2024-07-01

13. évközi hét hétfő

OLVASMÁNY Ámosz próféta könyvéből
Isten az elnyomottnak védelmére kel, a kapzsi elnyomót azonban megbünteti.
Prófétája által népét így feddi az Úr:
Izraelnek három, sőt négy gonosztette miatt nem változtatom meg szándékomat: mert pénzért eladják az igazat, és egy pár saru miatt a szegényt; a föld porába sújtják a szegényt, és az alacsony sorsúakat eltérítik útjukról.
Fiú és apa egy leányhoz járnak, hogy meggyalázzák szent nevemet.
Zálogba vett ruhákon fekszenek minden oltár közelében, és az elítéltek borát isszák Istenük házában.
Holott én irtottam ki színük előtt az amoritákat, akik magasak voltak, mint a cédrus, és olyan erősek, mint a tölgyfa, én mégis megsemmisítettem fölül a gyümölcsüket, és alul a gyökerüket. Én hoztalak fel titeket Egyiptom földjéről, és vezettelek a pusztában negyven éven keresztül, hogy elfoglaljátok az amoriták földjét.
Íme, én rátok nehezedem, ahogy a kévével rakott szekér a földre nehezedik; nem lesz menedéke a gyors futónak, az erős nem ér el erejével semmit sem, és a bátor sem menti meg életét.
Az íjász nem áll helyt, a gyors lábú nem menekül meg, és a lovas nem menti meg életét.
A hősök között a legbátrabb szívű is ruhátlanul menekül azon a napon – mondja az Úr.
Ez az Isten igéje.
Ám 2,6-10.13-16

VÁLASZOS ZSOLTÁR :
Válasz: Szálljatok mind magatokba, * akik Istent feledtétek! (22a. vers - 9. tónus)
Előénekes: A gonoszhoz így beszél Isten: † „Törvényeimet miért emlegeted, * és miért veszed ajkadra szövetségem?
Hiszen gyűlölöd a törvény fegyelmét, * hátat fordítasz szavaimnak.”
Hívek: Szálljatok mind magatokba, * akik Istent feledtétek!
E: „Ha tolvajt láttál, társul szegődtél, * a házasságtörővel szövetkeztél.
Szádból gonosz beszéd árad, * csalárdságot sző a nyelved.”
H: Szálljatok mind magatokba, * akik Istent feledtétek!
E: „Leülsz, és máris gyalázod testvéredet, * anyád gyermekéről rosszat mondasz.
Így cselekedtél, és én csak hallgattam, † úgy vélted, hogy hozzád hasonló vagyok, * de felelned kell, mert számon kérlek.”
H: Szálljatok mind magatokba, * akik Istent feledtétek!
E: „Szálljatok mind magatokba, akik Istent feledtétek, * különben elvesztek, s nincs aki titeket megmenthetne.
Aki tisztel engem, az a dicséret áldozatát hozza, † aki szeplőtelenül járja az élet útját, * annak mutatom meg Isten dicsőségét.”
H: Szálljatok mind magatokba, * akik Istent feledtétek!
Zsolt 49,l6bc-17.18-19.20-21.22-23

ALLELUJA
Bár hallgatnátok ma Isten szavára! * Ne legyetek többé keményszívűek! Zsolt 94,8ab – 12. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Aki Krisztust akarja követni, annak vállalnia kell az önmegtagadó életet.
Amikor Jézus látta, hogy nagy tömeg veszi körül, meghagyta tanítványainak, hogy hajózzanak át a Genezáreti-tó túlsó partjára.
Ekkor egy írástudó lépett hozzá, és így szólította meg: „Mester, követlek téged, bárhová mégy.” Jézus figyelmeztette: „A rókáknak odújuk van, az ég madarainak fészkük, de az Emberfiának nincs hová lehajtania fejét.”
Egy másik tanítványa pedig ezt kérte tőle: „Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek, és eltemessem apámat.” Jézus azonban így válaszolt: „Kövess engem, és hagyd a holtakra, hogy eltemessék halottaikat!”
Ezek az evangélium igéi.
Mt 8,18-22

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Kérjük, testvéreim, a mindenható Atyaistent, hogy szent Fia által árassza kegyelmi ajándékait a hívekre és a főpásztorokra, akiket az Egyházban egyesít a Szentlélek!
Lektor: 1. Őrizd meg, egyesítsd és kormányozd szentegyházadat!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Tartsd meg Szentatyánkat, N. pápát épségben és biztonságban szent népednek kormányzására!
Hívek: Kérünk téged...
3. Áraszd Szentlelked világosságát az Egyház püspökeire és papjaira!
Hívek: Kérünk téged...
4. Adj az egész kereszténységnek békességet és egyetértést!
Hívek: Kérünk téged...
5. Mutasd meg jóságos arcodat a betegeknek és a szenvedőknek!
Hívek: Kérünk téged...
(6. Adj örök nyugalmat N. testvérünknek [nővérünknek], akiért ezt a szent áldozatot felajánljuk!
Hívek: Kérünk téged...)
Pap: Úristen, oltalmunk és erősségünk! Hallgasd meg Egyházad buzgó könyörgését! Te adod lelkünkbe a vallásos buzgóságot. Engedd, hogy amit hittel kérünk, azt valóban elnyerhessük! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.