2016-06-05

Évközi 10. vasárnap

OLVASMÁNY a Királyok könyvéből
Illés próféta életre kelti a cáreftai özvegyasszony fiát.
Illés próféta idejében Careftában megbetegedett a fia annak az özvegyasszonynak, aki Illésnek szállást adott. Betegsége annyira elhatalmasodott rajta, hogy nem maradt benne élet. Akkor az asszony így szólt Illéshez: „Mi dolgom veled, Isten embere? Csak azért jöttél, hogy emlékeztess vétkeimre, és megöld a fiamat?”
Ő azt felelte neki: „Add ide a fiadat!” Elvette öléből, és felvitte a fenti szobába, ahol lakott, és lefektette az ágyára. Aztán az Úrhoz fordult: „Uram, én Istenem, hát csakugyan szerencsétlenséggel sújtod ezt az özvegyet, akinél lakom, s megölöd a fiát?” Majd háromszor a fiúra borult, és segítségül hívta az Urat: „Uram és Istenem, engedd, hogy visszatérjen a lélek ebbe a fiúba!”
Az Úr meghallgatta Illés könyörgését. A lélek visszatért a fiúba, aki erre életre kelt. Akkor Illés fogta a fiút, levitte a felső szobából a házba, átadta anyjának, és ezt mondta: „Nézd, a fiad él!”
Az asszony erre így szólt Illéshez: „Most már tudom, hogy csakugyan Isten embere vagy, és hogy az Úr szava igazság az ajkadon.”
Ez az Isten igéje.
1Kir 17,17-24

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Dicsőítelek, Uram, * mivel megmentettél engem. 2a. vers. (6. tónus)
Előénekes: Dicsőítelek, Uram, mivel megmentettél engem, * nem engedted, hogy ellenségeim ujjongjanak rajtam.
Uram, lelkemet kihoztad a halál országából, * életben tartottál, nehogy sírba szálljak.
Hívek: Dicsőítelek, Uram, * mivel megmentettél engem.
E: Zsoltárt zengjetek az Úrnak, ti, az ő szentjei, * és dicsérjétek az ő szent nevét.
Mert haragja csak egy pillanat, * de jósága végigkísér egész életünkön.
H: Dicsőítelek, Uram, * mivel megmentettél engem.
E: Ha este meg is látogat a sírás, * reggelre az öröm visszatér.
Meghallgatott az Úr, és megkönyörült rajtam, * az Úr lett az én segítségem.
H: Dicsőítelek, Uram, * mivel megmentettél engem.
E: Sírásomat örömre fordítottad, * Uram, Istenem, magasztallak mindörökké.
H: Dicsőítelek, Uram, * mivel megmentettél engem.
Zsolt 29,2 és 4.5-6.11 és 12a és 13b

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a galatákhoz írt leveléből
Isten arra választotta ki Pál apostolt, hogy hirdesse Jézust a pogányoknak.
Testvéreim!
Biztosítalak benneteket, hogy az általam hirdetett evangélium nem embertől való. Hiszen nem embertől kaptam vagy tanultam, hanem Jézus Krisztus kinyilatkoztatásából. Hallottátok már, hogy azelőtt, még mint zsidó, milyen magatartást tanúsítottam: könyörtelenül üldöztem az Isten egyházát, és romlására törtem. A zsidó vallásosságban számos fajtámbeli kortársamat felülmúltam, mert vakbuzgó követője voltam atyáim hagyományának.
De amikor úgy tetszett annak, aki már születésemtől fogva kiválasztott és kegyelmével meghívott, hogy kinyilatkoztassa bennem Fiát, és hirdessem őt a pogányoknak: nem hallgattam a testre és a vérre, és Jeruzsálembe sem mentem föl apostolelődeimhez, hanem elmentem Arábiába, majd ismét visszatértem Damaszkuszba.
Három év múltán azután fölmentem Jeruzsálembe, hogy megismerkedjem Péterrel, s nála maradtam tizenöt napig. Más apostolt nem is láttam, csak Jakabot, az Úr testvérét.
Ez az Isten igéje.
Gal 1,11-19

ALLELUJA
Nagy próféta támadt köztünk, * Isten meglátogatta az ő népét. Lk 7,16 – 2. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
Jézus megsajnálja a síró édesanyát, és feltámasztja a naimi ifjút.
Abban az időben Jézus elment Naim városába. Vele mentek tanítványai és nyomukban nagy népsokaság.
Amikor a város kapujához közeledett, halottat hoztak ki, egy özvegyasszony egyetlen fiát. Az édesanyát sokan kísérték a városból. Amikor az Úr meglátta, megesett rajta a szíve, és így szólt hozzá: „Ne sírj!” Azután odalépett a koporsóhoz, és megérintette azt. Erre a halottvivők megálltak. Ő pedig így szólt: „Ifjú, mondom neked, kelj föl!” A halott felült, és beszélni kezdett. Ekkor Jézus átadta őt anyjának.
Mindnyájukat elfogta a félelem, és így magasztalták Istent: „Nagy próféta támadt közöttünk.” „Isten meglátogatta népét.” Ennek híre elterjedt egész Júdeában és mindenfelé a környéken.
Ezek az evangélium igéi.
Lk 7,11-17

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Testvéreim! Jézus a keresztség és a bűnbocsánat szentsége által mindnyájunkat feltámasztott a lelki halálból. Kérjük segítségét, hogy új életünket keresztény erények ékesítsék!
Lektor: 1. Add, Urunk, hogy Egyházad pásztorai szelídséggel vezessék a hívőket, és intsék jóra a megtévedteket!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Add, Urunk, hogy az államok vezetői tegyenek meg mindent népeik jóléte érdekében!
Hívek: Kérünk téged . . .
3. Add, hogy szűnjék meg a világon a hatalmi versengés és a gazdagodás féktelen vágya!
Hívek: Kénünk téged . . .
4. Add, hogy családi otthonainkban a krisztusi szelídség uralkodjék!
Hívek: Kérünk téged . . .
5. Add, Urunk, hogy szenvedő embertestvéreink könnyeit meglássuk és le is töröljük!
Hívek: Kérünk téged . . .
Pap: Urunk, te isteni hatalmaddal segítettél a síró özvegyen. Taníts minket is résztvevő szívvel járni embertársaink között! Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.
Hívek: Ámen.