2024-09-22

Évközi 25. vasárnap

Kezdőének:
Népem üdvössége én vagyok - mondja az Úr. Bármilyen nyomorúságból kiáltsanak is hozzám, meghallgatom őket, és Uruk leszek mindörökre.

Könyörgés:
Istenünk, te szent törvényedet az isten- és emberszeretet parancsában foglaltad össze. Add, hogy parancsaidat megtartva eljussunk az örök életre. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

OLVASMÁNY a Bölcsesség könyvéből
A gonoszok így beszélnek az igaz emberről: „Lássuk hát, igazak e beszédei. Figyeljük meg, mi végre jut! Mert ha az igaz az Isten gyermeke, akkor az Isten az ő pártjára kel, és kiszabadítja ellenségei kezéből. Tegyük próbára, gúnyoljuk és bántalmazzuk őt, hogy megismerjük szelídségét és kipróbáljuk türelmét! Ítéljük gyalázatos halálra, hiszen azt mondta: ő Isten oltalmában részesül!”
Ez az Isten igéje.
Bölcs 2,12.17-20

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Isten megsegít engem, * az Úr oltalmazója életemnek. (5. tónus.)
Előénekes: Istenem, szent nevedért védj meg engem, * szolgáltass nekem igazságot hatalmaddal.
Halld meg könyörgésemet, Istenem, * hajlítsd füledet ajkam szavára.
Hívek: Isten megsegít engem, * az Úr oltalmazója életemnek.
E: Mert idegenek keltek föl ellenem, † a hatalmasok életemre törtek, és nem tartották Istent szemük előtt.
H: Isten megsegít engem, * az Úr oltalmazója életemnek.
E: De íme, Isten megsegít engem, * az Úr oltalmazója életemnek.
Áldozatomat szívesen meghozom, * magasztalom nevedet, Uram, mert jó vagy.
H: Isten megsegít engem, * az Úr oltalmazója életemnek.
Zsolt 53,3-4.5.6.8

SZENTLECKE Szent Jakab leveléből
Szeretteim!
Ahol irigység és önzés honol, ott zűrzavar van és mindenféle hitványság. A felülről származó bölcsesség először is tiszta, aztán békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalom tölti el és gazdag termést hoz, nem részrehajló, nem képmutató. Az igazság gyümölcsét békében vetik el azok számára, akik békét teremtenek. Honnan vannak háborúságok és veszekedések köztetek? Nemde onnét, hogy bűnös vágyak igyekeznek uralomra jutni tagjaitokban? Kívántok valamit, és nincs benne részetek. Öltök és irigykedtek, de semmit sem tudtok elérni. Harcoltok és háborúskodtok, de nincs semmitek, mert nem kértek. Kértek ugyan, de nem kapjátok meg, mert rossz szándékkal kéritek, azért, hogy bűnös vágyatokban elpazaroljátok.
Ez az Isten igéje.
Jak 3,16–4,3

ALLELUJA
Az evangéliumban Isten meghívott minket, * hogy Urunk Jézus Krisztus dicsőségéből részt adjon nékünk. (2Tessz 2,14 – 6. tónus.)

† EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
Abban az időben Jézus és tanítványai átmentek Galileán. De Jézus nem akarta, hogy valaki megtudja ezt, mert a tanítványait készült oktatni. Ezt mondta nekik: „Az Emberfiát az emberek kezére adják, megölik, de miután megölték, harmadnapra feltámad.” Ők nem értették ezeket a szavakat, de féltek megkérdezni.
Ezután Kafarnaumba értek. Amikor már otthon voltak, Jézus megkérdezte tőlük: „Miről vitatkoztatok az úton?” Tanítványai azonban hallgattak, mert az úton egymás közt arról tanakodtak, hogy ki a nagyobb közülük. Leült, odahívta a tizenkettőt, és így szólt: „Ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó, és mindenkinek a szolgája.” Aztán odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította, majd magához ölelte, és ezt mondta nekik: „Aki befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Aki pedig engem befogad, nem engem fogad be, hanem azt, aki küldött engem.”
Ezek az evangélium igéi.
Mk 9,30-37

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Imádkozzunk, testvéreim, hogy szelídség és alázatosság lakjék szívünkben!
Lektor:
1. Add, Urunk, hogy Egyházad pásztorai a szelíd és alázatos szívű Jézus példáját kövessék!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Távoztass el a nemzetek köréből minden ellenségeskedést és kíméletlen versengést!
Hívek: Kérünk téged . . .
3. Szüntesd meg híveid körében az irigységet és az önzést!
Hívek: Kérünk téged . . .
4. Add, hogy családjaink szeretettel fogadják el a gyermekeket, és keresztény bölcsességgel neveljék őket!
Hívek: Kérünk téged . . .
5. Add meg, kérünk, sokat szenvedett híveidnek béketűrésük jutalmául az örök boldogságot!
Hívek: Kérünk téged . . .
Pap: Mennyei Atyánk! Te a mindennapi élet megpróbáltatásaival is nevelsz bennünket. Add, hogy ezeket szelíd türelemmel vállaljuk, és így kövessük Fiad példáját! Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké.
Hívek: Ámen.

Felajánló könyörgés:
Istenünk, fogadd kegyesen néped adományait, hogy az üdvösséget, amelyet buzgó hittel vallunk, a szent áldozat erejéből elnyerjük. Krisztus, a mi Urunk által.

Áldozási ének:
Te azt rendelted, hogy gondosan megtartsuk parancsaidat. Bár arra irányulnának útjaim, hogy megtartsam rendelkezéseidet. (Zsolt 118,4-5)
Vagy
Én vagyok a jó Pásztor - mondja az Úr -, ismerem enyéimet, és enyéim is ismernek engem. (Jn 10,14)

Áldozás utáni könyörgés:
Szentségeiddel erősítesz minket, Urunk, Istenünk. Támogass jóságosan állandó segítségeddel, hogy megváltásunk kegyelmét ezekben a misztériumokban, és keresztény életünkben is elnyerjük. Krisztus, a mi Urunk által.