2024-01-21

Évközi 3. vasárnap – Isten igéjének vasárnapja

Kezdőének:
Misekönyv 369. oldal
Énekeljetek az Úrnak új éneket, énekelj az Úrnak, egész föld. Méltóság és fönség van színe előtt, szentélyében hatalom és ékesség. (Vö. Zsolt 95,1.6)

Könyörgés:
Mindenható, örök Isten, irányítsd tetteinket tetszésed szerint, hogy szeretett Fiad nevében minél több jót tegyünk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

OLVASMÁNY Jónás próféta könyvéből
Történt pedig, hogy az Úr másodszor is szólt Jónáshoz: „Kelj fel, menj el Ninivébe, a nagy városba, és hirdesd azt, amit majd mondok neked!” Jónás fölkelt és elment Ninivébe az Úr parancsa szerint. Ninive nagy város volt, három napba telt, míg az ember végigment rajta. Jónás bement a városba, megtett egynapi utat, és hirdetni kezdte: „Még negyven nap, és Ninive elpusztul!”
Ninive lakói hittek az Istennek. Böjtöt hirdettek, nagyok és kicsinyek egyaránt zsákruhát öltöttek.
Amikor Isten látta, hogy letérnek gonosz útjukról, megkímélte őket a büntetéstől, amellyel fenyegette őket.
Ez az Isten igéje.
Jón 3,1-5.10

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Utaidat mutasd meg kem, * én Uram, Istenem! (8 G. tónus.)
Előénekes: Utaidat, Uram, mutasd meg kem, * ösvényeidre taníts meg engem!
Taníts és vezess igazságod szerint, * mert te vagy üdvötő Istenem!
Hívek: Utaidat mutasd meg kem, * én Uram, Istenem!
E: Irgalmasságodról emlékezzél meg, Uram, * és könyörületességedről, mely öröktől való.
Jóságodban, Uram, * gondolj rám irgalommal.
H: Utaidat mutasd meg kem, * én Uram, Istenem!
E: Az Úr igazságos és ságos, * ezért a bűnösöknek is utat mutat.
Az alázatost a jóban vezérli, * a szelídet útra tanítja.
H: Utaidat mutasd meg kem, * én Uram, Istenem!
Zsolt 24,4bc-5ab.6-7bc.8-9

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből
Azt mondom, testvérek: Az idő rövid!
Ezért, akinek van felesége, éljen úgy, mintha nem volna, aki sír, mintha nem sírna, aki örül, mintha nem örülne, aki vásárol, mintha meg sem tartaná, s aki felhasználja a világ dolgait, mintha nem élne velük, mert ez a világ elmúlik.
Ez az Isten igéje.
1Kor 7,29-31

ALLELUJA
Közel már az Isten országa, * higgyetek az örömhírnek! (Mk 1,15 – 3a tónus.)

† EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
Miután Jánost elfogták, Jézus Galileába ment, és hirdette az Isten evangéliumát: „Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.”
Amikor a Galileai-tó partján járt, látta, hogy Simon és testvére, András, akik halászok voltak, éppen hálót vetnek a tengerbe. Jézus megszólította őket: ,Jöjjetek velem, és én emberek halászává teszlek titeket.” Azok rögtön otthagyták a hálóikat, és nyomába szegődtek. Mikor kissé továbbment, meglátta Jakabot, Zebedeus fiát, és testvérét, Jánost, amint a hálókat javították a bárkában. Őket is mindjárt meghívta. Erre otthagyták apjukat, Zebedeust a napszámosokkal együtt, és követték őt.
Ezek az evangélium igéi.
Mk 1,14-20

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Kérjük, testvéreim, mennyei Atyánkat, hogy mint Ninive lakói, mi is készségesek legyünk a bűnbánatra!
Lektor:
1. Add, Urunk, hogy a világ mindenkor meghallja intő szavadat!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Add, hogy Szentatyánk és püspökeink az apostolok nyomdokain járjanak!
Hívek: Kérünk téged . . .
3. Add, hogy az államok vezetői bölcsen és igazságosan irányítsák a népek sorsát!
Hívek: Kérünk téged . . .
4. Add, hogy a bűnösök megértsék szeretetedet, és igaz bűnbánatra induljanak!
Hívek: Kérünk téged . . .
5. Add, hogy földi szenvedéseink türelmes elviselése üdvösségünkre szolgáljon!
Hívek: Kérünk téged . . .
Pap: Urunk, te a bűnbánóknak kegyesen megbocsátasz, és tieidnek örök jutalmat ígérsz. Add, hogy szent Fiadat buzgón kövessük, és jutalmadat mindnyájan elnyerjük! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

Felajánló könyörgés:
Urunk, Istenünk, fogadd atyai szeretettel és szenteld meg áldozati adományainkat, hogy ogy az üdvösséget megszerezzék számunkra. Krisztus, a mi Urunk által.

Prefáció:
Évközi I-VIII. prefáció, Misekönyv 447-454. oldal

Áldozási ének:
Járuljatok az Úrhoz, és megvilágosodtok, és arcotokat nem érheti szégyen. (Vö. Zsolt 33,6)
vagy
Én vagyok a világ világossága - mondja az Úr. Aki követ engem, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. (Jn 8,12)

Áldozás utáni könyörgés:
Kérünk, mindenható Urunk, Istenünk: add, hogy éltető kegyelmed erejéből mindig boldogan szolgáljunk neked. Krisztus, a mi Urunk által.