2022-07-03

Évközi 14. vasárnap

Kezdőének:
Jóságodról elmélkedünk, Istenünk, templomod belsejében. Istenünk, miként már neved is, úgy fölséged is betölt minden földhatárt; jobbod telve igazsággal. (Zsolt 47,10-11)

Könyörgés:
Istenünk, te szent Fiad megaláztatása által fölemelted az elesett emberiséget. Adj szent örömet nekünk, akiket kiragadtál a bűn szolgaságából, és fogadj be egykor az örök boldogságba. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből
A próféta jövendölésében Jeruzsálem a Messiás országát jelképezi. Magát Jeruzsálemet megszemélyesíti, és édasanyaként ábrázolja. A megjövendölt messiási országban béke uralkodik.
Örülj, Jeruzsálem, s ujjongjatok ti is mind, akik szeretitek! Örüljetek és vigadjatok, akik gyászoltatok miatta!
Táplálkozzatok tejével, lakjatok jól vigaszt nyújtó keblén, és teljetek el gyönyörűséggel csodálatos gazdagságából. Mert ezt mondja az Úr: Íme, kiárasztom rá a békét, mint folyamot, és mint kiáradt patakot, a nemzetek dicsőségét. Tejjel táplálnak, karjukon hordoznak és térdükön becéznek titeket.
Amint az anya vigasztalja gyermekét, úgy vigasztallak én is titeket; Jeruzsálemben leltek vigasztalást. Ennek láttán örülni fog szívetek; Csontjaitok, mint a fű, sarjadoznak: Szolgáinak az Úr megmutatja segítő kezét.
Ez az Isten igéje.
Iz 66,10-14c

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Minden föld Istent dicsérje. Vö. 1. vers. (10. tónus)
Előénekes: Minden föld dicsérje az Istent, * dicső nevének zsoltárt zengjetek!
Hívek: Minden föld Istent dicsérje.
E: Magasztaló énekkel mondjátok Istennek: * „Mily csodásak a te műveid!”
H: Minden föld Istent dicsérje.
E: Az egész föld imádjon és magasztaljon téged, * nevedet zsoltárral dicsérje!
H: Minden föld Istent dicsérje.
E: Jöjjetek, és lássátok Isten műveit, * csodálatos, amit az emberekért végbe vitt.
H: Minden föld Istent dicsérje.
E: Szárazfölddé tette a tengert, * gyalogszerrel keltek át a vízen.
H: Minden föld Istent dicsérje.
E: Örvendezzünk tehát őbenne, * mert hatalmával uralkodik mindörökké.
H: Minden föld Istent dicsérje.
E: Jertek ide mind, és halljátok, † kik félitek az Istent, * elmondom, mily nagy dolgot tett vélem.
H: Minden föld Istent dicsérje.
E: Áldott legyen az Isten, aki nem vetette el imámat, * és nem vonta meg tőlem irgalmát.
H: Minden föld Istent dicsérje.
Zsolt 65,1-3a.4-5.6-7a.16 és 20

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a galatákhoz írt leveléből
Szenvedéseit Pál apostol Krisztusért viseli.
Testvéreim!
Nem akarok mással dicsekedni, mint a mi Urunk, Jézus Krisztus keresztjével. Általa keresztre szegezték nekem a világot, és engem is a világnak.
Mert sem a körülmetéltség nem ér semmit, sem a körülmetéletlenség, hanem csak az új teremtmény. Béke és irgalom mindazoknak, akik ezt a szabályt követik, Isten (igaz) Izraelének!
Ezután senki ne okozzon kellemetlenséget nekem, mert Jézus jegyeit viselem testemen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme legyen lelketekkel, testvérek! Ámen.
Ez az Isten igéje.
Gal 6,14-18

ALLELUJA
Szívetekben uralkodjék Krisztus békéje, * Krisztus tanítása töltsön el titeket gazdagon. Kol 3,15a és 16a – 5. tónus.

