2019-05-26

Évközi 8. vasárnap

Kezdőének:
Misekönyv 374. oldal
Az Úr lett az én oltalmam, tágas térre vezetett ki engem, megszabadított, mert kedvét lelte bennem.(Vö. Zsolt 17,19-20)

Könyörgés:
Urunk, Istenünk, irányítsd a világ rendjét akaratod szerint békességben. Egyházadnak pedig add meg, hogy odaadó buzgósággal és zavartalan örömmel szolgáljon neked. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

OLVASMÁNY Ozeás próféta könyvéből
Ezt mondja az Úr:
„Kiviszem népemet a pusztába, s a szívére beszélek, hogy úgy válaszoljon, mint ifjúsága napjaiban, mint akkor, amikor feljött Egyiptom földjéről. Eljegyezlek magamnak örökre, eljegyezlek igazsággal, törvénnyel, jósággal és szeretettel. Eljegyezlek hűséggel, hogy megismerd az Urat.”
Ez az Isten igéje.
Oz 2,16b.17b.21-22

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: * könyörületre hajlik szíve. (11. tónus.)
Előénekes: Áldjad, lelkem, az Urat, * egész bensőm az ő szent Áldjad, lelkem, az Urat, * és ne feledd, hogy hozzád milyen jó volt.
Hívek: Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: * könyörületre hajlik szíve.
E: Megbocsátja minden vétked, * meggyógyítja minden gyengeséged.
A pusztulástól megmenti életed, * kegyelmében és irgalmában meg is koronázza.
H: Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: * könyörületre hajlik szíve.
E: Irgalmas és kegyes a mi Istenünk: * nagy irgalmú és hosszan tűrő.
Nem bűneink szerint bánik velünk, * és nem gonoszságunk szerint fizet vissza nekünk.
H: Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: * könyörületre hajlik szíve.
E: Amilyen messze van napkelettől a napnyugat, * bűneinket olyan messze dobja tőlünk.
Ahogyan az atya megkönyörül fiain, * úgy könyörül meg az Úr az istenfélőn.
H: Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: * könyörületre hajlik szíve.
Zsolt 102,1-2.3-4.8.10

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből
Testvéreim! Talán csak nem szorulunk nektek szóló vagy tőletek kapott ajánlólevélre, mint némelyek? Ti vagytok a mi ajánlólevelünk, a szívünkbe írva. Olvassa és megérti minden ember, mert meglátszik rajtatok, hogy Krisztus levele vagytok, amelyet mi írtunk, nem tintával, hanem az élő Isten Lelkével, nem is kőtáblára, hanem az élő szív lapjaira.
Ez a bizalmunk Isten iránt Krisztusból ered. Nem mintha magunktól képesek volnánk valamit is kigondolni, mintegy a saját erőnkből, hiszen az alkalmasságunk Istentől való. Ő tett minket alkalmassá arra, hogy az Újszövetség szolgái legyünk, nem a betűé, hanem a Léleké. Hiszen a betű öl, a Lélek pedig éltet.
Ez az Isten igéje.
2Kor 3,1b-6

ALLELUJA
Mennyei Atyánk életre hívott minket az igazság igéje által, * a teremtett világ színe-javának rendelt minket. (Jak 1,18. – 11. tónus.)

† EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
Abban az időben:
János tanítványai és a farizeusok böjtöltek. Ezért néhányan odamentek, Jézushoz és megkérdezték tőle: „Miért van az, hogy Jánosnak és a farizeusoknak a tanítványai böjtölnek, a tieid meg nem böjtölnek?”
Jézus így válaszolt: „Vajon böjtölhet-e a násznép, míg velük van a vőlegény? Amíg a vőlegény velük van, nem böjtölhetnek. De jönnek majd napok, amikor elviszik tőlük a vőlegényt. És akkor, azon a napon majd böjtölnek.
Senki sem varr régi ruhára új szövetből foltot. Vagy ha igen, akkor az új szövet kiszakítja a régit, és a szakadás még nagyobb lesz. És új bort sem tölt senki régi tömlőbe; vagy ha mégis, a bor szétveti a tömlőt, és a bor is, meg a tömlő is tönkremegy. Az új bor új tömlőbe való.”
Ezek az evangélium igéi.
Mk 2,18-22

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Testvéreim! Isten új szövetséget kötött Krisztusban az emberiséggel. Imádkozzunk, hogy kegyelme segítségével hűségesek maradjunk hozzá!
Lektor:
1. Engedd, Urunk, hogy mindannyian tudatában legyünk keresztény hivatásunknak!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Engedd, Urunk, hogy híveid szeretetben és hűségben éljenek törvényeid szerint!
Hívek: Kérünk téged . . .
3. Engedd, Urunk, hogy a világ a keresztények életéből felismerje Krisztus emberszeretetét!
Hívek: Kérünk téged . . .
4. Add, Urunk, hogy egyházközségünk tagjai Krisztust lássák és szolgálják egymásban!
Hívek: Kérünk téged . . .
5. Add, Urunk, hogy minden tettünket a Szentlélek irányítsa!
Hívek: Kérünk téged . . .
Pap: Mindenható Istenünk, örök Atyánk! Jóságodban minden embert el akarsz vezetni az üdvösségre. Add kegyelmedet, hogy életünkkel tanúskodjunk az Újszövetség megszentelő erejéről! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

Felajánló könyörgés:
Istenünk, tőled kaptuk, amit nevednek felajánlunk, te mégis a mi odaadó szolgálatunk hódolataként fogadod el adományainkat. Kérjük irgalmas jóságodat, hogy amit érdemszerzésre kaptunk tőled, szerezze meg nekünk örök jutalmadat. Krisztus, a mi Urunk által.

Prefáció:
Évközi I-VIII. prefáció, Misekönyv 447-454. oldal

Áldozási ének:
Énekelek az Úrnak, aki jót tett velem, és dicséretet zengek a Felséges Úr nevének. (Vö. Zsolt 12,6)
Vagy
Íme, én veletek vagyok minden nap, a világ végéig – mondja az Úr. (Mt 28,20)

Áldozás utáni könyörgés:
Üdvösségszerző ajándékoddal vendégeltél meg minket, Urunk, Istenünk. Kérjük irgalmasságodat, hogy amivel most földi életünkben táplálsz, ugyanazzal a mennyei eledellel tégy bennünket az örök élet részesévé. Krisztus, a mi Urunk által.