2024-02-09

5. évközi hét péntek

OLVASMÁNY a Királyok első könyvéből
Prófétai szó jövendöli meg az ország kettészakadását, és Jeroboámnak tíz törzset ígér.
Salamon király uralkodásának utolsó éveiben történt: Jeroboám, József törzseinek robotfelügyelője, eltávozott Jeruzsálemből. Útközben találkozott vele a silói Áhiás próféta, aki éppen új palástot viselt. Csak ketten voltak a mezőn. Áhiás fogta az új palástot, mely rajta volt, tizenkét darabra szakította, és felszólította Jeroboámot: „Végy belőle magadnak tíz darabot! Mert ezt üzeni az Úr, Izrael Istene: íme, én elszakítom a királyságot Salamon kezéből, és neked adok belőle tíz törzset. Egy törzs azonban megmarad neki szolgám, Dávid érdemei miatt és Jeruzsálem városára való tekintettel, mert azt választottam magamnak Izrael valamennyi törzse közül.”
Így szakadt el Izrael Dávid házától mind a mai napig.
Ez az Isten igéje.
1Kir 11,29-32;12,19

VÁLASZOS ZSOLTÁR :
Válasz: Én vagyok a te Urad, Istened: * népem, hallgass szavamra! (Vö. 11a és 9a. vers. - 5. tónus)
Előénekes: Ne legyen soha más istened, * és ne imádj soha idegen istent,
mert én vagyok a te Urad, Istened, * aki kivezetett téged Egyiptom földjéről.
Hívek: Én vagyok a te Urad, Istened: * népem, hallgass szavamra!
E: De népem nem hallgatta meg szavamat, * Izrael nem figyelt igémre.
Szívük keménységére hagytam őket, * járjanak csak szándékuk szerint.
H: Én vagyok a te Urad, Istened: * népem, hallgass szavamra!
E: Bárcsak hallgatna rám népem, * bárcsak utamon járna Izrael.
Ellenségeit megaláznám akkor, * és gyötrőire emelném kezemet.
H: Én vagyok a te Urad, Istened: * népem, hallgass szavamra!
Zsolt 80,10-11ab.12-13.14-15

ALLELUJA
Uram, nyisd meg szívünket, * hogy meghallgassuk Fiad igéit! Vö. ApCsel 16,14b – 8G. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
Jézus a Messiás: meggyógyítja a siketeket és a némákat.
Jézus eltávozott Tírusz vidékéről, és Szidonon át a Galileai-tóhoz érkezett, a Tízváros környékére. Ott egy siketnémát vittek hozzá, és kérték, hogy tegye rá a kezét. Jézus félrehívta őt a tömegből, ujját a fülébe dugta, majd nyállal megérintette a nyelvét. Azután föltekintett az égre, fohászkodott, és így szólt: „Effeta”, vagyis „Nyílj meg!”
Erre megnyílt a siket füle, megoldódott a nyelve, és érthetően beszélt. Jézus megparancsolta, hogy ezt senkinek se mondják el. De minél jobban tiltotta, annál inkább hirdették. Szerfölött csodálkoztak, és azt mondták: „Mindent jól cselekedett: a siketeknek visszaadta hallásukat, a némáknak pedig a beszédet.”
Ezek az evangélium igéi.
Mk 7,31-37

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Kérjük, testvéreim, teljes szívünkből-lelkünkből a mi Urunkat, Jézus Krisztust, aki kereszthalála árán meghozta nekünk a bűnbocsánatot és a kiengesztelődést!
Lektor: 1. Itt egybegyűlt és az egész világon elterjedt Egyházért kérjük Urunkat!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Szentséges Atyánkért, N. pápáért, püspökeinkért, az egyházi rend minden tagjáért és munkatársaikért kérjük Urunkat!
Hívek: Kérünk téged...
3. Az egyházak közötti békességért és a népek nyugalmáért kérjük Urunkat!
Hívek: Kérünk téged...
4. Azokért, akik az Egyházban az irgalmasság cselekedeteit gyakorolják, kérjük Urunkat!
Hívek: Kérünk téged...
5. Városunkért (községünkért) és minden lakójának jólétéért és üdvösségéért kérjük Urunkat!
Hívek: Kérünk téged...
(6. Elhunyt N. testvérünkért [nővérünkért], akiért a keresztfán szent vérét ontotta, kérjük Urunkat!
Hívek: Kérünk téged...)
Pap: Urunk, Jézus Krisztus, nyújtsd ki segítő jobbodat néped felé, amikor irgalmadért esedezik! Ne engedd, hogy kárba vesszen a világ életéért ontott drága véred! Hárítsd el az emberiségre leselkedő veszedelmet, hogy vigasztalást találjunk halandó életünkben, odaát pedig elnyerjük az örök boldogságot! Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.
Hívek: Ámen.