12-31

Karácsonyi idő - december 31.

SZENTLECKE Szent János apostol első leveléből
A keresztség és a bérmálás által a Szentlélek kegyelmében részesülünk; ő megtanít mindarra, ami az üdvösségre szükséges.
Gyermekeim!
Itt az utolsó óra! Amint hallottátok, eljön az antikrisztus. Már eddig is sok antikrisztus lépett föl. Ebből tudjuk, hogy itt az utolsó óra. Közülünk kerültek ki, de nem tartoztak közénk. Ha közénk tartoztak volna, velünk maradtak volna. De rajtuk kellett nyilvánvalóvá lennie, hogy nem mindenki tartozik közénk.
Ti azonban a Szent(lélek) kenetében részesültetek, és ezt mindannyian tudjátok. Nem azért írtam nektek, mintha nem ismernétek az igazságot, hanem azért, mert ismeritek; és azt is tudjátok, hogy semmiféle hazugság nem származik az igazságból.
Ez a Isten igéje.
1Jn 2,18-21

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Vigadozzanak az egek, * örvendjen az egész világ! 11a. vers.
Előénekes: Énekeljetek az Úrnak új éneket, * minden föld az Úrnak énekeljen.
Énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét, * napról napra hirdessétek üdvösségét.
Hívek: Vigadozzanak az egek, * örvendjen az egész világ!
E: Örvendjen az ég, a föld rajongjon, * zúgjon a tenger és ami betölti.
Örvendjen a mező, * és minden, ami rajta van.
H: Vigadozzanak az egek, * örvendjen az egész világ!
E: Ujjongjon az erdő minden fája * az Úr színe előtt, mert eljön.
Jön, hogy ítélje a földet, † igazságosan ítéli meg a földkerekséget, * és a népeket hűsége szerint.
H: Vigadozzanak az egek, * örvendjen az egész világ!
Zsolt 95,1-2.11-12.13

ALLELUJA
Az Ige emberré lett és itt élt köztünk, * befogadóinak megadta, hogy Isten fiai legyenek. Jn 1,14 és 12a – 4 g. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
Az Ige testté lett, és közöttünk lakott.
Kezdetben volt az Ige. Az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő volt kezdetben Istennél. Minden őáltala lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett. Őbenne élet volt, és ez az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem fogadta be. Föllépett egy ember, akit Isten küldött: János volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen: tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, ő csak azért jött, hogy tanúságot tegyen a világosságról.
Az Ige az igazi világosság volt, amely a világba jött, hogy megvilágítson minden embert. A világban volt, és a világ őáltala lett, de a világ nem ismerte fel őt. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek; azoknak, akik hisznek benne, akik nem vér szerint, nem a test kívánságából, és nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születtek.
És az Ige testté lett, és közöttünk lakott. Mi pedig láttuk az ő dicsőségét, mely az Atya Egyszülöttjének dicsősége, telve kegyelemmel és igazsággal.
János tanúságot tett róla, amikor ezt hirdette: „Ő az, akiről mondtam, hogy utánam jön, de megelőz engem, mert előbb volt, mint én.” Hiszen mi mindannyian az ő teljességéből nyertünk kegyelemből kegyelmet. A törvényt ugyanis Mózes által kaptuk, a kegyelem és az igazság azonban Jézus Krisztus által valósult meg.
Istent soha senki nem látta, Isten Egyszülöttje, aki az Atya kebelén van, ő nyilatkoztatta ki.
Ezek az evangélium igéi.
Jn 1,1-18

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Az év utolsó estéjére
Pap: Testvéreim! Még néhány óra, és vége lesz ennek az esztendőnek. Adjunk hálát a gondviselő Istennek az elmúlt év minden ajándékáért!
Lektor: 1. Fogadd el, Urunk, hálánkat azért, hogy hitünk meg nem ingott és reményünk meg nem fogyatkozott!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Fogadd el, Urunk, hálánkat azért, hogy sok bűntől megóvtál és szeretetedben megőriztél!
Hívek: Kérünk téged . . .
3. Fogadd el, Urunk, hálánkat azért, hogy az elmúlt esztendőben megtartottál minket békességben és egészségben!
Hívek: Kérünk téged . . .
4. Fogadd, Urunk, hálánkat azért, hogy atyai jóságoddal gondot viseltél testi és lelki életünkre!
Hívek: Kérünk téged . . .
5. Add, Urunk, hogy szüntelenül hálásak legyünk segítségedért, amellyel munkánkban és küzdelmeinkben mellettünk álltál!
Hívek: Kérünk téged . . .
6. Add, Urunk, hogy mindig hálásak legyünk irgalmadért, amellyel megpróbáltatásainkból kimentettél bennünket!
Hívek: Kérünk téged . . .
Pap: Mindenható, örök Isten! Megköszönjük az elmúlt esztendőben kapott sok ajándékot, amellyel elárasztottál bennünket. Fogadd el őszinte bűnbánatunkat is: fájlaljuk a sok hűtlenséget, mulasztást és hanyagságot, amellyel megbántottunk. Add, hogy kegyelmed segítségével az új esztendőben új emberekké lehessünk. Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.