Hosszabb forma:
† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
Jézus munkásokat hív aratásába, és hatalmat ad nekik az evangélium hirdetésére. Aki befogadja őket, Isten békéjét kapja jutalmul.
Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más hetvenkét tanítványt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe, ahová menni szándékozott.
Így szólt hozzájuk: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába.
Menjetek! Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal se erszényt, se tarisznyát, se sarut. Az úton senkit se köszöntsetek.
Ha betértek egy házba, először is ezt mondjátok: Békesség e háznak! Ha békesség fia lakik ott, rászáll a ti békességtek, ha nem, visszaszáll rátok. Maradjatok ugyanabban a házban, és azt egyétek és igyátok, amijük van. Mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról házra.
Ha egy városba érkeztek, és szívesen látnak titeket, egyétek, amit elétek adnak. Gyógyítsátok meg ott a betegeket, és hirdessétek: Elérkezett hozzátok az Isten országa!
*
De ha betértek valamelyik városba, és nem látnak titeket szívesen, menjetek ki az utcára, és mondjátok: Még a port is lerázzuk, ami városotokban a lábunkra tapadt, de tudjátok meg: Elérkezett hozzátok az Isten országa. Bizony mondom nektek: Szodomának könnyebb sorsa lesz azon a napon, mint ennek a városnak.”
A hetvenkét tanítvány nagy örömmel tért vissza. „Uram – mondták –, a te nevedre még a gonosz lelkek is engedelmeskedtek nekünk.” Ő így válaszolt: „Láttam a sátánt: mint a villám, úgy bukott le az égből. Hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon és skorpiókon járjatok, hogy minden ellenséges erőn úrrá legyetek: Semmi sem fog ártani nektek.
Mindazonáltal ne annak örüljetek, hogy a gonosz lelkek engedelmeskedtek nektek. Inkább annak örüljetek, hogy nevetek föl van írva a mennyben.”
Ezek az evangélium igéi.

Vagy rövidebb forma a *-ig. Lk 10,1-9
Lk 10,1-12.17-20

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Kiáltsunk, testvéreim, Urunkhoz, üdvözítő Istenünkhöz, hogy hallgassa meg könyörgő szavunkat!
Lektor: 1. Irányítsd, Urunk, Szentatyánkat, N. pápát, a püspökök testületét és a papságot, hogy szolgálatukat szelídségben és önzetlen szeretetben gyakorolják!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Add, Urunk, hogy a népek vezetői mindig és mindenütt a megbékélésre törekedjenek!
Hívek: Kérünk téged . . .
3. Segítsd, Urunk, azokat, akik apostoli munkájukkal szolgálják embertestvéreik javát!
Hívek: Kérünk téged . . .
4. Add meg, Urunk, a szülőknek a bölcs nevelés tudományát, a gyermekeknek pedig az engedelmes szeretetet szüleik iránt!
Hívek: Kérünk téged . . .
5. Add meg, Urunk, hogy a betegek és az elhagyottak el ne veszítsék gondviselésedbe vetett bizalmukat!
Hívek: Kérünk téged . . .
Pap: Urunk, Istenünk! Te az igénytelen egyszerűséget és a bárányok szelídségét kívánod meg tanítványaidtól. Önzésre hajló szívünkbe öntsd az áldozatkész szeretet kegyelmét, hogy ez készítse fel a világot szent Fiad befogadására! Aki veled él és uralkodik mindörökkön-örökké.
Hívek: Ámen.

Felajánló könyörgés:
Istenünk, tisztítson meg minket ez a nevednek szentelt áldozat, hogy napról napra szentebb életet éljünk. Krisztus, a mi Urunk által.

Áldozási ének:
Ízleljétek és lássátok, mily édes az Úr, boldog az az ember, aki benne bízik. (Zsolt 33,9)
vagy
Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok s akik terhet hordoztok, én megkönnyítlek titeket – mondja az Úr. (Mt 11,28)

Áldozás utáni könyörgés:
Istenünk, határtalan szereteted ajándékaival eltelve arra kérünk, hogy élni tudjunk üdvösségszerző javaiddal, és mindig buzgók legyünk dicséretedben. Krisztus, a mi Urunk által.


Igenaptár főoldal