2018-08-19

Évközi 20. vasárnap

Kezdőének:
Oltalmazó Istenünk, nézz le ránk, tekints kegyesen a te Fölkentedre! Bizony egy nap a te házadban ezernyi másnál többet ér. (Zsolt 83,10-11)

Könyörgés:
Istenünk, te mennyei kincseket készítettél azoknak, akik szeretnek téged. Adj szívünkbe irántad buzgó szeretetet, hogy mindenben és mindennél jobban szeressünk, és elnyerjük ígéreteidet, amelyek minden vágyunkat felülmúlják. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.

OLVASMÁNY a Példabeszédek könyvéből
Megépítette házát a bölcsesség, s hét oszlopát is felállította. Barmait levágta, borát megkeverte, és asztalát is megterítette. Kiküldte szolgálóit és kihirdette a város legmagasabb pontjain: „Ti tudatlanok, jöjjetek ide!” Az oktalanoknak pedig ezt mondta: „Gyertek, egyetek a kenyeremből, igyatok a borból, amelyet kevertem! Hagyjatok fel a dőreséggel, járjatok az értelem útján, és élni fogtok.”
Ez az Isten igéje.
Péld 9,1-6

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Ízleljétek és lássátok, * milyen édes az Úr! 4g. tónus.
Előénekes: Minden időben áldom az Urat, * dicséretét szüntelenül zengi ajkam.
Lelkem az Úrban dicsekszik, * hallják meg a szelídek és örvendezzenek!
Hívek: Ízleljétek és lássátok, * milyen édes az Úr!
E: Féljétek az Urat, ti szentjei, * mert semmit sem nélkülöznek az istenfélők.
A gazdagok nyomorognak és éheznek, * de akik az Urat keresik nem szűkölködnek.
H: Ízleljétek és lássátok, * milyen édes az Úr!
E: Jertek, fiaim, és hallgassatok engem, * az Úr félelmére tanítlak titeket.
Ki az az ember, aki élni vágyik, * és szeretne jó napokat látni?
H: Ízleljétek és lássátok, * milyen édes az Úr!
E: Tartóztasd nyelvedet a rossztól, * ajkad ne szóljon hamisságot.
Fordulj el a rossztól és a jót cselekedd, * keresd a békét és azt kövessed.
H: Ízleljétek és lássátok, * milyen édes az Úr!
Zsolt 33,2-3.10-11.12-13.14-15

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből
Testvéreim!
Gondosan ügyeljetek arra, hogyan éltek: ne balgán, hanem bölcsen. Használjátok fel az időt, mert rossz napok járnak. Ne legyetek értetlenek, hanem értsétek meg az Úr akaratát. Ne részegeskedjetek, mert a bor léhaságra vezet, inkább teljetek el (Szent)lélekkel. Egymás közt énekeljetek zsoltárt, himnuszt és szent énekeket. Énekeljetek és ujjongjatok szívből az Úrnak. Adjatok hálát mindig mindenért Urunk Jézus Krisztus nevében az Istennek, az Atyának.
Ez az Isten igéje.
Ef 5,15-20

ALLELUJA
Jézus mondja: † „Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, * az énbennem marad és én őbenne.” Jn 6,56 – 10. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
Abban az időben így beszélt Jézus a zsidók sokaságához: „Én vagyok a mennyből alászállott, élő kenyér. Aki ebből a kenyérből eszik, örökké élni fog. Az a kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ is életéért.”
Vita támadt erre a zsidók között: „Hogyan adhatja ez testét eledelül nekünk?” Jézus így felelt nekik: „Bizony, bizony, mondom nektek: Ha nem eszitek az Emberfia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem valóban étel, és az én vérem valóban ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az bennem marad, és én őbenne. Amint engem az élő Atya küldött, és én az Atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, énáltalam él. Ez az égből alászállott kenyér! Nem az, amelyet atyáitok ettek és meghaltak! Aki ezt a kenyeret eszi, örökké él!”
Így tanított Jézus a kafarnaumi zsinagógában.
Ezek az evangélium igéi.
Jn 6,51-58

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Kérjük, testvéreim, a mi Urunk, Jézus Krisztust, hogy az élet Kenyerével táplálva vezessen el bennünket az örök hazába!
Lektor: 1. Szent tested vétele, Urunk, erősítsen bennünket a földi élet vándorútján!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Egyesítsd Egyházadat áldozati oltárod körül!
Hívek: Kérünk téged . . .
3. Az Oltáriszentség legyen üdvözítő szereteted nagy jele minden nép számára!
Hívek: Kérünk téged . . .
4. Egyházközségünk hívei mindig örömmel tegyenek eleget a szeretetlakomádra szóló meghívásnak!
Hívek: Kérünk téged . . .
5. Haldokló testvéreinket erősítsd meg az élet Kenyerével!
Hívek: Kérünk téged . . .
Pap: Urunk, Jézus Krisztus! Te azt mondottad, hogy tested valóban étel a világ életéért. Engedd, hogy e kenyérrel táplálkozva örökké éljünk! Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.
Hívek: Ámen.

Felajánló könyörgés:
Istenünk, fogadd el áldozati adományainkat, amelyekben dicsőséges csere valósul meg számunkra: felajánljuk a tőled kapott földi ajándékokat, és megnyerünk téged magadat. Krisztus, a mi Urunk által.

Áldozási ének:
Az Úr maga a jóság: teljes a szabadulás nála. (Zsolt 129,7)
vagy
Így szól az Úr: Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből eszik, örökké él. (Jn 6,51-52)

Áldozás utáni könyörgés:
Irgalmas Istenünk, e szentségi eledel által Krisztust vettük magunkhoz. Alázattal kérünk, hogy mi, akiket Fiad képére alakítottál a földön, dicsőségében is részesüljünk a mennyben. Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké.