2016-06-19

Évközi 12. vasárnap

Kezdőének:
Népének erőssége az Úr, Fölkentjének szabadulása és menedéke. Szabadítsd meg, Uram, néped, áldd meg a te örökséged, légy pásztora és te vezesd mindörökké! (Zsolt 27,8-9)

Könyörgés:
Urunk, Istenünk, add, hogy szent nevedet mindenkor tiszteljük és szeressük, mert gondviselő oltalmadat soha nem vonod meg azoktól, akiket állhatatos szeretetedre tanítasz. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

OLVASMÁNY Zakariás próféta könyvéből
Zakariás próféta megjövendöli Krisztus szenvedését.
Ezt mondja az Úr:
„Dávid házára és Jeruzsálem lakóira kiárasztom az irgalom és az imádság lelkét. Arra emelik majd tekintetüket, akit átszúrtak; gyászolják, mint az egyszülött fiút szokás, megsiratják, mint az elsőszülöttet.
Azon a napon olyan gyász lesz Jeruzsálemben, mint Hadad-Rimmon gyásza Megiddo mezején, (amikor megsiratták Josiás királyt).”
Azon a napon forrás fakad Dávid háza és Jeruzsálem lakói számára, hogy megtisztuljanak a bűntől és a tisztátalanságtól.
Ez az Isten igéje.
Zak 12,10-11;13,1

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Hozzád vágyódik szívem, * én Uram, Istenem. Vö. 2b. vers. (7. b tónus)
Előénekes: Uram, Istenem, virrasztva kereslek, * és az én Istenem te vagy nékem.
Téged szomjaz lelkem, testem utánad eped, * mint a puszta tikkadt, kiaszott földje.
Hívek: Hozzád vágyódik szívem, * én Uram, Istenem.
E: Szentélyedben neked szolgáltam, * hogy erődet és dicsőségedet megláthassam.
Mert irgalmad többet ér, mint az élet, * ezért ajkam dicsőít téged.
H: Hozzád vágyódik szívem, * én Uram, Istenem.
E: Neked mondok áldást, amíg csak élek, * a te nevedben tárom imára kezemet.
Mint dús lakomával, teljék be lelkem, * ajkam ujjong, szám dicsőít téged.
H: Hozzád vágyódik szívem, * én Uram, Istenem.
E: Valóban te lettél védelmezőm, * szárnyaid oltalmában örvendezem.
Lelkem tehozzád ragaszkodik, *jobbod szilárdan tart fenn engem.
H: Hozzád vágyódik szívem, * én Uram, Istenem.
Zsolt 62,2.3-4.5-6.8-9

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a galatákhoz írt leveléből
Akik megkeresztelkedtek, azokban Krisztus él.
Testvéreim!
A Jézus Krisztusba vetett hit által mindnyájan Isten fiai vagytok, hiszen mindannyian, akik megkeresztelkedtetek Krisztusra, Krisztust öltöttétek magatokra. Nincs többé zsidó vagy görög, rabszolga vagy szabad, férfi vagy nő, mert mindannyian egyek vagytok Krisztus Jézusban.
Ha azonban Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai is, s az ígéret szerint örökösök.
Ez az Isten igéje.
Gal 3,26-29

ALLELUJA
Jézus mondja: † „Juhaim hallgatnak szavamra, * ismerem őket és követnek engem.” Jn 10,27 – 7b. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
Az Emberfiának sokat kell szenvednie. Jézus követőinek is vállalniuk kell a keresztet.
Amikor egyszer Jézus egyedül imádkozott, és csak tanítványai voltak vele, megkérdezte tőlük: „Kinek tartanak engem az emberek?” Ők így válaszoltak: „Van, aki Keresztelő Jánosnak, van aki Illésnek, mások szerint viszont a régi próféták közül támadt fel valaki.”
Ő tovább kérdezte: „Hát ti kinek tartotok engem?” Péter válaszolt: „Az Isten Fölkentjének.”
Jézus rájuk parancsolt, hogy ezt ne mondják el senkinek. Majd hozzáfűzte: „Az Emberfiának sokat kell szenvednie. A vének, főpapok és írástudók elvetik őt, megölik, de harmadnapra feltámad.”
Amikor már sokan gyűltek köréje, ezt mondta: „Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét mindennap, és úgy kövessen. Mert aki minden áron meg akarja menteni életét, elveszíti azt. Aki pedig elveszíti életét érettem, megmenti azt.”
Ezek az evangélium igéi.
Lk 9,18-24

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Imádkozzunk, testvéreim, hogy Jézus Krisztust követve szívesen vállaljuk mindennapi életünk keresztjeit!
Lektor: 1. Add meg Egyházad pásztorainak, hogy a lelkek üdvösségéért türelmesen hordozzák kötelességük keresztjét!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Add, hogy a népek felelős vezetői szüntelenül fáradozzanak az igazságtalanság és a nyomor megszüntetésén!
Hívek: Kérünk téged . . .
3. Add, hogy a betegek áldozatkészen vállalják szenvedésüket a maguk és mások örök boldogságáért!
Hívek: Kérünk téged . . .
4. Add, hogy soha ne zúgolódjunk életünk keresztje miatt, hanem felismerjük benne a te szent akaratodat!
Hívek: Kérünk téged . . .
5. Add, hogy az irgalmasság cselekedeteinek gyakorlásával segítsük embertársaink kereszthordozását!
Hívek: Kérünk téged . . .
Pap: Mindenható Atyánk! Szent Fiadat sem kímélted meg a szenvedéstől és a kereszttől. Add kegyelmedet, hogy keresztjeink türelmes viselésével elősegítsük a magunk és mások örök üdvösségét! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

Felajánló könyörgés:
Istenünk, fogadd el szent Fiad engesztelő és dicsérő áldozatát, hogy annak erejéből megtisztulva szívünk odaadása is kedves áldozattá legyen előtted. Krisztus, a mi Urunk által.

Áldozási ének:
Mindenek szeme bízón rád tekint, Urunk, és te enniük adsz kellő időben. (Zsolt 144,15)
vagy
Én vagyok a jó Pásztor, életemet adom a juhokért – mondja az Úr. (Jn 10,11.15)

Áldozás utáni könyörgés:
Tested és véred áldott tápláléka megújít minket, Urunk. Kérjük irgalmadat, hogy amit áhítatos lélekkel újra meg újra ünneplünk, megváltásod kegyelméből biztosan el is érjük. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.