2024-09-08

Évközi 23. vasárnap

Kezdőének:
Igazságos vagy, Uram, és igaz a te ítéleted. Bánj szolgáddal irgalmad szerint! (Zsolt 118,137.124)

Könyörgés:
Istenünk, te megváltottál és gyermekeiddé fogadtál bennünket. Tekints jóságosan szeretett fiaidra, és vezess el minket, Krisztusban hívőket az igazi szabadságra és a mennyei dicsőségbe. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből
Mondjátok a csüggedt szívűeknek: „Bátorság? Ne féljetek! Íme, eljön Istenetek, eljön, hogy bosszút álljon és megfizessen. Maga Isten jön el, hogy szabadulást hozzon nektek.” Akkor megnyílik a vakok szeme, és a siketek füle hallani fog. Ugrándozik majd a sánta, mint a szarvas, és a némák nyelve örvendezve ujjong. Mert vizek fakadnak a pusztában, és folyóvizek a sivatagban. A száraz vidék tóvá változik, a szomjas föld vizek forrásává.
Ez az Isten igéje.
Iz 35,4-7a

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Áldjad, lelkem, az Urat, * dicsőítsed az Istent! (4g. tónus.)
Előénekes: Isten igaz marad örökké, * az elnyomottnak igazságot szolgáltat.
Az éhezőnek ő ad kenyeret, * kiszabadítja az Úr a foglyokat.
Hívek: Áldjad, lelkem, az Urat, * dicsőítsed az Istent!
E: Az Úr megnyitja a vakok szemét, * az Úr fölemeli azt, aki elesett.
Az Úr szereti az igaz embert, * a jövevényt megdi.
H: Áldjad, lelkem, az Urat, * dicsőítsed az Istent!
E: Az Úr támogatja az árvát és özvegyet, * és elpusztítja a gonoszok útját.
Az Úr uralkodik örökké, * a te Istened, ó Sion, nemzedékről nemzedékre.
H: Áldjad, lelkem, az Urat, * dicsőítsed az Istent!
Zsolt 145,7.8-9a.9bc-10

SZENTLECKE Szent Jakab leveléből
Testvéreim!
Ha hisztek dicsőséges Urunkban, Jézus Krisztusban, ne legyetek személyválogatók. Amikor közösségetekbe belép egy férfi pompás öltözékben, aranygyűrűvel az ujján, és belép egy szegény is elnyűtt ruhában, figyelmetek a pompás öltözékű felé fordul, és így szóltok hozzá: „Foglalj itt kényelmesen helyet.” A szegénynek meg azt mondjátok: „Állj oda oldalra!” Vagy: „Lépj ide zsámolyomhoz!” Hát nem megkülönböztetés ez? Nem ítéltek e szívetekben részrehajlón, helytelenül gondolkozva? Hallgassatok ide, szeretett testvéreim! Hát Isten nem azokat választotta-e ki, akik a világ szemében szegények, hogy a hitben gazdagok legyenek, és örököljék az országot, amelyet azoknak ígért, akik őt szeretik?
Ez az Isten igéje.
Jak 2,1-5

ALLELUJA
Jézus hirdette országának örömhírét, * és minden betegséget meggyógyított a nép körében. (Mt 4,23 – 2. tónus.)

† EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
Abban az időben: Jézus elhagyta Tirusz vidékét, és Szidonon át a Galileai-tóhoz ment a Tízváros határába. Itt eléje hoztak egy dadogva beszélő siketet, és kérték, tegye rá a kezét. (Jézus) félrevonta őt a tömegből, a fülébe dugta az ujját, majd megnyálazott ujjával megérintette a nyelvét. Föltekintett az égre, fohászkodott és így szólt: „Effata, azaz: Nyílj meg!” Azon nyomban megnyílt a füle, megoldódott a nyelve, és érthetően beszélt. Jézus megparancsolta nekik, hogy a dologról ne szóljanak senkinek. De minél jobban tiltotta, annál inkább hirdették. Szerfölött csodálkoztak, és hangoztatták: „Csupa jót tett: A siketeket hallókká teszi, a némákat pedig beszélőkké!”
Ezek az evangélium igéi.
Mk 7,31-37

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Forduljunk, testvéreim, jóságos Istenünkhöz, hogy kéréseink mindig megfeleljenek az ő akaratának!
Lektor:
1. Add, Urunk, hogy Szentatyánk, N. pápa és az Egyház pásztorai korszerű és meggyőző szóval hirdessék szent igédet!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Add, hogy minden ember füle megnyíljék az evangélium készséges hallgatására!
Hívek: Kérünk téged . . .
3. Add, hogy híveid szívükbe fogadják és életükkel meg is valósítsák tanításodat!
Hívek: Kérünk téged . . .
4. Add, hogy betegeink és magukra maradt embertársaink soha ne nélkülözzék az irgalmas testvéri segítséget!
Hívek: Kérünk téged . . .
5. Add, hogy elhunyt testvéreink boldog feltámadásra ébredjenek!
Hívek: Kérünk téged . . .
Pap: Engedd, Urunk, Istenünk, hogy mindig hittel hallgassuk tanításodat, és hangos szóval hirdessük szüntelen jótéteményeidet! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

Felajánló könyörgés:
Istenünk, őszinte odaadás és békesség szerzője, add, hogy ezzel az áldozati adománnyal méltóképpen tiszteljük Fölségedet, s a szent áldozatban való részesedés forrassza eggyé szívünket. Krisztus, a mi Urunk által.

Áldozási ének:
Amint kívánkozik a szarvas a forrás vizére, úgy kívánkozik a lelkem utánad, Istenem. Istent szomjazza a lelkem, az élő Istent. (Vö. Zsolt 41,2-3)
vagy
Én vagyok a világ világossága - mondja az Úr. Aki követ, nem jár többé sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. (Jn 8,12)

Áldozás utáni könyörgés:
Istenünk, te igéddel élteted és szentségednek mennyei kenyerével táplálod híveidet. Add, hogy szeretett Fiadnak ezek az ajándékai erősítsenek minket, és így életének mindig részeseivé legyünk. Aki veled él és uralkodik mindörökkön örökké.