2023-09-03

Évközi 22. vasárnap

Kezdőének:
Könyörülj rajtam, Uram, mert egész nap hozzád kiáltok: mert te, Uram, jóságos vagy és szelíd, és nagy irgalmú azokhoz, akik segítségül hívnak téged. (Vö. Zsolt 85,3-5)

Könyörgés:
Erősség Istene, te vagy a legfőbb jó és minden jónak forrása. Önts szívünkbe irántad való szeretetet, és a vallásos lelkületet növeld bennünk. Kérünk, gyarapítsd és atyai gondviseléseddel őrizd meg lelkünkben kegyelmi ajándékaidat. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

OLVASMÁNY Jeremiás próféta könyvéből
Az Úr szava gyalázatomra vált.
Jeremiás próféta így panaszkodik a szenvedések idején:
„Rászedtél, Uram! S én hagytam, hogy rászedj. Erősebb voltál nálam és legyőztél. Nevetségessé váltam napról napra: Aki csak lát, mind kicsúfol. Akárhányszor csak beszélek, azt kell kiáltanom, azt kell hirdetnem: Erőszak! Romlás!
Az Úr szava így mindennap gyalázatomra vált és csúfságomra. Már azt gondoltam: Nem törődöm vele, és nem beszélek többé nevében. De ilyenkor mintha perzselő tűz gyúlt volna szívemben, és átjárta minden csontomat. S ha megfeszítettem erőmet, hogy ellenálljak, belefáradtam és nem tudtam elviselni.”
Ez az Isten igéje.
Jer 20,7-9

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Hozzád gyódik szívem, * én Uram, Istenem. (7b. tónus.)
Előénekes: Uram, Istenem, virrasztva kereslek, * az én Istenem te vagy nékem.
Téged szomjaz lelkem, testem utánad eped, * mint a puszta tikkadt, kiaszott földje.
Hívek: Hozzád gyódik szívem, * én Uram, Istenem.
E: Szentélyedben neked szolgáltam, * hogy erődet és dicsőségedet megláthassam.
Mert irgalmad többet ér, mint az élet, * ezért ajkam dicsőít téged.
H: Hozzád gyódik szívem, * én Uram, Istenem.
E: Neked mondok áldást, amíg csak élek, * a te nevedben tárom imára kezemet.
Mint dús lakomával, teljék be lelkem, * ajkam ujjong, szám dicsőít téged.
H: Hozzád gyódik szívem, * én Uram, Istenem.
E: Valóban te lettél delmezőm, * szárnyaid oltalmában örvendezem.
Lelkem tehozzád ragaszkodik, * jobbod szilárdan tart fenn engem.
H: Hozzád gyódik szívem, * én Uram, Istenem.
Zsolt 62,2.3-4.5-6.8-9

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből
Adjátok testeteket élő áldozatul!
Testvéreim!
Isten irgalmára kérlek benneteket: Adjátok testeteket élő, szent, Istennek tetsző áldozatul. Legyen ez a ti értelmetek hódolata!
Ne hasonuljatok a világhoz, hanem gondolkodástokban megújulva alakuljatok át, hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a helyes, mi a kedves előtte. és mi a tökéletes!
Ez az Isten igéje.
Róm 12,1-2

ALLELUJA
Urunk, Jézus Krisztus Atyja, világosítsa meg lelkünket, * hogy megértsük, mily reménységre hívott meg minket. Ef 1,17-18 – 8 G. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Aki utánam akar jönni, tagadja meg önmagát!
Abban az időben:
Jézus többször felhívta tanítványai figyelmét arra, hogy neki Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és az írástudóktól, megölik, de a harmadik napon feltámad a halálból. Erre Péter félrevonta őt, és óva intette: „Isten ments, Uram! Ez nem történhet veled!” Mire ő Péterhez fordult: „Távozz tőlem, sátán! Botránkoztatsz, mert nem az Isten ügyére van gondod, hanem az emberekére!”
Azután így szólt tanítványaihoz: „Ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen. Mert mindaz, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt; és aki énértem elveszíti életét, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelke kárt szenved? Mit is adhatna az ember cserébe saját lelkéért?
Az Emberfia pedig el fog jönni Atyjának dicsőségében, angyalai kíséretében, és megfizet mindenkinek tettei szerint.”
Ezek az evangélium igéi.
16,21-27

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Testvéreim! Krisztus követése sokszor áldozatot jelent. Kérjünk áldozatkész lelkületet mennyei Atyánktól!
Lektor: 1. Add, Urunk, hogy N. pápa, püspökeink, papjaink és szerzetesein szívesen vállalják hivatásuk keresztjeit!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Add, Urunk, hogy el ne merüljünk az evilági élvezetekben, hanem tudjunk lemondani és áldozatot hozni!
Hívek: Kérünk téged . . .
3. Add, Urunk, hogy a jólétben élők áldozatosan segítsék rászoruló embertársaikat!
Hívek: Kérünk téged . . .
4. Add, Urunk, hogy neked tetsző, keresztet is vállaló élettel tegyünk tanúságot élő hitünkről!
Hívek: Kérünk téged . . .
5. Add, Urunk, hogy a betegek a te kínszenvedésedből merítsenek erőt szenvedéseikben!
Hívek: Kérünk téged . . .
Pap: Fölséges Istenünk! Ismertesd meg velünk szent akaratodat, és add, hogy önmegtagadások árán is megvalósítsuk, ami helyes és kedves előtted! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

Felajánló könyörgés:
Urunk, Istenünk, szerezzen nekünk mindig üdvösséges áldást ez az áldozati adomány, hogy ami ebben a misztériumban történik, annak ereje életté váljék bennünk. Krisztus, a mi Urunk által.

Áldozási ének:
Milyen nagy a te jóságod, Uram, melyet a téged félőknek tartogatsz. (Zsolt 30,20)
Vagy
Boldogok a békességszerzök, mert Isten fiainak hívják majd őket. Boldogok, akiket az igazság miatt üldöznek, mert övék a mennyek országa. (Mt 5,9-10)

Áldozás utáni könyörgés:
Mennyei asztalod kenyerével tápláltál minket Urunk, Istenünk. Kérünk, a szeretetnek ez a tápláléka erősítse szívünket, hogy testvéreinkben neked szolgáljunk. Krisztus, a mi Urunk által.