2023-12-10

Advent 2. vasárnapja

Kezdőének:
Sion népe! Íme, jön az Úr, hogy megmentse a nemzeteket; és hallani fogjátok dicsőséges hangját, szívetek örömére. (Vö. Iz 30,19.30)

Könyörgés:
Mindenható, irgalmas Istenünk, segíts, hogy szent vágyakozással siessünk Fiad elé. Mennyei bölcsességeddel nevelj minket, hogy evilági elfoglaltságaink ne akadályozzanak találkozásunkban szent Fiaddal. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből
Készítsük az Úr útját a magunk és embertársaink szívében!
„Vigasztaljátok meg népemet, vigasztaljátok meg” – ezt mondja Istenetek. „Szóljatok Jeruzsálem szívéhez és kiáltsátok oda neki: Véget ért szolgaságának ideje, bocsánatot nyert gonoszsága, hiszen kétszeresen sújtotta az Úr keze minden bűnéért.”
Egy hang kiált: „Készítsetek utat az Úrnak a pusztában, egyengessétek Istenünk ösvényét a sivatagon át. Minden völgy emelkedjék föl, minden hegy és halom süllyedjen alá. Ami egyenetlen, váljék egyenessé, és sima úttá, ami göröngyös. Akkor megnyilvánul az Úr dicsősége, és meglátják azt mindenek. Igen, az Úr szája mondta ezt így.”
Menj föl egy magas hegyre, te, ki jó hírt viszel Sionnak, emeld föl erősen hangodat, te, aki jó hírt viszel Jeruzsálemnek. Emeld föl hangodat! Ne félj! Hirdesd Júda városainak: „Íme, a ti Istenetek! Isten, az Úr, íme, eljön hatalommal, karjával mindent uralma alá vet. Vele van győzelmének jutalma, és színe előtt a bőséges zsákmány. Úgy legelteti nyáját, mint a pásztor. Karjaiba veszi bárányait, ölében hordozza őket, az anyajuhokat pedig nagy gonddal vezeti.”
Ez az Isten igéje.
Iz 40,1-5.9-11

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Urunk, mutasd meg nékünk irgalmas szívedet, * és üdvösségedet add meg nékünk! (1 D2 tónus.)

Előénekes: Hadd halljam, mit mond az én Uram, Istenem, * mert népének és szentjeinek két ígér.
Az istenfélőkhöz valóban zel az üdvösség, * hogy országunkba dicsőség költözzék.
Hívek: Urunk, mutasd meg nékünk irgalmas szívedet, * és üdvösségedet add meg nékünk!

E: Irgalom és hűség egymásra lelnek, * csókot vált az igazság és a béke.
A földből a ség kisarjad, * és az igazságosság tekint le az égből.
H: Urunk, mutasd meg nékünk irgalmas szívedet, * és üdvösségedet add meg nékünk!

E: Az Úr jóságát megmutatja, * földünk is meghozza termését.
Igazság jár az Úr előtt, * és béke a ba nyomában.
H: Urunk, mutasd meg nékünk irgalmas szívedet, * és üdvösségedet add meg nékünk!
Zsolt 84,9ab-10,11-12.13-14

SZENTLECKE Szent Péter apostol második leveléből
Mi új eget és új földet várunk.
Szeretteim!
Főképp egy dolog ne kerülje el figyelmeteket: az, hogy egy nap az Úr előtt annyi, mint ezer év, ezer év pedig annyi, mint egy nap. Az Úr nem késik ígéretével, mint ahogy némelyek késedelmesnek tartják, hanem türelemmel viseltetik irántatok, mert nem akarja, hogy valaki is elvesszen, hanem azt, hogy mindenki bűnbánatot tartson. Mint a tolvaj, úgy jön el az Úr napja. Ezen a napon az egek nagy robajjal elpusztulnak, az elemek a tűz hevétől felbomlanak, a föld és ami rajta van, elenyészik.
Mivel így minden elpusztul, minden tekintetben szentül és vallásosan kell élnetek. Hiszen várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét, amikor is az egek lángba borulnak és felbomlanak, az elemek a tűz hevétől megolvadnak. Mi az ő ígérete alapján új eget és új földet várunk, az igazságosság hazáját. Szeretteim, minthogy ezt várjuk, azon legyetek, hogy békességben, tisztán és feddhetetlenül találjon benneteket.
Ez az Isten igéje.
2Pét 3,8-14

ALLELUJA
Készítsétek elő az Úr útját! † Egyengessétek ösvényét, * és minden ember meglátja az Üdvözítőt, akit elküld az Isten. (Lk 3,4.6 – 5.tónus.)

† EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
Keresztelő János hirdeti: Tegyétek egyenessé az Úr ösvényeit!
Jézus Krisztus, az Isten Fia evangéliumának kezdete. Izajás próféta megírta: Íme, elküldöm követemet színed előtt, hogy előkészítse utadat. A pusztában kiáltónak szava: Készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. János ezért a pusztában hirdette a bűnbánat keresztségét a bűnök bocsánatára. Kivonult hozzá Júdea egész vidéke és Jeruzsálem minden lakója. Megvallották bűneiket, ő pedig megkeresztelte őket a Jordán folyóban. János teveszőrből készült ruhát viselt, csípőjét bőröv vette körül; sáskát és vadmézet evett. Ezt hirdette: „Aki utánam jön, hatalmasabb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy lehajoljak és megoldjam a saruszíját. Én vízzel keresztellek titeket, ő pedig Szentlélekkel keresztel majd meg benneteket!”
Ezek az evangélium igéi.
Mk 1,1-8

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Kérjük, testvéreim, mennyei Atyánktól, hogy Izajás próféta és Keresztelő Szent János szavára utat készítsünk lelkünkben Megváltónknak!
Lektor: 1. Segíts, Urunk, hogy mindnyájan jóakarattal munkálkodjunk a bűn görbe útjainak egyenessé tételén!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Add, hogy híveid életükkel mutassák mindenkinek az üdvösségre vezető utat!
Hívek: Kérünk téged . . .
3. Add, hogy nyitott szívvel utat találjunk Istentől eltávolodott testvéreinkhez!
Hívek: Kérünk téged . . .
4. Add, hogy családjaink minden tagja az igaz szeretet útján járjon!
Hívek: Kérünk téged . . .
5. A földi életből távozó testvéreinknek pedig nyisd meg az üdvösségre vezető utat!
Hívek: Kérünk téged . . .
Pap: Mindenható Istenünk! Add kegyelmedet, hogy jól előkészítsük lelkünket szent Fiad érkezésére, és életünk adventje után eljussunk hozzád. Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

Felajánló könyörgés:
Kérünk, Urunk, engeszteljenek ki alázatos imádságaink és felajánlott adományaink, és bár érdemeink elégtelenek, megbocsátó jóságoddal siess segítségünkre. Krisztus, a mi Urunk által.

Prefáció:
I. ADVENTI PREFÁCIÓ
Krisztus kettős eljövetele
A következő prefációt advent első vasárnapjától december 16-ig az időszaki misékben mondjuk, valamint az ugyanebben az időben végzett egyéb misékben, amelyeknek nincs saját prefációjuk.


Az Úr legyen veletek.
H.: És a te lelkeddel.
Emeljük föl szívünket.
H.: Fölemeltük az Úrhoz.
Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
H.: Méltó és igazságos.
(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható, örök Isten: — Krisztus, a mi Urunk által.
Ő első eljövetelekor magát megalázva testet öltött, teljesítette a kezdettől fogva neki rendelt küldetést, és megnyitotta számunkra az örök üdvösség útját: hogy amikor dicsőséges fényben újra, eljön, — látható valóságban NYERjük el, amit most ígéretében bízva várunk.
(És) Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónod körül álló hatalmas égi szellemek, és minden seregek a mennyben, (a te) dicsőséged himnuszát zengjük, — és velük EGyütt vég nélkül mondjuk (énekeljük):

Áldozási ének:
Jeruzsálem, kelj fel, állj a magaslatra, és lásd azt a gyönyörűséget, amely Istentől jön. (Bár 5,5;4,36)

Áldozás utáni könyörgés:
Lelki eledellel tápláltál minket. Esedezve kérünk téged, Urunk, Istenünk, taníts meg minket ebben a misztériumban való részesedés által, hogy a földi dolgokról okosan gondolkodjunk, és az égiekhez ragaszkodjunk. Krisztus, a mi Urunk által.