2024-02-11

Évközi 6. vasárnap

Kezdőének:
Misekönyv 372. oldal
Légy nekem oltalmazó Istenem és menedékházam, hogy megszabadíts engem: mert erősségem és menedékem vagy te, nevedért vezérelsz engem, és gondomat viseled. (Vö. Zsolt 30,3-4)

Könyörgés:
Istenünk, tanításodból tudjuk, hogy az őszinte és tiszta szívekben akarsz élni. Kérünk, alakíts át minket kegyelmeddel, hogy méltó hajlékod legyünk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

OLVASMÁNY Mózes harmadik könyvéből
Az Úr ezt mondta Mózesnek és Áronnak: „Ha egy embernek a bőrén duzzadás, kiütés vagy fénylő folt keletkezik, bőrleprára lehet gyanakodni. Vezessék Áron paphoz, vagy az ő fiai közül valamelyik paphoz. Az ilyen ember leprás és tisztátalan. A pap nyilvánítsa tisztátalannak, mivel leprája van. A leprás, akit a betegség megtámadott, szaggassa meg ruháját, a haját hordja kibontva, a szakállát takarja be, és kiabáljon: »Tisztátalan, tisztátalan!« Ameddig a betegsége tart, addig tisztátalan, s mivel tisztátalan, lakjék elkülönítve, tartózkodjék a táboron kívül.”
Ez az Isten igéje.
Lev 13,1-2.44-46

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Te vagy, Uram, menedékem, * a szabadulás örömével veszel körül engem. (6. tónus.)
Előénekes: Boldog, akinek az Úr megbocsátotta bűneit, * akinek betakarta gonoszságát.
Boldog az, akinek vétkét az Úr fel nem rója, * kinek lelkében nincsen álnokság.
Hívek: Te vagy, Uram, menedékem, * a szabadulás örömével veszel körül engem.
E: Bűnömet eléd tártam, * nem rejtettem el vétkem előled.
Így szóltam: † „Gonoszságomat megvallom, Uram,” * és te megbocsátottad vétkeimet.
H: Te vagy, Uram, menedékem, * a szabadulás örömével veszel körül engem.
E: Vigadjatok és ujjongjatok, igazak, az Úrban, * és örvendezzen minden tiszta szívű.
H: Te vagy, Uram, menedékem, * a szabadulás örömével veszel körül engem.
Zsolt 31,1-2.5.11

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből
Testvéreim! Akár esztek, akár isztok, vagy bármi mást tesztek, tegyetek mindent Isten dicsőségére. Se zsidót, se pogányt, se Isten egyházát ne botránkoztassátok meg, mint ahogy én is mindenkinek kedvében járok. Nem azt keresem, ami nekem hasznos, hanem ami másoknak van javára, hogy üdvözüljenek. Legyetek követőim, mint ahogy én Krisztus követője vagyok!
Ez az Isten igéje.
1Kor 10,31–11,1

ALLELUJA
Nagy próféta támadt köztünk, * Isten meglátogatta az ő népét. (Lk 7, 16 – 2. tónus.)

† EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
Abban az időben: Egy leprás jött Jézushoz. Térdre borult előtte, és így kérlelte: „Ha akarod, te meg tudsz tisztítani engem!” Jézusnak megesett rajta a szíve. Kinyújtotta kezét, megérintette, és azt mondta neki: „Akarom! Tisztulj meg!” Erre rögtön elmúlt a leprája, és megtisztult. Jézus szigorúan ráparancsolt, és mindjárt elküldte ezekkel a szavakkal: „Vigyázz, ne szólj erről senkinek egy szót sem, hanem menj, mutasd meg magadat a papnak, és tisztulásodért mutasd be a Mózes rendelte áldozatot, bizonyságul nekik.” Ám az, alighogy elment, mindenfelé hirdetni és híresztelni kezdte a dolgot. Emiatt Jézus nem mehetett többé nyilvánosan a városba, inkább kint, elhagyatott helyeken tartózkodott. Mégis, mindenünnen özönlöttek hozzá az emberek.
Ezek az evangélium igéi.
Mk 1,40-45

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Testvéreim! Krisztus önként alávetette magát a törvénynek, hogy teljesítse Atyjának akaratát. Kérjük, hogy a parancsolatokban mi is mennyei Atyánk akaratát lássuk!
Lektor:
1. Engedd, Urunk, hogy Krisztus földi helytartója, N. pápa tanításában felismerjük Fiad szavát!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Add, Urunk, hogy a népek vezető jó példájukkal tanítsák népüket a törvény tiszteletére!
Hívek: Kérünk téged . . .
3. Engedd, Urunk, hogy az emberek parancsaid teljesítésében találjanak rá a boldog élet útjára!
Hívek: Kérünk téged . . .
4. Tedd szívünket fogékonnyá az önzetlen szeretetre, hogy azt keressük, ami hasznos másoknak!
Hívek: Kérünk téged . . .
5. Adj gyógyulást a betegeknek, a haldoklókat pedig erősítsd és vigasztald a szentségek által!
Hívek: Kérünk téged . . .
Pap: Mennyei Atyánk! Kérünk, világosítsd meg értelmünket, hogy parancsaidban felismerjük üdvözítő szeretetedet! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

Felajánló könyörgés:
Kérünk, Istenünk, hogy ez az áldozati adomány tisztítson meg és újítson meg minket. Legyen örök jutalom forrása azoknak, akik teljesítik szent akaratodat. Krisztus, a mi Urunk által.

Prefáció:
Évközi I-VIII. prefáció, Misekönyv 447-454. oldal

Áldozási ének:
Ettek, és elteltek bőségesen, és kívánságukat betöltötte az Úr; és nem csalatkoztak kívánságukban. (Vö. Zsolt 77,29-30)
Vagy
Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy mindaz, aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. (Jn 3,16)

Áldozás utáni könyörgés:
Mennyei kenyérrel örvendeztettél meg minket, Urunk, Istenünk. Add, hogy mindig olyan eledelre vágyakozzunk, amely az igaz életet táplálja bennünk. Krisztus, a mi Urunk által.