2022-02-27

Évközi 8. vasárnap

Kezdőének:
Az Úr oltalmamra kelt, kivezetett biztonságos helyre, megszabadított, mert kedvét leli bennem. (Zsolt 17,19-20)

Könyörgés:
Istenünk, irányítsd a világ folyását akaratod szerint békességben. Egyházadnak pedig add meg, hogy odaadó buzgósággal és zavartalan örömmel szolgáljon neked. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

OLVASMÁNY Sirák fia könyvéből
Az ember beszéde sokat elárul belső világáról.
Amikor szitálnak, fennakad a szemét, ha valaki beszél, kiderül a gyengéje.
A cserép akkor lesz kemény, ha meleg a kemence, az ember értékét pedig a beszéde szabja meg. A fák gyümölcse szerint becsülik meg a kertet, az embert szavai alapján ítélik meg. Ne magasztalj senkit, amíg nem beszélt, mert ez az ember legjobb próbája.
Ez az Isten igéje.
Sir 27,5-8

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Mennyire jólesik nékem, * tégedet, Uram, hálával dicsérnem. Vö. 2a. vers. (5. tónus)
Előénekes: Jó dolog az Urat dicsérni, * nevednek, ó Fölséges, éneket zengeni.
Irgalmadat hajnalban hirdetni, * és egész éjszaka hűségedet.
Hívek: Mennyire jólesik nékem, * tégedet, Uram, hálával dicsérnem.
E: Virul az igaz, akár a pálma, * úgy növekszik mint a Libanon cédrusa.
Az Úr házában ültették el őket, * Istenünk csarnokában virágzanak.
H: Mennyire jólesik nékem, * tégedet, Uram, hálával dicsérnem.
E: Még öregkorukban is gyümölcsöt hoznak, * telve vannak bőséges élettel.
Hogy hirdessék: „Igaz az Isten, * nincs benne hamisság, ő a menedékem.”
H: Mennyire jólesik nékem, * tégedet, Uram, hálával dicsérnem.
Zsolt 91,2-3.13-14.15-16

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből
Isten Jézus Krisztus által győzelmet adott nekünk a halál felett.
Testvéreim!
Amikor a romlandó test magára ölti a romolhatatlanságot, a halandó a halhatatlanságot, akkor beteljesedik az Írás szava:
A győzelem elnyelte a halált. Halál, hol a te győzelmed? Halál, hol a te fullánkod?
A halál fullánkja a bűn, a bűn ereje pedig a törvény. Legyen hála az Istennek, mert ő győzelemre segít minket, Jézus Krisztus, a mi Urunk által.
Legyetek tehát állhatatosak és kitartóak, szeretett testvéreim! Tegyetek minél többet az Úr ügyéért szüntelen, hiszen tudjátok, hogy fáradozástok az Úrban nem hiábavaló.
Ez az Isten igéje.
1Kor 15,54-58

ALLELUJA
Úgy ragyogjatok, mint csillagok a mindenségben, * és tartsátok meg az örök élet igéit. Fil 2,15d.16a. – 6. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
A szív bőségéből beszél a száj.
Jézus a hegyi beszédben ezeket a hasonlatokat mondta tanítványainak: „Vajon vezethet-e vak világtalant? Nem esnek-e bele mind a ketten a gödörbe?
Nem nagyobb a tanítvány mesterénél: Akkor tökéletes az ember, amikor már olyan, mint a mestere.
Miért látod meg a szálkát embertársad szemében, amikor a magad szemében a gerendát sem veszed észre? Hogyan mondhatod embertársadnak: Barátom, hadd vegyem ki szemedből a szálkát, holott saját szemedben nem látod meg a gerendát? Képmutató! Vedd ki előbb a magad szeméből a gerendát, s aztán törődj azzal, hogy kivedd a szálkát embertársad szeméből.
Mert nincsen jó fa, amely rossz gyümölcsöt terem, és nincsen rossz fa, amely jó gyümölcsöt hoz. Minden fát gyümölcséről lehet megismerni. Nem szednek a tövisbokorról fügét, sem a tüskebokorról nem szüretelnek szőlőt. A jó ember szívének jó kincséből jót hoz elő, a rossz ember pedig a rosszból rosszat hoz elő. Hisz a szív bőségéből beszél a száj.”
Ezek az evangélium igéi.
Lk 6,39-45

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Testvéreim! Jézus igaz beszédet és példás életet vár híveitől. Kérjük ehhez isteni segítségét!
Lektor: 1. Segítsd Egyházadat, a népek anyját és tanítómesterét, hogy mentes legyen mindazoktól a hibáktól, amelyektől óvnia kell a világot!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Segítsd az államférfiakat, hogy míg saját országuk közjavát biztosítják, a béke nemzetközi rendjét is építsék!
Hívek: Kérünk téged . . .
3. Segítsd a házastársakat, hogy miközben hűséget kívánnak egymástól, kölcsönös megbecsüléssel és szeretettel erősítsék is az egymás iránti hűséget!
Hívek: Kérünk téged . . .
4. Segítsd a szülőket, akik gyermekeiket az isteni törvény megtartására nevelik, hogy ők maguk is példás keresztény életet éljenek!
Hívek: Kérünk téged . . .
5. Segítsd meg egyházközségünk híveit, hogy ne csak sajnálkozzanak mások anyagiassága miatt, hanem önzetlenül osszák is meg saját javaikat szűkölködő embertársaikkal!
Hívek: Kérünk téged . . .
Pap: Isteni Mesterünk! Te azt kívánod, hogy híveid ne csupán hangoztassák tanításodat, hanem példájukkal is legyenek a föld sója és a világ világossága. Add kegyelmedet, hogy mindazt a jót, amit másoktól elvárunk, mi magunk is példaadóan gyakoroljuk! Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.
Hívek: Ámen.

Felajánló könyörgés:
Istenünk, tőled kaptuk, amit fölségednek felajánlunk, te mégis a mi odaadó buzgóságunk hódolataként fogadod el adományainkat. Kérjük irgalmas jóságodat, hogy amit érdemszerzésre kaptunk tőled, szerezze meg nekünk örök jutalmadat. Krisztus, a mi Urunk által.

Áldozási ének:
Énekelek az Úrnak, mert jót tett velem, dicsőítem fölséges Istenem nevét. (Zsolt 12,6)
vagy
Így szól az Úr: Íme, én veletek vagyok mindennap, a világ végéig. (Mt 28,20)

Áldozás utáni könyörgés:
Üdvösségszerző ajándékoddal vendégeltél meg minket, Istenünk. Kérjük irgalmasságodat, hogy amivel most földi életünkben táplálsz, ugyanazzal a mennyei eledellel tégy bennünket az örök élet részesévé. Krisztus, a mi Urunk által.


Igenaptár főoldal