2024-06-26

12. évközi hét szerda

OLVASMÁNY a Királyok második könyvéből
Józiás király újra vállalja a mózesi törvényeket, és megújítja az Istennel kötött szövetséget.
Józiás király uralkodása alatt az egyik napon Helkiás főpap azt mondta Sáfánnak, az írnoknak: „Megtaláltam a Törvénykönyvet az Úr házában.” Helkiás átadta a könyvet Sáfán írnoknak, és az elolvasta.
Ezután Sáfán írnok a királyhoz ment, és jelentést tett neki: „Szolgáid – parancsod szerint – összeszedték a pénzt, amely az Úr házában volt, és odaadták az Úr házában dolgozó munkások felügyelőinek.” Még azt is jelentette Sáfán írnok a királynak: „Helkiás főpap egy könyvet adott nekem.” Aztán felolvasta a király előtt a könyvet.
Amikor a király végighallgatta a törvénykönyvnek szavait, megszaggatta ruháját. Aztán parancsot adott Helkiás főpapnak, továbbá Áhikámnak, Sáfán fiának, valamint Ákobornak, Mika fiának, meg Sáfán írnoknak és Ászájásnak, a király szolgájának: „Menjetek, és kérdezzétek meg az Urat, hogy a most előkerült könyv szavai mennyiben vonatkoznak énrám, valamint a népre és egész Júdára! Mert nagy lehet az Úr haragja, amely fellángolt ellenünk, mivel atyáink nem hallgattak e könyv szavaira, és nem tették meg mindazt, amit megírtak számunkra.”
Ezután a király összehívta Júda és Jeruzsálem összes elöljáróit. Majd fölment a király az Úr templomába, és vele együtt Júda férfiai, Jeruzsálem egész lakossága, a papok és a próféták, meg az egész nép apraja-nagyja. Akkor felolvasták előttük az Úr házában megtalált Szövetség könyvének minden szavát.
Majd a király fölállt az emelvényre, és megújította a szövetséget az Úr színe előtt. Ígéretet tett, hogy követni fogják az Urat: teljes szívükből és lelkükből megtartják parancsait, törvényeit és szertartásait. Így meg fogják valósítani a szövetség igéit, amelyek meg vannak írva ebben a könyvben.
És az egész nép elfogadta ezt a szövetséget.
Ez az Isten igéje.
2Kir 22,8-13;23,1-3

VÁLASZOS ZSOLTÁR :
Válasz: Mutasd meg nékem, Uram, * az igazság útját! (Vö. 33a. vers. - 4. g tónus)
Előénekes: Engem igaz utadra taníts meg, Istenem, * és én azt mindig megtartom.
Elmémet segítsd, és megtartom törvényedet, * ragaszkodom hozzá teljes szívvel.
Hívek: Mutasd meg nékem, Uram, * az igazság útját!
E: Ezért parancsaid ösvényén vezess, * mert kedvem telik bennük.
Egész szívemet tanításod felé fordítsd, * és ne a fösvénységre.
H: Mutasd meg nékem, Uram, * az igazság útját!
E: E hiábavalóktól fordítsd el szemem, * a te utadon éltess engem.
Ezért kívántam úgy tanításodat, * hogy igazságoddal éltess engem.
H: Mutasd meg nékem, Uram, * az igazság útját!
Zsolt 118,33.34.35.36.37.40

ALLELUJA
Jézus mondja: † „Maradjatok bennem, és én bennetek! * Aki énbennem marad, bőséges termést hoz.” Jn 15,4a.5b – 10. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Tetteikről ismerhetők fel az emberek.
Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak:
Óvakodjatok a hamis prófétáktól! Báránybőrben jönnek hozzátok, belül azonban ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek fel őket. Szednek-e a tövisről szőlőt, vagy a bojtorjánról fügét? Így minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, sem a rossz fa nem teremhet jó gyümölcsöt. Minden fát, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágnak, és tűzre vetnek. Tehát: gyümölcseikről ismeritek fel őket.
Ezek az evangélium igéi.
Mt 7,15-20

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz, hogy segítse és oltalmazza Egyházát, amelyért szent Fia életét áldozta!
Lektor: 1. Krisztus Egyházának egységéért, békéjéért és szüntelen növekedéséért, kérjük Urunkat!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Az Egyház pásztoraiért: a Szentatyáért, a püspökökért és papokért, kérjük Urunkat!
Hívek: Kérünk téged...
3. A hívek közösségéért: a családokért, a szülőkért és a gyermekekért, az öregekért és a betegekért, kérjük Urunkat!
Hívek: Kérünk téged...
4. A hűségesekért, hogy a jó úton maradjanak, kérjük Urunkat!
Hívek: Kérünk téged...
5. A bűnösökért, hogy bűnbánatot tartsanak és megtérjenek, kérjük Urunkat!
Hívek: Kérünk téged...
(6. Elhunyt N. testvérünkért [nővérünkért], hogy Jézus kegyelméből a földi élet után Isten örök országába eljusson, kérjük Urunkat!
Hívek: Kérünk téged...)
Pap: Üdvözítő Istenünk, add, hogy a föld sója és a világ világossága legyünk és így hiteles tanúságot tegyünk rólad az emberek előtt. Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.