2024-01-28

Évközi 4. vasárnap

Kezdőének:
Misekönyv 370. oldal
Szabadíts meg minket, Urunk, Istenünk, és gyújts egybe a nemzetek közül, hogy hálát adhassunk a te szent nevednek, és dicséretedben legyen a mi dicsekvésünk. (Zsolt 105,47)

Könyörgés:
Urunk, Istenünk, engedd, hogy téged egész lelkünkkel imádjunk, embertársainkat pedig őszinte szívből szeressük. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

OLVASMÁNY Mózes ötödik könyvéből
Moáb mezején Mózes így beszélt a néphez: „Az Úr, a te Istened hozzám hasonló prófétát támaszt neked, a te körödből, testvéreid közül; őrá hallgassatok. Hiszen ezt kívántad az Úrtól, a te Istenedtől Hóreb (hegyén), az egybegyűlés napján, mikor azt mondtad: »Nem hallgatom tovább az Úrnak, az én Istenemnek hangját és nem nézem tovább ezt a hatalmas tüzet, nehogy meghaljak.«
Erre így szólt hozzám az Úr: »Helyesen beszéltek. Prófétát támasztok nekik testvéreik köréből, mint téged; ajkára adom szavaimat, s ő mindent tudtukra ad, amit parancsolok neki.
Ha valaki nem hallgat szavaira, amelyeket az én nevemben hirdet, akkor én majd számon kérem tőle. Annak a prófétának pedig, aki egyetlen olyan szót is merészel hirdetni nevemben, amelynek hirdetését nem bíztam rá, meg kell halnia. Ugyanígy annak is, aki más istenek nevében beszél.«
Ez az Isten igéje.
MTörv 18,15-20

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Bár hallgatnátok ma Isten szavára: * „Népem, ne légy kemény szívű.” (2. tónus.)
Előénekes: Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, * és ujjongjunk üdvünk sziklája előtt.
Dicsőítő énekkel lépjünk színe elé, * magasztaljuk őt zsoltárt zengve.
Hívek: Bár hallgatnátok ma Isten szavára: * „Népem, ne légy kemény szívű.”
E: Jöjjetek, boruljunk le, hódoljunk előtte, * hulljunk térdre Urunk, Alkotónk előtt.
Mert ő a mi Istenünk, * mi pedig az ő népe, és kezére bízott nyáj vagyunk.
H: Bár hallgatnátok ma Isten szavára: * „Népem, ne légy kemény szívű.”
E: Bárcsak hallgatnátok ma az ő szavára: * „Ne keményítsétek meg szíveteket,
mint egykor Meribánál, Massza napján a puszban, † ahol atyáitok megkísértettek engem, * próbára tettek, bár látták számos csodámat.”
H: Bár hallgatnátok ma Isten szavára: * „Népem, ne légy kemény szívű.”
Zsolt 94,1-2.6-7.8-9

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből
Testvéreim! Azt szeretném, ha mentesek volnátok a gondoktól. A nőtlennek arra van gondja, ami az Úré: hogyan járjon az Úr kedvében. A nős azonban világi dolgokkal törődik: hogyan keresse felesége kedvét, ezért meg van osztva. A nem házas asszony és a szűz arra gondol, ami az Úré, hogy testben és lélekben szent legyen, míg a férjes nőt világi gondok kötik le: hogyan járjon férje kedvében. Ezt javatokra mondom, nem azért, hogy tőrbe csaljalak, hanem hogy feddhetetlen életre és az Úrhoz való osztatlan ragaszkodásra segítselek titeket.
Ez az Isten igéje.
1Kor 7,32-35

ALLELUJA
A sötétségben lakó népre nagy nyesség áradt, * és világosságot láttak, akik a halál szomorú földjén éltek. (Mt 4,16 – 1 D2 tónus.)

† EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
Kafarnaum városában Jézus szombaton bement a zsinagógába, és tanított. Mindenki nagyon csodálkozott tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók.
A zsinagógában volt egy ember, akit megszállt a tisztátalan lélek. Ez így kiáltott fel: „Mi közünk egymáshoz, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom, ki vagy: az Isten Szentje!”
Jézus ráparancsolt: „Hallgass el, és menj ki belőle!” A tisztátalan lélek erre össze-vissza rángatta az embert, aztán nagy kiáltással kiment belőle.
Mindenki nagyon megdöbbent. Az emberek egymást kérdezgették: „Mi ez? Új tanítás, és milyen hatalmas! Még a tisztátalan lelkeknek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki!” El is terjedt a híre hamarosan Galilea egész vidékén.
Ezek az evangélium igéi.
Mk 1,21-28

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Imádkozzunk, testvéreim, hogy a Szentlélek erejével mindenkor győzedelmeskedjünk testünk ösztönei felett!
Lektor:
1. Óvd meg, Urunk, a világot a zabolátlan ösztönök és a bűn uralmától!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Tisztítsd meg a Szentlélek tüzével híveid szívét, hogy neked tetsző életet éljenek!
Hívek: Kérünk téged . . .
3. Add, hogy akik hívásodra lemondtak a házaséletről, szeretetükkel egész Egyházadat szolgálják!
Hívek: Kérünk téged . . .
4. Őrizd meg a házastársakat hűségben és odaadó szeretetben!
Hívek: Kérünk téged . . .
5. Segítsd ifjúságunkat, hogy tiszta élettel készüljön fel keresztény hivatására!
Hívek: Kérünk téged . . .
Pap: Istenünk, erősíts meg minket kegyelmeddel, hogy feddhetetlen életünkkel mindig méltók legyünk keresztény mivoltunkhoz! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

Felajánló könyörgés:
Urunk, Istenünk, hódoló szívvel hozzuk oltárodra áldozati adományainkat. Kérünk, tedd megváltásunk szent áldozatává és fogadd kegyesen. Krisztus, a mi Urunk által.

Prefáció:
Évközi I-VIII. prefáció, Misekönyv 447-454. oldal

Áldozási ének:
Ragyogtasd fel szolgád fölött arcodat, és szabadíts meg engem irgalmasságodban. Uram, ne hagyd, hogy szégyent valljak, hiszen téged hívlak! (Vö. Zsolt 30,17-18)
Vagy
Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. (Mt 5,3-4)

Áldozás utáni könyörgés:
Megváltásunk égi eledelével tápláltál minket, Urunk, Istenünk. Kérünk, hogy örök üdvösségünknek ez a tápláléka növelje bennünk mindenkor az igaz hitet. Krisztus, a mi Urunk által.