2019-03-01

7. évközi hét péntek

OLVASMÁNY Sirák fiának könyvéből
Az igazi jó barát megfizethetetlen kincs.
A szép szó sok barátot szerez, még az ellenséget is szelíddé teszi.
A jóakaró nyelv mindenkit köszönt.
Élj békességben mindenkivel, de ezer közül csak egy legyen bizalmasod.
Ha barátot szereztél, tedd előbb próbára, és ne bízzál benne túl hamar.
Mert van, aki jó barát, amikor előnyét látja, de nem áll helyt a szorongatás idején.
Van barát, aki ellenséggé válik, és piacra viszi kettőtök vitáját.
Van barát, aki jó asztaltárs, de a baj idején nem tart ki veled.
Amíg szerencséd van, sorstársának tekint, és házad népe előtt bizalmaskodik veled.
Ha balszerencse ér, ellenségeddé válik, és ha keresed, elbújik előled.
Tartsd távol magadat ellenségeidtől, de légy óvatos barátaiddal szemben is!
A hűséges barát erős oltalom; aki ilyenre akad, kincset talál.
Az igazi jó barát megfizethetetlen, értékét nem lehet sem arannyal, sem ezüsttel mérni.
A hűséges barát az élet balzsama, azok találnak rá, akik félik az Urat.
Aki féli Istent, az helyesen barátkozik, mert amilyen ő maga, olyan a barátja is!
Ez az Isten igéje.
Sir 6,5-17

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Vezess engem, Uram, * parancsaid ösvényén! (35a. vers. - 4. g tónus)
Előénekes: Áldott vagy, Uram, Istenem, * taníts meg igazságaidra engem!
Hívek: Vezess engem, Uram, * parancsaid ösvényén!
E: Igazságodban örömöm találom, * szavaidról soha el nem feledkezem.
H: Vezess engem, Uram, * parancsaid ösvényén!
E: Uram, nyisd meg szememet, * hogy meglássam törvényeid csodálatosságát.
H: Vezess engem, Uram, * parancsaid ösvényén!
E: Add, hogy megértsem parancsaid útját, * és elgondolkozzam csodáidon.
H: Vezess engem, Uram, * parancsaid ösvényén!
E: Világosítsd meg értelmem, hogy megtartsam törvényedet, * és kövessem egész szívemmel.
H: Vezess engem, Uram, * parancsaid ösvényén!
E: Parancsaid ösvényén vezess engem, * mert kedvem telik bennük.
H: Vezess engem, Uram, * parancsaid ösvényén!
Zsolt 118,12.16.18.27.34.35

ALLELUJA
Uram, a te szavad igazság, * tégy szentté minket igazságod által! Vö. Jn 17,17b és a – 4 g. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
Jézus a házasság felbonthatatlanságáról ad tanítást.
Egy alkalommal Jézus útra kelt Kafarnaumból, és Júdea határába ment, a Jordán túlsó partjára. Ott ismét nagy tömeg sereglett köréje, ő pedig szokása szerint tanította őket.
Akkor a farizeusok odamentek Jézushoz, és megkérdezték: „Szabad-e a férjnek elbocsátania feleségét?” Próbára akarták ugyanis tenni.
Ő azonban kérdéssel válaszolt: „Mit parancsolt nektek Mózes?” Azt felelték: „Mózes megengedte, hogy válólevelet írjunk, és elbocsássuk őt.”
Jézus folytatta: „A ti szívetek keménysége miatt írta nektek ezt a parancsot. Isten azonban kezdetben, a teremtéskor férfit és nőt alkotott. Az ember ezért elhagyja apját, anyját, a feleségéhez csatlakozik, és ketten egy test lesznek. Ettől kezdve már nem két test, hanem csak egy. Amit tehát Isten egybekötött, azt ember szét ne válassza!”
Tanítványai otthon ismét megkérdezték őt erről. Ezt válaszolta nekik: „Aki elbocsátja feleségét és mást vesz el, házasságtöréssel vét ellene. Ha pedig a feleség hagyja el férjét, és máshoz megy, szintén házasságtörést követ el.”
Ezek az evangélium igéi.
Mk 10,1-12

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Kérjük, testvéreim, teljes szívünkből-lelkünkből a mi Urunkat, Jézus Krisztust, aki kereszthalála árán meghozta nekünk a bűnbocsánatot és a kiengesztelődést!
Lektor: 1. Itt egybegyűlt és az egész világon elterjedt Egyházért kérjük Urunkat!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Szentséges Atyánkért, N. pápáért, püspökeinkért, az egyházi rend minden tagjáért és munkatársaikért kérjük Urunkat!
Hívek: Kérünk téged...
3. Az egyházak közötti békességért és a népek nyugalmáért kérjük Urunkat!
Hívek: Kérünk téged...
4. Azokért, akik az Egyházban az irgalmasság cselekedeteit gyakorolják, kérjük Urunkat!
Hívek: Kérünk téged...
5. Városunkért (községünkért) és minden lakójának jólétéért és üdvösségéért kérjük Urunkat!
Hívek: Kérünk téged...
(6. Elhunyt N. testvérünkért [nővérünkért], akiért a keresztfán szent vérét ontotta, kérjük Urunkat!
Hívek: Kérünk téged...)
Pap: Urunk, Jézus Krisztus, nyújtsd ki segítő jobbodat néped felé, amikor irgalmadért esedezik! Ne engedd, hogy kárba vesszen a világ életéért ontott drága véred! Hárítsd el az emberiségre leselkedő veszedelmet, hogy vigasztalást találjunk halandó életünkben, odaát pedig elnyerjük az örök boldogságot! Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.
Hívek: Ámen.