12-26

Szent István első vértanú – Ü

SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteiből
Látom a megnyílt eget és az Emberfiát!
Abban az időben:
István kegyelemmel és erővel eltelve csodákat és jeleket művelt a nép körében. Erre a libertinusok, cireneiek, alexandriaiak, kilikiaiak és ázsiaiak zsinagógáiból némelyek ellene támadtak, és vitatkozni kezdtek Istvánnal. De bölcsességével és a Lélekkel szemben, amellyel beszélt, nem tudtak helytállni.
Miközben hallgatták, haragra gyulladtak, és a fogukat vicsorgatták ellene. Ő azonban a Szentlélekkel eltelve fölnézett az égre, látta az Isten dicsőségét, és Jézust az Isten jobbján. Felkiáltott: „Látom a megnyílt eget, és az Emberfiát, ahogy az Isten jobbján áll!” Erre ordítozni kezdtek, és befogták fülüket. Egy akarattal rárontottak, kivonszolták a városból, és megkövezték. A tanúk egy Saul nevű ifjú lábához rakták le a ruháikat.
Miközben megkövezték, István így imádkozott: „Uram, Jézus, vedd magadhoz lelkemet!” Majd térdre esett, és hangosan felkiáltott: „Uram, ne ródd fel nekik bűnül!” Amint ezt kimondta, halálba szenderült.
Ez az Isten igéje.
ApCsel 6,8-10;7,54-59

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Én Uram, én Istenem, * kezedbe ajánlom lelkemet. (Vö. 6. vers. - 2. tónus)
Előénekes: Légy oltalmazó sziklaváram és megerősített zam, * hogy megszabadíts engem!
Erősségem és menedékem te vagy kem, * nevedért vezess és irányíts engem!
Hívek: Én Uram, én Istenem, * kezedbe ajánlom lelkemet.
E: Kezedbe ajánlom lelkemet, * megváltottál engem, Uram, igazság Istene.
Ujjongok és örvendezem irgalmasságod miatt, * mert kicsiny voltomat tekintetre méltattad.
H: Én Uram, én Istenem, * kezedbe ajánlom lelkemet.
E: Ragadj ki az ellenség kezéből, * és azoktól, akik üldöznek engem.
Ragyogjon föl arcod szolgád lött, * irgalmasságodban szabadíts meg engem.
H: Én Uram, én Istenem, * kezedbe ajánlom lelkemet.
Zsolt 30,3cd-4.6 és 8ab.16bc és 17

ALLELUJA
Áldott, aki az Úr nevében közeleg, * Isten az Úr, és reánk árasztja fényét. (Zsolt 117,6a.27a – 6. tónus.)

† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Nem ti fogtok beszélni, hanem Atyátok Lelke fog szólni belőletek.
Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Legyetek óvatosak az emberekkel szemben, mert bíróság elé állítanak, zsinagógáikban pedig megostoroznak benneteket. Miattam helytartók és királyok elé hurcolnak, hogy tanúságot tegyetek előttük és a pogányok előtt. Amikor átadnak benneteket a bíróságnak, ne töprengjetek, hogyan és mit mondjatok. Abban az órában megadatik majd nektek, hogy hogyan beszéljetek. Hiszen nem ti fogtok beszélni, hanem Atyátok Lelke szól majd belőletek. Halálra adja akkor a testvér a testvérét, az apa a gyermekét, a gyermekek pedig szüleik ellen támadnak, hogy vesztüket okozzák. Miattam mindenki gyűlölni fog titeket. De aki állhatatos marad mindvégig, az üdvözül.
Ezek az evangélium igéi.
Mt 10,17-22

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
25. SZENT ISTVÁN ELSŐ VÉRTANÚ ÜNNEPÉRE (december 26.)
Pap: Testvéreim! Krisztus első vértanújának hitével imádkozzunk mennyei Atyánkhoz!
Lektor: 1. Add, Urunk, hogy Egyházad hivatott tanítói Szent István meggyőződésével és a Szentlélek erejével hirdessék hitünk igazságait!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Adj, Urunk, békét a népeknek szent vértanúd közbenjárására, aki még haldokolva is a megbékélést hirdette!
3. Add, Urunk, hogy szívből megbocsássunk ellenségeinknek, és őszinte jóakarattal imádkozzunk értük!
4. Engedd, Urunk, hogy halálunk óráján mi is bizalommal imádkozhassuk: „Uram, Jézus, vedd magadhoz lelkemet!”
5. S végül engedd, Urunk, hogy kedves halottainknak megnyíljék az ég, és egykor velük együtt mi is láthassuk jobbodon a mi Urunkat, Jézus Krisztust!
Pap: Mennyei Atyánk! Add, hogy Szent István, első vértanúd hitével tanúskodjunk igazságodról, és az ő szeretetével munkálkodjunk mi is embertársaink javán! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.