2021-10-17

Évközi 29. vasárnap – A missziók vasárnapja

Kezdőének:
Hozzád kiáltok, mert te meghallgatsz, Istenem, fordítsd felém füledet, hallgasd meg szavam! Óvj engem, Uram, mint szemed fényét, szárnyad árnyékában védj meg engem! (Zsolt 16,6.8)

Könyörgés:
Mindenható, örök Isten, add, hogy mindenkor készséges akarattal és őszinte szívvel szolgáljunk neked. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből
A próféta ezt mondja az eljövendő Üdvözítőről: Úgy tetszett az Úrnak, hogy összetöri szenvedéssel. Ha odaadja életét engesztelő áldozatul: látni fogja utódait, hosszúra nyúlik élete, és teljesül általa az Úr akarata. Majd ha véget ér lelkének gyötrelme, látni fogja a világosságot és megelégedés tölti el. Igaz szolgám sokakat igazzá tesz tudása által, és gonoszságaikat ő hordozza.
Ez az Isten igéje.
Iz 53,10-11

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Kegyes szemed legyen rajtunk, * tebenned van bizodalmunk. 5. tónus.
Előénekes: Sziklaszilárd az Úr igéje, * minden tettét hűség vezeti.
Az igazlelkűséget és a törvényt szereti, * telve van a föld az Úr irgalmával.
Hívek: Kegyes szemed legyen rajtunk, * tebenned van bizodalmunk.
E: Az istenfélőkre ügyel az Úr szeme, * akik bíznak az ő irgalmában.
Megmenti lelküket a haláltól, * és táplálja őket éhínség idején.
H: Kegyes szemed legyen rajtunk, * tebenned van bizodalmunk.
E: Az Úrra hagyatkozik lelkünk, * ő a segítőnk, és ő a mi oltalmunk.
Kegyes szemed legyen rajtunk, * tebenned van bizodalmunk.
H: Kegyes szemed legyen rajtunk, * tebenned van bizodalmunk.
Zsolt 32,4-5.18-19.20.22

SZENTLECKE a Zsidókhoz írt levélből
Testvéreim!
Mivel olyan kiváló főpapunk van, aki áthatolt az egeken: Jézus, az Isten Fia, – ezért legyünk állhatatosak a hitvallásban. A mi főpapunk ugyanis nem olyan, hogy ne tudna együtt érezni gyöngeségeinkkel, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan mindenben kísértést szenvedett, a bűntől azonban mentes maradt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónjához, hogy irgalmat találjunk és kegyelmet kapjunk, amikor segítségre szorulunk.
Ez az Isten igéje.
Zsid 4,14-16

ALLELUJA
Az Emberfia azért jött, hogy szolgáljon, * és az életét sokakért váltságul adja. Mk 10,45 – 5. tónus.

Hosszabb forma:
† EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
Abban az időben: Zebedeus fiai, Jakab és János odamentek Jézushoz, és ezt mondták: „Mester, szeretnénk, ha megtennéd nekünk, amit kérünk.” Ő megkérdezte: „Mit kívántok, mit tegyek nektek?” Ezt felelték: „Add meg nekünk, hogy egyikünk a jobbodon, másikunk a bal oldaladon üljön a te dicsőségedben.” Jézus így válaszolt: „Nem tudjátok, mit kértek. Tudtok-e inni a kehelyből, amelyből én iszom, vagy meg tudtok-e keresztelkedni a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem?” Azt felelték: „Meg tudjuk tenni!” Jézus így folytatta: „A kehelyből, amelyből én iszom, ti is inni fogtok, s a keresztséggel, amellyel megkeresztelkedem, ti is megkeresztelkedtek. De hogy a jobb és bal oldalamon ki üljön, azt nem én döntöm el. Az a hely azokat illeti, akiknek készült.” Amikor a többi tíz ezt hallotta, megnehezteltek Jakabra és Jánosra.
* Ezért Jézus odahívta őket magához, és így szólt hozzájuk: „Tudjátok, hogy akiket a világ urainak tartanak, azok zsarnokoskodnak a népeken, és vezető embereik éreztetik velük hatalmukat. De közöttetek ez ne így legyen. Ha valaki közületek ki akar tűnni, legyen a szolgátok, és ha valaki közületek első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. Hisz az Emberfia nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.”
Ezek az evangélium igéi.

Vagy rövidebb forma: Mk 10,42-45 a *-tól
Mk 10,35-45

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Kérjük, testvéreim, mennyei Atyánkat, hogy ugyanaz a lelkület éljen bennünk, amely szent Fiát, Jézus Krisztust eltöltötte!
Lektor: 1. Add, Urunk, hogy Egyházad pásztorai az alázatosság szellemében híveiknek szenteljék életüket!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Add, Urunk, hogy a szerzetesek életéből felismerjük az evangéliumi tanácsok: a szegénység, a tisztaság és az engedelmesség értékét!
Hívek: Kérünk téged . . .
3. Add, Urunk, hogy a világ vezetői tisztségüket ne uralomnak, hanem szolgálatnak tekintsék!
Hívek: Kérünk téged . . .
4. Add, hogy szenvedő testvéreink elfogadják kezedből a keserűség kelyhét a maguk és mások üdvösségéért!
Hívek: Kérünk téged . . .
5. Add, hogy a kísértés nehéz óráiban is hűségesek maradjunk szent akaratodhoz!
Hívek: Kérünk téged . . .
6. Add, hogy a halál küszöbét átlépve, Fiadhoz hasonlóan mi is eljussunk az örök dicsőségbe!
Hívek: Kérünk téged . . .
Pap: Mennyei Atyánk, aki Fiadat azért küldted a világba, hogy Mesterünk és példaképünk legyen, engedd, hogy az ő nyomdokain járva eljuthassunk hozzád! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

Felajánló könyörgés:
Kérünk, Istenünk, add, hogy ajándékaidat készséges szolgálattal hozzuk eléd. Kegyelmed segítségével tisztítson meg minket ez az áldozat, amelyet bemutatunk neked. Krisztus, a mi Urunk által.

Áldozási ének:
Az Úr szeme óvja az istenfélő embert, aki az ő irgalmában bízik, hogy megmentse lelkét a haláltól és táplálja ínség idején. (Zsolt 32,18-19)
vagy
Az Emberfia azért jött, hogy életét adja váltságul sokakért. (Mk 10,45)

Áldozás utáni könyörgés:
Kérünk, Istenünk, gazdagíts bennünket mennyei ajándékod gyakori vételével, hogy a mulandó javak segítsenek, az örök javak pedig tökéletesítsenek minket. Krisztus, a mi Urunk által.