istenem nevét. (Zsolt 12,6)
vagy
Így szól az Úr: Íme, én veletek vagyok mindennap, a világ végéig. (Mt 28,20)

Áldozás utáni könyörgés:
Üdvösségszerző ajándékoddal vendégeltél meg minket, Istenünk. Kérjük irgalmasságodat, hogy amivel most földi életünkben táplálsz, ugyanazzal a mennyei eledellel tégy bennünket az örök élet részesévé. Krisztus, a mi Urunk által.