2024-11-24

Évközi 34. vasárnap – Krisztus, a Mindenség Királya

Kezdőének:
Misekönyv 408. oldal
Méltó a Bárány, akit megöltek, hogy övé legyen a hatalom, az isteni méltóság, a bölcsesség, az erő és a tisztelet. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké! (Jel 5,12;1,6)

Könyörgés:
Mindenható Istenünk, te öröktől fogva úgy határoztál, hogy szeretett Fiadban, a mindenség Királyában megújítasz mindent. Add, hogy az egész teremtett világ megszabaduljon a bűn szolgaságától, Fölségednek hódoljon, és szüntelenül dicsőítsen téged. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

OLVASMÁNY Dániel próféta könyvéből
Láttam az éjjeli látomásban, hogy íme, az ég felhőin valaki közeledik. Olyan volt, mint az Emberfia. Amikor az Ősöreghez ért, színe elé vezették. Hatalmat, méltóságot és királyságot adott neki. Minden népnek, nemzetnek és nyelvnek őt kell szolgálnia. Hatalma örök hatalom, amely nem enyészik el, és királysága nem szűnik meg soha.
Ez az Isten igéje.
Dán 7,13-14

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Az Úr országol, * királyi fölségbe öltözött. (5. tónus.)
Előénekes: Az Úr országol, királyi fölségbe ölzött, † az Úr fölségbe öltözött, * felövezte magát hatalommal.
Hívek: Az Úr országol, * királyi fölségbe öltözött.
E: Megerősítette a földet, hogy meg ne inogjon. † Öröktől fogva vagy te, Uram, * szilárdan áll trónod kezdet óta.
H: Az Úr országol, * királyi fölségbe öltözött.
E: Bizonyságaid valóban igazak, † Uram, szentség illeti zadat, * most és mindörökké.
H: Az Úr országol, * királyi fölségbe öltözött.
Zsolt 92,1ab.1c-2.5

SZENTLECKE a Jelenések könyvéből
Testvéreim!
Jézus Krisztus hűséges tanú, elsőszülött a holtak közül, és a föld királyainak fejedelme. Ő szeret minket. Vérével megváltott bűneinktől, s Atyjának, az Istennek országává és papjaivá tett bennünket. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen. Nézzétek, közeledik a felhőkön! Látni fogja őt minden szem, még azok is, akik átszúrták. A föld minden népe veri majd a mellét. Igen. Ámen. Én vagyok az Alfa és az Ómega, mondja az Úr, az Isten, aki van, aki volt, és aki eljő: a Mindenható.
Ez az Isten igéje.
Jel 1,5-8

ALLELUJA
Áldott, aki jön az Úr nevében, * áldott legyen ősatyánknak, Dávidnak jövendő országa. (Mk 11,9.10 – 7. tónus.)

† EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
Abban az időben Pilátus maga elé hívatta Jézust, és megkérdezte tőle: „Te vagy-e a zsidók királya?” Jézus így válaszolt: „Magadtól mondod ezt, vagy mások mondták neked rólam?” Pilátus ezt felelte: „Hát zsidó vagyok én? Saját néped és a főpapok adtak a kezembe. Mit tettél?” Ekkor Jézus így szólt: „Az én országom nem ebből a világból való. Ha ebből a világból volna az országom, szolgáim harcra kelnének, hogy ne kerüljek a zsidók kezére. De az én országom nem innét való.” Pilátus megkérdezte: „Tehát király vagy?” Jézus így felelt: „Te mondod, hogy király vagyok. Én arra születtem, és azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Aki az igazságból való, az hallgat a szavamra!”
Ezek az evangélium igéi.
Jn 18,33b-37

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Testvéreim! A mi Urunk a királyok Királya és az uralkodók Ura. Hódolatunkkal együtt terjesszük eléje kéréseinket!
Lektor:
1. Te vagy, Urunk, az örök és egyetemes Király: terjeszd ki szelíd uralmadat minden emberre!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Te vagy, Urunk, a szentség és a kegyelem Királya: szenteld meg Egyházadat!
Hívek: Kérünk téged . . .
3. Te vagy, Urunk, az igazságosság és a béke Királya: adj békét a népeknek!
Hívek: Kérünk téged . . .
4. Te vagy, Urunk, a szeretet és az élet Királya: erősítsd meg a keresztény családokat!
Hívek: Kérünk téged . . .
5. Te vagy, Urunk, a jóság Királya: gondviseléseddel gyámolíts minden embert!
Hívek: Kérünk téged . . .
Pap: Urunk, Jézus Krisztus! Hittel valljuk, hogy te vagy a mindenség Királya. Irgalmas jóságoddal hallgasd meg esdeklő népedet, és áldd meg örökségedet! Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.
Hívek: Ámen.

Felajánló könyörgés:
Urunk, Istenünk, felajánljuk neked ezt az engesztelő áldozatot, és könyörögve kérünk, hogy az egység és a béke ajándékát adja meg minden népnek szent Fiad. Aki él és uralkodik mindörökkön örökké.

Prefáció:
Krisztus Királyról, Misekönyv 409. oldal
Az Úr legyen veletek.
H.: És a te lelkeddel.
Emeljük föl szívünket.
H.: Fölemeltük az Úrhoz.
Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
H.: Méltó és igazságos.

(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, – mi Urunk, szentséges ATyánk, mindenható, örök Isten:
Te egyszülött Fiadat, a mi Urunkat, Jézus Krisztust az öröm olajával örök főpappá és a mindenség királyává kented, – hogy a kereszt oltárán tökéletes engesztelő áldozatul felajánlja Önmagát, és véghezvigye az emberek megváltásának szent művét.
(És) Miután hatalma alá vetett minden teremtményt, – az örök és egyetemes Országot mérhetetlen fölségednek átadja: az ő országa igazság és élet, kegyelem és szentség, igazságosság, szeretet és béke.
(És) Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónod körül álló hatalmas égi szellemek, és minden seregek a mennyben, a te dicsőséged himnuszát zengjük, – és velük EGyütt vég nélkül mondjuk (énekeljük:)
Szent vagy, szent vagy, szent vagy, ...

Áldozási ének:
Az Úr királyként trónol mindörökké; az Úr békével áldja meg népét. (Zsolt 28,10-11)

Áldozás utáni könyörgés:
A halhatatlanság eledelét magunkhoz véve, kérünk, Urunk Istenünk, hogy mi, akik dicsőségünknek tartjuk azt, hogy Krisztust, a mindenség Királyát szolgáljuk, a mennyek országában örökre vele éljünk. Aki él és uralkodik mindörökkön örökké.