2024-07-07

Évközi 14. vasárnap

Kezdőének:
Befogadtuk, Istenünk, irgalmasságodat templomod belsejében. Miként neved, Istenünk, ügy dicséreted is betölti a föld határait, jobbod telve igazsággal. (Vö. Zsolt 47,10-11)

Könyörgés:
Istenünk, te szent Fiad megaláztatása által fölemelted az elesett emberiséget. Adj szent örömet nekünk, akiket kiragadtál a bűn szolgaságából, és fogadj be egykor az örök boldogságba. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

OLVASMÁNY Ezekiel próféta könyvéből
Ezekiel így ír prófétai meghívásáról:
Az Úr megszólított engem, a Lélek eltöltött, lábaimra állított, és hallottam, amint az Úr beszélt hozzám.
Ezt mondta nekem: „Emberfia, elküldelek Izrael fiaihoz, a lázadókhoz, akik fellázadtak ellenem. Ők és atyáik lázadoztak ellenem mind a mai napig. Fiaiknak kemény a fejük és megátalkodott a szívük. Hozzájuk küldelek, hogy mondd meg nekik: Ezt mondja az Úr, az Isten. Akár meghallgatják, akár nem hallgatják – mert hiszen lázadó nemzedék ez –, megtudják, hogy próféta van közöttük.”
Ez az Isten igéje.
Ez 2,2-5

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Szemünk az Úrra tekint, * amíg csak meg nem könyörül rajtunk. (2. tónus.)
Előénekes: Szememet hozzád emelem, * hozzád, aki a mennyben lakozol.
Íme, miként a szolgák szeme * uruk kezére figyel.
Hívek: Szemünk az Úrra tekint, * amíg csak meg nem könyörül rajtunk.
E: Miként a szolgálók szeme úrnőjük kere, † úgy tekintünk Urunkra, Istenünkre, * amíg csak meg nem könyörül rajtunk.
H: Szemünk az Úrra tekint, * amíg csak meg nem könyörül rajtunk.
E: Könyörülj rajtunk, Uram, könyörülj rajtunk, * mert igen elteltünk gyazattal.
Túlságosan megtelt a lelkünk * a dúslakodók gúnyolódásával és a kevélyek megvesével.
H: Szemünk az Úrra tekint, * amíg csak meg nem könyörül rajtunk.
Zsolt 122,1-2a.2bcd.3-4

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből
Testvéreim! Hogy a nagyszerű kinyilatkoztatás elbizakodottá ne tegyen, tövist kaptam testembe, a sátán angyalát, hogy arcul verjen, és el ne bízzam magam. Háromszor kértem ezért az Urat, hogy szabadítson meg tőle, de azt felelte: „Elég neked az én kegyelmem. Mert az erő a gyöngeségben nyilvánul meg a maga teljességében.”
Ezért legszívesebben a gyöngeségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakjék bennem. Kedvem telik a Krisztusért való gyöngeségben, gyalázatban, nélkülözésben üldöztetésben és szorongattatásban, mert amikor gyönge vagyok, akkor vagyok erős.
Ez az Isten igéje.
2Kor 12,7-10

ALLELUJA
Az Úr Lelke van rajtam, * elküldött, hogy a szegényeknek örömhírt vigyek. (Lk 4,18 – 7b. tónus.)

† EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
Abban az időben Jézus hazament Názáretbe. Tanítványai elkísérték. Amikor elérkezett a szombat napja, tanítani kezdett a zsinagógában. Sokan hallgatták, és csodálkozva mondogatták: „Honnét vette ezt? Miféle bölcsesség ez, amely neki adatott? És csodák, amelyeket kezével véghezvisz! Nem az ács ez, Mária fia, Jakab, József, Júdás és Simon rokona? S ugye nővérei is itt élnek közöttünk?” És megbotránkoztak benne.
Jézus erre megjegyezte: „Nem vetik meg a prófétát, csak a hazájában, rokonai körében, a saját házában.” Nem is tehetett ott csodát, csupán néhány beteget gyógyított meg, kézrátétellel. Maga is csodálkozott hitetlenségükön.
Ezek az evangélium igéi.
Mk 6,1-6

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Testvéreim! Mennyei Atyánk üdvözíteni akar minket. Imádkozzunk most azért, hogy kegyelmét mindig készséges lélekkel fogadjuk!
Lektor:
1. Áraszd, Urunk, Egyházad pásztoraira az erősség Lelkét, hogy mindig bátran hirdessék az evangéliumot!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Vess gátat a világban a hitetlenség terjedésének, és az Egyház elleni gyűlöletnek!
Hívek: Kérünk téged . . .
3. Óvd meg a népeket attól, hogy a földi jólét keresésében letérjenek az örök üdvösség útjáról!
Hívek: Kérünk téged . . .
4. Ne engedd, hogy valaha is visszautasítsuk a felismert igazságot!
Hívek: Kérünk téged . . .
5. Add, hogy az ifjúság készséggel kövesse lelkiismeretének jóra ösztönző szavát!
Hívek: Kérünk téged . . .
Pap: Mindenható, örök Isten! Szent Fiad mondotta, hogy aki a Szentlélek ellen vétkezik, nem nyer bocsánatot sohasem. Kérünk, óvj meg minket a megátalkodás szellemétől, hogy bűneink bocsánatát elnyerhessük! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

Felajánló könyörgés:
Urunk, Istenünk, tisztítson meg minket ez a nevednek szentelt áldozat, hogy napról napra szentebb életet éljünk. Krisztus, a mi Urunk által.

Áldozási ének:
Ízleljétek és lássátok, milyen édes az Úr, boldog az az ember, aki őbenne bízik.(Zsolt 33,9)
vagy
Jöjjetek hozzám mind, akik fáradtak vagytok és terhet hordoztok, és én felüdítelek titeket – mondja az Úr. (Mt 11,28)

Áldozás utáni könyörgés:
Urunk, Istenünk, határtalan szereteted ajándékaival eltelve arra kérünk, hogy élni tudjunk üdvösségszerző javaiddal, és mindig buzgók legyünk dicséretedben. Krisztus, a mi Urunk által.