2024-11-17

Évközi 33. vasárnap – Szegények világnapja

Kezdőének:
így szól az Úr: Az én gondolatom a békesség gondolata és nem a nyomorúságé; hívjatok engem, és meghallgatlak titeket, és hazavezetlek fogságotokból, bárhol is éltek. (Jer 29,11.12.14)

Könyörgés:
Urunk, Istenünk, add, hogy örvendezve mindig neked éljünk, mert soha meg nem fogyatkozó és teljes öröm az, ha szüntelenül szolgálhatunk neked, minden javak szerzőjének. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

OLVASMÁNY Dániel próféta könyvéből
A végső nagy napokról szól az Úr: Abban az időben fölkel Mihály, a nagy fejedelem, néped fiainak oltalmazója; mert olyan szorongattatás ideje következik, amilyen még nem volt soha, amióta nemzetek vannak. Abban az időben megszabadul néped, mind, aki be van írva a könyvbe. Akik a föld porában alszanak, azok közül sokan feltámadnak, némelyek örök életre, mások gyalázatra, örök kárhozatra. Akkor az érteni tudók ragyogni fognak, mint a fénylő égbolt, s akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökkön-örökké, miként a csillagok.
Ez az Isten igéje.
Dán 12,1-3

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Védelmezz engem, Istenem, * hiszen tebenned bízom. (1 D2 tónus.)
Előénekes: Örökrészem és kelyhem te vagy, Uram, * te tartod kezedben sorsomat.
Szüntelenül magam előtt tom az Urat, * ő áll jobbomon, hogy meg ne inogjak.
Hívek: Védelmezz engem, Istenem, * hiszen tebenned bízom.
E: Ezért örül a szívem és ujjong a lelkem, * reménységben nyugszik testem is.
Mert nem hagyod lelkemet a holtak országában, * és nem engeded, hogy szented romlást lásson.
H: Védelmezz engem, Istenem, * hiszen tebenned bízom.
E: Az élet útját mutatod nekem, † színed előtt az öröm teljessége, * és jobbodon a gyönyörűség mindörökké.
H: Védelmezz engem, Istenem, * hiszen tebenned bízom.
Zsolt 15,5.8.9-10.11

SZENTLECKE a Zsidókhoz írt levélből
Testvéreim!
Minden pap naponta elvégzi szolgálatát, és ugyanazt az áldozatot többször is bemutatja. Ezeknek azonban nincs erejük a bűn eltörlésére. Krisztus ellenben csak egy áldozatot mutatott be a bűnökért, és örökre helyet foglalt az Isten jobbján. Már csak arra vár, hogy minden ellensége hódolattal leboruljon lába előtt. Egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Ám ahol ezek bocsánatot nyertek, ott nincs többé bűnért való áldozat.
Ez az Isten igéje.
Zsid 10,11-14.18

ALLELUJA
Imádkozva virrasszatok szüntelen, * hogy az Emberfia elé méltón álljatok! (Lk 21,36 – 8 G. tónus.)

† EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: Azokban a napokban, amikor a gyötrelmek véget érnek, a nap elsötétedik, a hold nem ad világosságot, a csillagok lehullanak az égről, és a mindenséget összetartó erők megrendülnek. Akkor majd meglátjátok az Emberfiát, amint eljön a felhőkön, nagy hatalommal és dicsőséggel. Szétküldi angyalait, és összegyűjti választottait a világ négy tájáról, a föld szélétől az ég határáig. Vegyetek példát a fügefáról: Amikor már zöldellni kezd és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is, amikor látjátok, hogy ezek mind bekövetkeznek, tudjátok meg, hogy közel van, már az ajtó előtt. Bizony mondom nektek, nem múlik el ez a nemzedék, míg mindezek be nem következnek. Ég és föld elmúlnak, de az én igéim soha el nem múlnak. Ám azt a napot vagy órát senki sem tudja, sem az ég angyalai, sem a Fiú, hanem egyedül az Atya.
Ezek az evangélium igéi.
Mk 13,24-32

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Kérjük, testvéreim, Isten kegyelmét, hogy életünk végső céljáért, az örök üdvösségért minden áldozatra készek legyünk!
Lektor:
1. Segítsd, Urunk, Egyházadat, hogy minden jóakaratú embert összegyűjtsön országodba!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Adj, Urunk, bölcsességet a világ vezetőinek, hogy az emberiség jólétéért együttműködjenek!
Hívek: Kérünk téged . . .
3. Adj földi és örök jutalmat azoknak, akik másokat az igazságra oktatnak!
Hívek: Kérünk téged . . .
4. Írd be, Urunk, mindnyájunk nevét az élet könyvébe!
Hívek: Kérünk téged . . .
5. Add, hogy tetteink miatt ne kelljen szégyenkeznünk a számadás napján!
Hívek: Kérünk téged . . .
Pap: Igazságos Istenünk! Hisszük, hogy egyszer mindenkit számadásra szólítasz. Segíts bennünket, hogy az ítélet napján az áldottak között lehessünk! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

Felajánló könyörgés:
Kérünk, Urunk, Istenünk, hogy a Fölségednek bemutatott áldozati adomány szerezze meg nekünk a szívbéli odaadás kegyelmét, és vezessen el az örök életre. Krisztus, a mi Urunk által.

Áldozási ének:
Jó nekem az Istenhez ragaszkodnom: az Úristenbe helyezni reményemet. (Zsolt 72,28)
Vagy
Bizony mondom nektek, hogy mindazt, amit imádkozva kértek, higgyétek, hogy megkapjátok, és akkor valóban teljesül kérésetek - mondja az Úr. (Mk 11,23.24)

Áldozás utáni könyörgés:
Urunk, Istenünk, magunkhoz vettük a szent áldozat ajándékait. Alázattal kérünk, hogy amit szent Fiad az ő emlékezetére cselekednünk rendelt, növelje szeretetünket. Krisztus, a mi Urunk által.