2022-08-28

Évközi 22. vasárnap

Kezdőének:
Könyörülj rajtam, Uram; látod: egész nap hozzád kiáltok, mert te, Uram, jóságos vagy és szelíd, és nagy irgalmú azokhoz, akik szólítanak. (Zsolt 85,3-5)

Könyörgés:
Urunk, erősséges szent Istenünk, te vagy a legfőbb jó és minden jónak forrása. Önts szívünkbe irántad való szeretetet, és növeld bennünk a vallásos lelkületet. Kérünk, gyarapítsd és atyai gondviseléseddel őrizd meg lelkünkben kegyelmi ajándékaidat. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

OLVASMÁNY Sirák fia könyvéből
Aki megalázza magát, kegyelmet talál Istennél.
Fiam, alázattal vidd végbe tetteidet, és jobban szeretnek majd, mintha adakoznál. Nagy vagy? Annál inkább alázd meg magadat, akkor majd kegyelmet találsz Istennél. Mivelhogy igen nagy az Isten hatalma, tiszteletben tartják az alázatosak. Nincs gyógyír a gőgös embernek sebére, a gonoszság vert benne gyökeret, és nem is veszi észre. A bölcs szív nyitva áll a bölcsek szavának, s a figyelmes fül bölcsességre vágyik.
Ez az Isten igéje.
Sir 3,19-21.30-31

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Jóságodban Istenünk, * hajlékot készítesz a szegénynek. Vö. 11b. vers. (2. tónus)
Előénekes: Örvendjenek az igazak és ujjongjanak Isten színe előtt, * és örömükben ujjongjanak.
Énekeljetek az Istennek, † nevének zsoltárt zengjetek, * valóban Úr az ő neve.
Hívek: Jóságodban Istenünk, * hajlékot készítesz a szegénynek.
E: Árváknak atyja és özvegyek gyámola, * Isten az ő szentséges templomában.
Isten a hontalannak otthont készít, * a rabnak visszaadja szabadságát.
H: Jóságodban Istenünk, * hajlékot készítesz a szegénynek.
E: Bőséges esőt adtál, Istenünk, * örökségedbe, ellankadt népedbe új erőt öntöttél.
Lakást adtál nyájadnak azon a földön, * amelyet jóságodban szereztél a szegényeknek, Istenünk.
H: Jóságodban Istenünk, * hajlékot készítesz a szegénynek.
Zsolt 67,4-5ac.6-7ab.10-11.

SZENTLECKE a Zsidókhoz írt levélből
Az ószövetségi áldozatok megszűntek: járuljunk Jézus örök áldozatához!
Testvéreim!
Ti nem kézzel tapintható hegyhez, és lobogó tűzhöz járultatok, sem sűrű homályhoz, sötétséghez, sem forgószélhez, harsonazengéshez vagy mennydörgő szózathoz, amelynek hallatára (a zsidók) könyörögni kezdtek, hogy ez a hang ne szóljon tovább hozzájuk.
Nem, ti Sion hegyéhez járultatok, az élő Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez, az angyalok ezreihez, az égben számon tartott elsőszülöttek ünnepi sokadalmához és gyülekezetéhez, mindnyájunk bírájához, az Istenhez, a tökéletes igazak lelkeihez, az új szövetség közvetítőjéhez, Jézushoz.
Ez az Isten igéje.
Zsid 12,18-19.22-24a

ALLELUJA
Jézus mondja: † „Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű.” Mt 11,29ab – 2. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
A kevélyt megalázzák, az alázatost dicsőségre emelik. Szeretetből tegyük a jót, ne pedig a viszonzás reményében!
Az egyik szombaton Jézus betért egy vezető farizeus házába, hogy nála étkezzék. Amikor észrevette, hogy a meghívottak válogatják az első helyeket, egy példabeszédet mondott nekik.
„Amikor lakomára hívnak – kezdte –, ne ülj az első helyre, mert akadhat a hivatalosak közt nálad előkelőbb is. Ha ez megérkezik, odajön, aki meghívott titeket, és felszólít: »Add át a helyedet neki.« És akkor szégyenszemre az utolsó helyet kell elfoglalnod.
Ha tehát hivatalos vagy valahova, menj el, és foglald el az utolsó helyet, hogy amikor a házigazda odajön, így szóljon hozzád: »Barátom, menj följebb.« Milyen kitüntetés lesz ez számodra a többi vendég előtt! Mert mindazt, aki magát felmagasztalja, megalázzák, aki pedig magát megalázza, azt felmagasztalják.”
Ekkor a házigazdához fordult: „Amikor ebédet vagy vacsorát adsz, ne hívd meg barátaidat, se testvéreidet, se rokonaidat, se gazdag szomszédaidat, mert azok is meghívnak és viszonozzák neked. Ha lakomát adsz, hívd meg a szegényeket, bénákat, sántákat, vakokat. Boldog leszel, mert ők nem tudják neked viszonozni. Te azonban az igazak feltámadásakor megkapod jutalmadat.”
Ezek az evangélium igéi.
Lk 14,1.7-14

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Kérjük, testvéreim, a szelíd és alázatos szívű Jézustól az alázatosság kegyelmét!
Lektor: 1. Add meg Egyházad pásztorainak, hogy a tőled kapott szent hatalommal a rájuk bízott nyáj javát szolgálják!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Add, hogy a népek vezetői nemzetük közjavának érdekei mellett fontosnak tartsák az egész világ jólétét és békéjét is!
Hívek: Kérünk téged . . .
3. Add, hogy helyes önismerettel értékeljük magunkat, és ne kívánjunk több megbecsülést, mint amennyit megérdemlünk!
Hívek: Kérünk téged . . .
4. Add, hogy bűneink tudatában kitüntetésnek tekintsük Isten országában az utolsó helyet is!
Hívek: Kérünk téged . . .
5. Add, hogy az ifjúság tanulékony lélekkel és szorgalmas munkával készüljön elfoglalni helyét a társadalomban!
Hívek: Kérünk téged . . .
6. Add, hogy egyházközségünk hívei megtisztult lélekkel és mélységes alázattal járuljanak szent asztalodhoz!
Hívek: Kérünk téged . . .
Pap: Urunk és Mesterünk! Te földi életedben nem azt akartad, hogy neked szolgáljanak, hanem magadat megalázva vállaltad a mi üdvösségünk szolgálatát. Óvj meg minket, hogy soha el ne bizakodjunk, és segíts, hogy embertársaink javának előmozdításával keressük tetszésedet! Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.
Hívek: Ámen.

Felajánló könyörgés:
Istenünk, szerezzen nekünk mindig üdvösséges áldást ez az áldozati adomány, hogy ami a kenyér és a bor színe alatt történik, annak ereje életté váljék bennünk. Krisztus, a mi Urunk által.

Áldozási ének:
Mily nagy a te jóságod, Uram, amelyet a téged félőknek tartogatsz. (Zsolt 30,20)
vagy
Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket. Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa. (Mt 5,9-10)

Áldozás utáni könyörgés:
Mennyei asztalod kenyerével tápláltál minket, Istenünk. Kérünk, a szeretetnek ez a tápláléka erősítse szívünket, hogy testvéreinkben neked szolgáljunk. Krisztus, a mi Urunk által.


Igenaptár főoldal