2020-08-16

Évközi 20. vasárnap

Kezdőének:
Oltalmazó Istenünk, nézz le ránk, tekints kegyesen a te Fölkentedre! Bizony egy nap a te házadban ezernyi másnál többet ér. (Zsolt 83,10-11)

Könyörgés:
Istenünk, te mennyei kincseket készítettél azoknak, akik szeretnek téged. Adj szívünkbe irántad buzgó szeretetet, hogy mindenben és mindennél jobban szeressünk, és elnyerjük ígéreteidet, amelyek minden vágyunkat felülmúlják. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből
Az idegenek fiait elvezetem szent hegyemre.
Ezt mondja az Úr:
„Tartsátok meg a törvényt: szabjátok tetteiteket az igazsághoz, mert nemsokára eljön szabadításom és megnyilvánul igazságom.
Az idegenek fiait pedig – akik az Úrhoz csatlakoznak, hogy szolgáljanak neki, szeressék nevét és szolgái legyenek, akik megtartják közülük a szombatot, s vigyáznak, nehogy megszentségtelenítsék, és ragaszkodnak szövetségemhez – mind elvezetem szent hegyemre, és örömmel töltöm el házamban, az imádság helyén. Elfogadom égő- és véres áldozataikat oltáromon, mert házam minden nép számára az imádság háza lesz.”
Ez az Isten igéje.
OLVASMÁNY Iz 56,1.6-7

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Magasztaljanak téged a népek, Istenünk, * magasztaljanak az összes nemzetek. 5. tónus.
Előénekes: Könyörüljön rajtunk az Isten, és áldjon meg minket, ragyogtassa fel arcát fölöttünk,
hogy megismerjék a földön utadat, * és üdvösségedet az összes nemzetek.
Hívek: Magasztaljanak téged a népek, Istenünk, * magasztaljanak az összes nemzetek.
E: Örvendjenek és ujjongjanak a nemzetek, † mert igazságosan ítéled a népeket,* és te vezérled őket a földön.
H: Magasztaljanak téged a népek, Istenünk, * magasztaljanak az összes nemzetek.
E: Magasztaljanak téged a népek, Istenünk, * dicsőítsenek az összes nemzetek.
Áldjon meg minket az Isten, * félve tisztelje őt a föld minden határa.
H: Magasztaljanak téged a népek, Istenünk, * magasztaljanak az összes nemzetek.
Zsolt 66,2-3.5.6 és 8

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből
Isten nem bánja meg kegyelmi adományait és meghívását.
Testvéreim!
A pogányoknak azt mondom: Mint a pogányok apostola, nagyra tartom szolgálatomat. Sőt, szeretném vetélkedésre serkenteni véreimet, hogy elvezessem néhányukat az üdvösségre. Ha ugyanis az ő elvettetésük által kiáradt a megbékélés a világra, mi más lesz újrafelvételük, ha nem élet a halálból?
Isten ugyanis nem bánja meg kegyelmi adományait és meghívását. Amint egykor ti sem engedelmeskedtetek Istennek, de most, az ő engedetlenségük következtében irgalomra találtatok, úgy ők most hitetlenek lettek az irántatok tanúsított irgalmasság miatt, hogy egykor ők is irgalomra találjanak. Isten ugyanis kiszolgáltatott mindenkit az engedetlenségnek, hogy mindenkin megkönyörüljön.
Ez az Isten igéje.
Róm 11,13-15.29-32

ALLELUJA
Jézus mondja: † „Én vagyok az út, az igazság és az élet, * senki sem jut Atyámhoz, csak általam.” Jn 14,23 – 4g. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Asszony, nagy a te hited!
Abban az időben:
Jézus továbbhaladt, és Tirusz és Szidon vidékére vonult vissza. És íme, jött egy arra lakó kánaáni asszony, és kiáltozva kérte: „Könyörülj rajtam, Uram, Dávid fia! A lányomat kegyetlenül gyötri a gonosz szellem!” Ő azonban szóra sem méltatta. Végül odamentek hozzá tanítványai, és arra kérték: „Küldd el őt, ne kiáltozzon utánunk!”
Jézus kijelentette: „Az én küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól.” Ám az asszony odajött, és leborult előtte e szavakkal: „Uram, segíts rajtam!” Ő így válaszolt: „Nem való elvenni a gyerekek kenyerét és odadobni a kutyáknak!” Mire az asszony: „Igen, Uram, de a kutyák is esznek abból, ami lehull gazdájuk asztaláról!” Erre Jézus így szólt hozzá: „Asszony! Nagy a te hited! Legyen úgy, amint szeretnéd!” És a lánya meggyógyult még abban az órában.
Ezek az evangélium igéi.
Mt 15,21-28

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Imádkozzunk, testvéreim, bizalommal mennyei Atyánkhoz, aki minden embert üdvözíteni akar!
Lektor: 1. Add, Urunk, hogy Egyházad minden népnek szabadon hirdethesse az evangélium örömhírét!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Segíts, Urunk, hogy az evangélium fénye hazánkban is megvilágítson minden embert!
Hívek: Kérünk téged . . .
3. Segíts, hogy mindnyájan erős hittel ragaszkodjunk szent tanításodhoz!
Hívek: Kérünk téged . . .
4. Add, hogy akkor is állhatatosak legyünk az imádságban, ha nem teljesíted azonnal kéréseinket!
Hívek: Kérünk téged . . .
5. Add, hogy a hitből fakadó imádság betegeinknek testi-lelki enyhülést nyújtson!
Hívek: Kérünk téged . . .
Pap: Mennyei Atyánk! Tőled kaptuk a hit ajándékát. Érleld meg mindnyájunkban a hit gyümölcseit! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

Felajánló könyörgés:
Istenünk, fogadd el áldozati adományainkat, amelyekben dicsőséges csere valósul meg számunkra: felajánljuk a tőled kapott földi ajándékokat, és megnyerünk téged magadat. Krisztus, a mi Urunk által.

Áldozási ének:
Az Úr maga a jóság: teljes a szabadulás nála. (Zsolt 129,7)
vagy
Így szól az Úr: Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből eszik, örökké él. (Jn 6,51-52)

Áldozás utáni könyörgés:
Irgalmas Istenünk, e szentségi eledel által Krisztust vettük magunkhoz. Alázattal kérünk, hogy mi, akiket Fiad képére alakítottál a földön, dicsőségében is részesüljünk a mennyben. Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké.