2022-04-03

Nagyböjt 5. vasárnap

Kezdőének:
Szolgáltass nekem igazságot, Istenem, az istentelen néppel szemben védd ügyemet, ments meg a gonosz és álnok emberektől, mert te vagy az én megmentő Istenem. (Zsolt 42,1-2)

Könyörgés:
Urunk, Istenünk, segíts minket, hogy életünkben az a fáradhatatlan szeretet vezessen, amellyel Krisztus szerette a világot, és halálra adta értünk önmagát. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből
Új dolgot visz végbe az Isten: vizet fakaszt népének a pusztaságban, és megnyitja számára a kegyelem forrását.
Ezt mondja az Úr: aki egykor utat készített a tengeren át és ösvényt a nagy vizekben, aki kivezette a harci szekereket és lovakat, a hadsereget és a hőst: elbuktak és nem keltek föl többé, odavesztek, és kialudtak, mint a mécses lángja:
„Most már ne arra gondoljatok, ami régen történt, és ne a múlt dolgaira figyeljetek! Nézzétek: én valami újat viszek végbe, és már sarjadóban is van, nem látjátok? Valóban, utat készítek a pusztában, és folyókat a sivatagban.
Dicsőíteni fog a mező minden vadja, a sakálok és a struccok, mert vizet fakasztok a pusztában és folyókat a sivatagban, hogy inni adjak népemnek, az én kiválasztottamnak. A nép, amelyet magamnak alkottam, hirdetni fogja dicsőségemet.”
Ez az Isten igéje.
Iz 43,16-21

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk, * azért szívből ujjongunk. 3. vers. (8. G tónus)
Előénekes: Midőn az Úr hazahívta Sionnak foglyait, * olyanok voltunk, mint akik álmodnak.
Megtelt akkor örömmel az ajkunk, * és a nyelvünk ujjongással.
Hívek: Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk, * azért szívből ujjongunk.
E: Akkor így beszéltek a nemzetek: * „Az Úr nagy dolgot művelt vélük.”
Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk, * azért szívből ujjongunk.
H: Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk, * azért szívből ujjongunk.
E: Fordítsd, Uram, jóra sorsunkat, * amint megárasztod délen a folyókat.
Akik könnyek között vetnek, * majd ujjongva aratnak.
H: Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk, * azért szívből ujjongunk.
E: Sírva viszik a magot, mikor vetni indulnak, * de ujjongva jönnek, jönnek és hozzák kévéiket.
H: Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk, * azért szívből ujjongunk.
Zsolt 125,1-2ab.2cd-3.4-5.6

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a filippiekhez írt leveléből
Tekintsünk Krisztusért mindent értéktelennek, és így hasonlóak leszünk hozzá a halálban.
Testvéreim!
Krisztus Jézusnak fönséges ismeretéhez mérten mindent hátránynak tartok. Érte mindent elvetettem, sőt szemétnek tekintek, csakhogy Krisztust elnyerhessem és hozzá tartozzam. Hiszen nem a törvény útján váltam igazzá, hanem a Jézus Krisztusba vetett hit révén. Isten ugyanis a hit által tett igazzá, hogy megismerjem őt és feltámadásának erejét, de a szenvedésben is vállaljam vele a közösséget. Így hasonló akarok lenni hozzá halálában, hogy ezáltal eljussak a halálból a feltámadásra is.
Nem mintha már elértem volna, vagy már a célban lennék, de futok utána, hogy magamhoz ragadjam, ahogy Krisztus is megragadott engem.
Testvéreim, nem gondolom, hogy máris magamhoz ragadtam, de azt igen, hogy elfelejtem, ami mögöttem van, és nekilendülök annak, ami előttem van. Futok a kitűzött cél felé, az égi hivatás jutalmáért, amelyre Isten meghívott Krisztusban.
Ez az Isten igéje.
Fil 3,8-14

EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS
Teljes szívvel térjetek vissza hozzám, mondja a mi Urunk Istenünk, mert jóságos és irgalmas vagyok tihozzátok! Joel 2,12-13 – 3a. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
Az vesse rá az első követ, aki bűntelen közületek!
Abban az időben Jézus kiment az Olajfák-hegyére. Kora reggel újra megjelent a templomban. A nép köréje sereglett, ő pedig leült, és tanította őket.
Az írástudók és a farizeusok egy házasságtörésen ért asszonyt vittek eléje. Odaállították középre, és így szóltak hozzá: „Mester, ezt az asszonyt házasságtörésen érték. Mózes azt parancsolta a törvényben, hogy az ilyet meg kell kövezni. Hát te mit mondasz?” Ezt azért kérdezték, hogy próbára tegyék, és vádolhassák.
Jézus lehajolt, és az ujjával írni kezdett a földön. Ők azonban tovább faggatták. Erre fölegyenesedett, és azt mondta nekik: „Az vesse rá az első követ, aki közületek bűn nélkül van!” Aztán újra lehajolt, s tovább írt a földön. Azok meg ennek hallatára egymás után eloldalogtak, kezdve a véneken, s csak Jézus maradt ott a középen álló asszonnyal.
Jézus fölegyenesedett és megszólította: „Asszony, hol vannak, akik vádoltak téged? Senki sem ítélt el?”
„Senki, Uram” – felelte az asszony.
Erre Jézus azt mondta neki: „Én sem ítéllek el. Menj, de többé ne vétkezzél!”
Ezek az evangélium igéi.

Vagy: E nap olvasmányait vehetjük az „A” év nagyböjtjének 5. vasárnapjáról.
Jn 8,1-11

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Testvéreim! Járuljunk alázatos szívvel az isteni kegyelem trónusa elé, és kérjük mennyei Atyánkat, hogy erősítsen meg minket gyengeségeinkben!
Lektor: 1. Add, Urunk, hogy mindenki tartsa tiszteletben a házastársi hűséget, és a családok egységének megőrzéséért legyen kész minden áldozatra!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Add, Urunk, hogy Egyházad pásztorai nagy bölcsességgel és szelídséggel gyakorolják lelki hatalmukat, amelyet Krisztus Urunktól kaptak!
Hívek: Kérünk téged . . .
3. Add, hogy az állami igazságszolgáltatás a rossz szándékú emberek elrettentésére és a vétkesek javulására szolgáljon!
Hívek: Kérünk téged . . .
4. Add, hogy életünk nehéz helyzeteiben is mindig megtaláljuk a helyes megoldást!
Hívek: Kérünk téged . . .
5. Add, hogy jótetteinkkel sose hivalkodjunk, és hibáinkat mindig készségesen beismerjük!
Hívek: Kérünk téged . . .
6. Add, hogy bűnbocsátó irgalmad ne könnyelműségre indítson minket, hanem irántad való szeretetre gyullassza szívünket!
Hívek: Kérünk téged . . .
Pap: Irgalmas Istenünk! Alakítsd szívünket, hogy határozottan elforduljunk a bűntől, de legyünk megértők a bűnösök iránt szent Fiad szelídségét követve. Aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
Hívek: Ámen.

Felajánló könyörgés:
Hallgass meg minket, mindenható Istenünk, és add, hogy híveidet tisztítsa meg ennek az áldozatnak az ereje, miután a keresztény hit tanításában részesültek. Krisztus, a mi Urunk által.

Prefáció:
Ha az Evangélium Lázár feltámasztásáról szólt, a következő saját prefációt kell venni:
Az Úr legyen veletek.
H.: És a te lelkeddel.
Emeljük föl szívünket.
H.: Fölemeltük az Úrhoz.
Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek,
H.: Méltó és igazságos.
(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten: Krisztus, a mi Urunk által.
(Ő) Mint valóságos ember, megsiratta barátját, Lázárt, – mint örök ISten feltámasztotta őt a sírból. Az egész emberiséget is megszánta – és húsvéti szentségei ÁLtal, új életre támasztott minket.
A te Fölségedet általa imádják az angyalok, kik szünet nélkül örvendeznek színed előtt. Add, kérünk, hogy az ő szavukkal a miénk is eljusson hozzád, – midőn velük EGYütt ujjongva mondjuk: (zengjük:)

Áldozási ének:
Ha a Lázárról szóló evangéliumot olvastuk:
Az, aki úgy él, hogy hisz bennem, nem hal meg örökre – mondja az Úr. (Jn 11,26)

vagy ha az Evangélium a házasságtörő nőről szólt:
Asszony, senki sem ítélt el? Senki sem, Uram! Én sem ítéllek el. Menj, de többé ne vétkezzél! (Jn 8,10-11)

vagy ha másról szólt az Evangélium:
Bizony, bizony, mondom nektek: ha a búzaszem nem hull a földbe, és nem hal el, egymaga marad, de ha elhal, sok termést hoz. (Jn 12,24-25)

Áldozás utáni könyörgés:
Kérünk, mindenható Istenünk, add, hogy mindig élő tagjai maradjunk szent Fiadnak, akinek testét és vérét magunkhoz vettük. Aki él és uralkodik mindörökkön örökké.


Igenaptár főoldal