2023-11-21

33. évközi hét kedd


OLVASMÁNY a Makkabeusok második könyvéből
Az agg Eleázár bátran vállalta a halált az Úr törvényének védelmében, hogy nemes példát adjon az ifjúságnak.
Az istentelen Antiokusz Epifánész uralkodása alatt történt. Eleázárnak, a legkiválóbb írástudók egyikének, aki tiszteletre méltó aggastyán volt, erőszakkal nyitották szét a száját, hogy (az Isten törvényében tiltott) sertéshús evésére kényszerítsék. Ő azonban a dicső halált többre becsülte a gyalázatos életnél. Ezért önként ment a vesztőhelyre. Jól tudta ugyanis, hogy miként kell viselkednie. Elhatározta, és e mellett ki is tartott hűségesen, hogy tiltott dolgokat az élethez való ragaszkodásból sem enged meg magának.
Környezete és barátai, hamis szánakozástól indíttatva, titokban és nagy bizalmasan arra kérték, hogy olyan húst hozasson, amelyből neki is szabad ennie. Tegyen úgy, mintha a király rendelete szerinti húsból enne. Így megszabadulhat a haláltól. A tisztes férfiú iránti baráti érzés is sugallhatta nekik ezt az emberséges bánásmódot. Ő azonban arra a tiszteletre gondolt, amely öreg korát méltán megillette; meg arra a veleszületett nemesszívűségre is, amelyben megőszült. Eszébe jutottak erényes cselekedetei, amelyeket gyermekkorától fogva mindig gyakorolt. Ezért az Isten által adott szent törvény értelmében azonnal kijelentette:
„Engedjetek csak inkább meghalni; a mi korunkhoz nem illik a színlelés. Sok ifjú ugyanis azt hihetné, hogy pogánnyá lett a kilencvenéves Eleázár. Így tévútra vezetné őket képmutatásom és röpke percnyi életemhez való ragaszkodásom. Vén fejemre szégyent és gyalázatot hozna az ilyen magatartás. Az emberi büntetéstől megszabadulnék ugyan – egyelőre; ámde a Mindenható kezét élve-halva elkerülnöm nem lehet, így most nyugodtan válhatok meg életemtől, mert tudom, hogy legalább öreg koromhoz méltó módon cselekszem. A dicső, szent törvényekért kész vagyok bátran meghalni, hogy ezzel is megmutassam: az ifjaknak jó példát adok.”
E szavak után azonnal a vesztőhelyre hurcolták. Akik elvezették, és kevéssel előbb még jó szívvel voltak hozzá, haragra gerjedtek szavain. Azt gondolták ugyanis, hogy kevélységből beszélt így velük. Midőn az ütések súlya alatt már-már haldokolt, így sóhajtott fel: „Uram, te mindent tudsz! Így azt is tudod, hogy megmenekülhettem volna a haláltól. Most mégis kínos fájdalmakat szenvedek el testemben, de hűséges lélekkel elviselem, irántad való szeretetből.” Így halt meg. Halálában hősies bátorsága példaképét hagyta ránk: az ifjaknak elsősorban, de egész népünknek is.
Ez az Isten igéje.
2Mak 6,18-31

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Fölkarolt és megvédett engem * az én Uram, Istenem! 6b. vers.
Előénekes: Uram, mily sokan vannak, akik szorongatnak engem, * mily sokan támadnak ellenem.
Sokan mondják rólam: * „Nincs menedéke Istennél.”
Hívek: Fölkarolt és megvédett engem * az én Uram, Istenem!
E: De te, Uram, védelmező pajzsom vagy, * és fölemeled fejem, én dicsőségem.
Hangos szóval az Úrhoz kiáltok, * szent hegyéről meghallgat engem.
H: Fölkarolt és megvédett engem * az én Uram, Istenem!
E: Nyugovóra térek és elalszom, * de fölkelek újra, mert az Úr a gyámolítóm.
Körülvehet ezernyi nép, nem félek, * kelj fel, Uram, ments meg engem, Istenem.
H: Fölkarolt és megvédett engem * az én Uram, Istenem!
Zsolt 3,2-7

ALLELUJA
Isten előbb szeretett minket, * és elküldte Fiát engesztelésül bűneinkért. 1Jn 4,10b – 10. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és üdvözítse, ami elveszett.
Abban az időben: Jézus Jerikó városán haladt át. Élt ott egy Zakeus nevű gazdag ember, aki a vámosok feje volt. Szerette volna látni és megismerni Jézust, de a tömeg miatt nem láthatta, mert alacsony termetű volt. Így hát előrefutott, felmászott egy vadfügefára, hogy láthassa, mert Jézusnak arra kellett elhaladnia.
Amikor Jézus odaért, felnézett és megszólította: „Zakeus, gyere le gyorsan, mert ma a te házadban kell megszállnom.”
Erre ő sietve lejött, és örömmel fogadta Jézust. Akik ezt látták, méltatlankodva megjegyezték: „Bűnös embernél száll meg.”
Zakeus azonban odaállt az Úr elé, és így szólt: „Nézd, Uram, vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakit valamiben megkárosítottam, négy annyit adok helyette.”
Jézus kijelentette: „Ma üdvösség köszöntött erre a házra, hiszen ő is Ábrahám fia. Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és üdvözítse, ami elveszett.”
Ezek az evangélium igéi.
Lk 19,1-10

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Kérjük, testvéreim, a végtelenül irgalmas Istent önmagunkért és minden emberért, hogy bocsássa meg bűneinket, és adja meg nekünk az örök boldogságot!
Lektor: 1. Az egész világon elterjedt és az itt egybegyűlt Egyházért könyörögjünk az Úrhoz!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Szentatyánkért, N. pápáért, püspökeinkért, papjainkért és a szent szolgálatban segítő társaikért könyörögjünk az Úrhoz!
Hívek: Kérünk téged...
3. Az egyházak egységéért, a pogányok megtéréséért, a nemzetek közötti egyetértésért könyörögjünk az Úrhoz!
Hívek: Kérünk téged...
4. Beteg, éhező és bajbajutott embertársainkért könyörögjünk az Úrhoz!
Hívek: Kérünk téged...
5. Saját magunk és távol lévő testvéreink üdvösségéért könyörögjünk az Úrhoz!
Hívek: Kérünk téged...
(6. A földi életből eltávozott N. testvérünk [nővérünk] örök boldogságáért könyörögjünk az Úrhoz!
Hívek: Kérünk téged...)
Pap: Urunk, hallgasd meg népedet! Érdemtelen létünkre könyörgünk hozzád, hiszen kegyelmeddel mindig elénk sietsz, hogy jóságosan teljesítsd kérésünket. Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.