2023-06-18

Évközi 11. vasárnap

Kezdőének:
Halld meg, Uram, hangomat, amellyel hozzád kiáltok. Te légy segítőm, ne hagyj el, és ne vess meg engem, üdvözítő Istenem. (Vö. Zsolt 26,7.9)

Könyörgés:
Istenünk, benned bízók erőssége, nélküled semmit sem tehet a gyenge halandó. Kérünk, add nekünk mindenkor kegyelmed segítségét, hogy jó szándékkal teljesítsük parancsaidat, és cselekedeteinkkel megnyerjük tetszésedet. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

OLVASMÁNY Mózes második könyvéből
Papi királyságom és szent népem lesztek.
Az Egyiptomból való kivonulás harmadik hónapjában Izrael fiai elindultak Refidimből. A Sínai pusztába érkeztek, és ott letáboroztak. Táborukat a heggyel szemben ütötték föl.
Mózes elindult Isten elé, az Úr pedig a hegyről így szólt hozzá: „Ezt közöld Jákob házával és hirdesd Izrael fiainak: Láttátok, mit tettem az egyiptomiakkal, és mi módon hordoztalak titeket sasszárnyon és hoztalak ide magamhoz. Ha tehát hallgattok szavamra és megtartjátok szövetségemet, akkor az összes népek között különleges tulajdonommá teszlek benneteket, hiszen az egész föld az enyém. Papi királyságom és szent népem lesztek.”
Ez az Isten igéje.
Kiv 19,2-6a

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Mi vagyunk az Isten népe, * jó Pásztorunk táplál minket. (1. tónus.)
Előénekes: Ujjongjatok az Úrnak, minden földek, * szolgáljatok az Úrnak vigassággal.
Járuljatok színe elé, * vidám énekszóval.
Hívek: Mi vagyunk az Isten népe, * jó Pásztorunk táplál minket.
E: Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, * övé vagyunk, ő alkotott minket.
Az ő pe vagyunk, * legelőnek nyája.
H: Mi vagyunk az Isten népe, * jó Pásztorunk táplál minket.
E: Valóban jó az Úr, † irgalma örökké megmarad, * és hűsége nemzedékről nemzedékre.
H: Mi vagyunk az Isten népe, * jó Pásztorunk táplál minket.
Zsolt 99,2.3.5

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből
Ha Fia halála által kiengesztelődött velünk az Isten, mennyivel inkább megszabadulunk most, az ő életébe oltva.
Testvéreim!
Amikor még erőtlenek voltunk, Krisztus az erre alkalmas időben meghalt a bűnösökért, pedig az igazért is alig hal meg valaki, legfeljebb a jótevőért adja életét az ember. Isten azonban azzal bizonyítja irántunk való szeretetét, hogy amikor még bűnösök voltunk, Krisztus meghalt értünk.
Most, hogy vére árán igazzá váltunk, még sokkal inkább megment bennünket haragjától. Mert ha Fia halála által kiengesztelődött velünk az Isten, most, hogy kibékültünk vele, az ő életébe oltva, mennyivel inkább megszabadulunk.
Sőt, ezenfelül még dicsekszünk is az Istenben, Urunk Jézus Krisztus által, aki megszerezte nekünk a kiengesztelődést.
Ez az Isten igéje.
Róm 5,6-11

ALLELUJA
Közel van az Isten országa, * tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban. Mt 1,15 – 8 G. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Jézus összehívta tizenkét tanítványát, és téríteni küldte őket.
Abban az időben:
Jézus meglátta a tömeget, és megesett rajta a szíve, mert olyan kimerültek és levertek voltak, mint a juhok, amelyeknek nincsen pásztoruk. Így szólt tanítványaihoz: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába.” Majd odahívta magához tizenkét tanítványát, és megadta nekik a hatalmat, hogy kiűzzék a tisztátalan szellemeket, és meggyógyítsanak minden bajt és minden betegséget.
A tizenkét apostol neve a következő: Az első Simon, más néven Péter, azután a testvére, András, Zebedeus fia Jakab, és testvére, János, továbbá Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté, a vámos; Alfeus fia Jakab, Tádé, a kánaáni Simon, és végül karióti Júdás, aki később elárulta őt. Ezt a tizenkettőt küldte Jézus, és megparancsolta nekik: „Ne lépjetek a pogányokhoz vezető útra, s a szamaritánusok városába be ne térjetek. Menjetek inkább Izrael házának elveszett juhaihoz. Menjetek, és hirdessétek, hogy elközelgett a mennyek országa. Gyógyítsátok a betegeket, támasszatok fel halottakat, tisztítsátok meg a leprásokat, űzzétek ki a gonosz szellemeket.
Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok!
Ezek az evangélium igéi.
Mt 9,36–10,8

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Testvéreim! Isten királyi papsággá és szent néppé tett bennünket. Kérjük kegyelmeit, hogy méltók legyünk a tőle kapott szent hivatáshoz!
Lektor: 1. Vezesd, Urunk, Szentatyánkat, püspökeinket és papjainkat, hogy apostoli életükkel tegyenek tanúságot rólad!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Növeld a papi hivatások számát, és küldj munkásokat aratásodba!
Hívek: Kérünk téged . . .
3. Támassz szerzetesi hivatásokat az imádságos életre és az áldozatos emberszeretet gyakorlására!
Hívek: Kérünk téged . . .
4. Add, hogy betegeink megtalálják sajátos hivatásukat, és tudjanak együtt szenvedni a megfeszített Krisztussal!
Hívek: Kérünk téged . . .
5. Halálunk óráján hívj magadhoz minket, és részesíts dicsőségedben!
Hívek: Kérünk téged . . .
Pap: Mindenható Istenünk! Áraszd reánk áldásodat, hogy meghívásod kegyelméhez méltóan, valóban szent néppé és királyi papsággá legyünk. Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

Felajánló könyörgés:
Istenünk, te az ember testét és lelkét a kenyérrel és borral mint eledellel táplálod, mint szentséggel újjáalkotod. Add, hogy ugyanezen ajándékaid testünk és lelkünk javára váljanak. Krisztus; a mi Urunk által.

Áldozási ének:
Egyet kértem az Úrtól, egy a vágyam: hogy az Úr házában lakjam életem minden napján. (Zsolt 26,4)
vagy
Szent Atyám, tartsd meg őket a nevedben, akiket nekem adtál, hogy egy legyenek, mint mi – mondja az Úr. (Jn 17,11)

Áldozás utáni könyörgés:
Urunk, Istenünk, szent lakomádban való részesedésünk láthatóvá teszi a hívek benned való egységét. Add, hogy ez a szentáldozás munkálja is hatékonyan ezt az egységet Egyházadban. Krisztus, a mi Urunk által.