2024-11-03

Évközi 31. vasárnap

Kezdőének:
Ne hagyj el engem, én Uram, Istenem, ne távozz el tőlem; siess segítségemre, Uram, üdvösségem ereje! (Vö. Zsolt 37,22-23)

Könyörgés:
Mindenható, irgalmas Isten, a te kegyelmed műve, hogy híveid méltóképpen és tetszésed szerint szolgálnak neked. Add, kérünk, hogy minden akadályt legyőzve elnyerjük a megígért boldogságot. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

OLVASMÁNY Mózes ötödik könyvéből
Az Ígéret földjének határán Mózes ezt a beszédet intézte a néphez: „Féld az Urat, Istenedet egész életedben, tartsd meg parancsait és törvényeit, amelyeket meghagyok neked, fiaidnak és unokáidnak is, hogy sokáig élj.
Halld hát, Izrael, és legyen gondod rá, hogy teljesítsd azokat, így jól megy majd sorod és megsokasodsz a tejjel-mézzel folyó országban, amelyet az Úr, atyáid Istene ígért neked! Halld, Izrael! Az Úr, a mi Istenünk az egyetlen Úr! Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és minden erődből! Ezeket a parancsokat, amelyeket ma szabok neked, őrizd meg szívedben.”
Ez az Isten igéje.
MTörv 6,2-6

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Szeretlek, Uram, Istenem, * én erősségem. (3a. tónus.)
Előénekes: Szeretlek, Uram, Istenem, * én erősségem.
Menedékem és sziklaram, * szabadítóm te vagy, Uram.
Hívek: Szeretlek, Uram, Istenem, * én erősségem.
E: Istenem, segítőm, akiben remélek, * oltalmazóm, pártfogóm és üdvöm ereje.
Az Úrhoz kiáltok, aki dicséretre méltó, * és megszabadulok ellenségeimtől.
H: Szeretlek, Uram, Istenem, * én erősségem.
E: Él az Úr, az én áldott segítőm, * legyen dicsőség üdvöm Istenének.
Felmagasztalta királyát, győzelmet adott ki, * irgalmas volt fölkentjéhez.
H: Szeretlek, Uram, Istenem, * én erősségem.
Zsolt 17,2-3a.3bc-4.47.51ab

SZENTLECKE a Zsidókhoz írt levélből
Testvéreim!
A zsidóknál nagy számban voltak papok, mivel a halál következtében nem maradhattak meg. Krisztus viszont örökre megmarad, s így papsága örökké tart. Ezért tudja mindörökre üdvözíteni azokat, akik általa járulnak Isten elé, hiszen örökké él, hogy közbenjárjon értünk. Ilyen főpap kellett nekünk: szent, ártatlan, feddhetetlen, a bűnösöktől elkülönített, aki fölségesebb az egeknél. Ő nem szorul rá, mint a többi főpap, hogy naponként először a saját vétkeiért mutasson be áldozatot, s csak azután a nép bűneiért. Egyszer s mindenkorra megtette ezt, amikor feláldozta önmagát. A törvény tehát gyarló embereket rendelt főpappá, míg az eskü szava, amely a törvényt követte, magát az örökre tökéletes Fiút.
Ez az Isten igéje.
Zsid 7,23-28

ALLELUJA
Jézus mondja: † „Aki szeret engem, megfogadja szavamat, * Atyám is szeretni fogja és hozzá költözünk.” (Jn 14,23 – 8 G. tónus.)

† EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
Abban az időben egy írástudó megkérdezte Jézustól: „Melyik az első a parancsok közül?”
Jézus így válaszolt: „Ez az első: Halld, Izrael! Az Úr a mi Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből! A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint önmagadat! Ezeknél nincs nagyobb parancsolat.”
Az írástudó erre azt válaszolta: „Valóban, jól mondtad, Mester, hogy ő az Egyetlen, és hogy rajta kívül nincs más. És azt is, hogy őt teljes szívünkből, teljes elménkből és teljes erőnkből szeretni, embertársunkat pedig úgy szeretni, mint saját magunkat, többet ér minden égő vagy véres áldozatnál.”
Jézus az okos felelet hallatára megdicsérte: „Nem jársz messze Isten országától.” Ezután több kérdést már nem mertek neki föltenni.
Ezek az evangélium igéi.
Mk 12,28b-34

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Kérjük egy szívvel-lélekkel a jóságos Istent, akit Atyánknak hívunk, hogy segítsen minket kegyelmével a szeretet gyakorlására!
Lektor:
1. Add, Urunk, hogy gyermekeid mindennél jobban szeressenek téged!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Add, Urunk, hogy az evangélium hirdetői cselekedeteikkel is tanúságot tegyenek Krisztusról!
Hívek: Kérünk téged . . .
3. Add, Urunk, hogy híveid emberszeretetében felismerje a világ szent Fiad jóságát!
Hívek: Kérünk téged . . .
4. Add, Urunk, hogy az elhagyottak és a betegek ne nélkülözzék embertársaik szolgáló szeretetét!
Hívek: Kérünk téged . . .
5. Add, Urunk, hogy halálunk óráján mindnyájan eljuthassunk atyai házadba!
Hívek: Kérünk téged . . .
Pap: Urunk, Istenünk! Szent Fiad által tanítottad, hogy mennyei Atyánk vagy. Segíts gondviselő jóságoddal, hogy mindig szerető gyermekeid lehessünk! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

Felajánló könyörgés:
Urunk, Istenünk, legyen kedves előtted ez a tiszta áldozat, és árassza ránk bőven szent irgalmadat. Krisztus, a mi Urunk által.

Áldozási ének:
Az élet útját mutatod nekem, az öröm teljességét színed előtt, Uram.(Vö. Zsolt 15,11)
Vagy
Amint engem az élő Atya küldött, és az Atya által élek, úgy aki engem eszik, az általam él - mondja az Úr. (Jn 6,58)

Áldozás utáni könyörgés:
Kérünk, Urunk, Istenünk, növekedjen bennünk egyre hatékonyabban kegyelmed, és a mennyei szentség ereje jóságodból tegyen alkalmassá arra, hogy elnyerjük ígéreteidet. Krisztus, a mi Urunk által.