2024-06-23

Évközi 12. vasárnap

Kezdőének:
Az Úr népének erőssége, Fölkentjének szabadulása és menedéke. Mentsd meg népedet, Uram, áldd meg örökségedet, és kormányozd őket mindörökké. (Vö. Zsolt 27,8-9)

Könyörgés:
Urunk, Istenünk, add, hogy szent nevedet mindenkor tiszteljük és szeressük, mert gondviselő oltalmadat soha nem vonod meg azoktól, akiket állhatatos szeretetedre tanítasz. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

OLVASMÁNY Jób könyvéből
Jób panaszára az Úr felelt a viharból, és így szólt: „Ki zárta el kettős kapuval a tengert, amikor előtört a mélység öléből, amikor ruha gyanánt megalkottam neki a felhőket, és ködből pólyát adtam neki, amikor határvonalat szabtam számára, és gátat építettem, kettős kapuval? Azt mondtam neki: »Eddig jöjj és ne tovább!
Itt törjön meg hullámaid gőgje!«”
Ez az Isten igéje.
Jób 38,1.8-11

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Adjatok hálát az Úrnak, * mivel irgalma örökké megmarad. (8 G. tónus.)
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.
Előénekes: Akik hajóikon tengerre szálltak, * a nagy vizeken végezték munkájukat,
azok látták az Úr nagy tetteit, * a mély tengeren szemlélték csodáit.
Hívek: Adjatok hálát az Úrnak, * mivel irgalma örökké megmarad.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.
E: Szavára szélvihar madt, * és hullámai feltornyosultak.
Felemelkedtek az égig, majd a mélységbe zuhantak, * nagy veszedelmükben kétségbe estek.
H: Adjatok hálát az Úrnak, * mivel irgalma örökké megmarad.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.
E: Gyötrelmükben felkiáltottak az Úrhoz, * aki szorongatásukból kihozta őket.
Szellővé csendesítette a vihart, * hullámai elcsitultak.
H: Adjatok hálát az Úrnak, * mivel irgalma örökké megmarad.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.
E: Örvendeztek, mert csendesség madt, * és a várva várt révbe vezette az őket.
Nagy jóságáért adjatok hálát az Úrnak, * az emberek fiaival tett nagy csodáiért.
H: Adjatok hálát az Úrnak, * mivel irgalma örökké megmarad.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.
Zsolt 106,23-24.25-26.28-29.30-31

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből
Testvéreim!
Krisztus szeretete sürget minket, hiszen arra a meggyőződésre jutottunk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt. És ő azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ne maguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Ezután tehát nem ismerünk senkit emberi szempontból. Ha Krisztust azelőtt emberi módon ismertük is, most már nem úgy ismerjük. Mindenki, aki Krisztusban van, új teremtmény.
Ez az Isten igéje.
2Kor 5,14-17

ALLELUJA
Nagy próféta támadt köztünk, * Isten meglátogatta az ő népét. (Lk 7,16 – 2. tónus.)

† EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
Egy napon Jézus, amikor este lett, így szólt tanítványaihoz: „Keljünk át a túlsó partra.” Erre azok elbocsátották a tömeget, és Jézust magukkal vitték úgy, ahogy ott volt a bárkában. Más csónakok is voltak velük. Nagy szélvihar támadt, a hullámok a bárkába csaptak, úgyhogy az már-már megtelt. Ő a bárka végében egy vánkoson aludt. Felkeltették és megkérdezték: „Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk?” Erre fölkelt, ráparancsolt a szélre, és ezt mondta a tengernek: „Hallgass el, nyugodj meg!” A szél elállt, és nagy csendesség lett. Ekkor hozzájuk fordult: „Miért féltek? Még mindig nincs bennetek hit?” Nagy félelem fogta el ugyanis őket. Egymást kérdezgették: „Ki lehet ez, hogy még a szél és a tenger is engedelmeskedik neki?”
Ezek az evangélium igéi.
Mk 4,35-41

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Testvéreim! Kérjük Istent, hogy gondviselő hatalmával irányítsa szívünket, és napról napra növelje bennünk a szeretetet!
Lektor:
1. Engedd, Urunk, hogy a népek a mai idők viharában Krisztusnál keressenek oltalmat!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Add, Urunk, hogy Szentatyánk, N. pápa Krisztus erejével kormányozza az Egyházat!
Hívek: Kérünk téged . . .
3. Add, Urunk, hogy Krisztus kegyelmével mindannyian új teremtménnyé lehessünk!
Hívek: Kérünk téged . . .
4. Add, Urunk, hogy egyházközségünk hívei meghallják: Krisztus szeretete apostolkodásra sürget minket!
Hívek: Kérünk téged . . .
5. Engedd, Urunk, hogy az élet szenvedései és megpróbáltatásai Krisztushoz vezessenek bennünket!
Hívek: Kérünk téged . . .
Pap: Jóságos Atyánk! Az élet viszontagságaiban nem egyszer próbára teszed hitünket. Kérünk, add, hogy bizalmunkat ilyenkor is megőrizzük irántad! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

Felajánló könyörgés:
Urunk, Istenünk, fogadd el az engesztelés és dicséret áldozatát. Add, hogy annak erejéből megtisztulva, szívünk odaadása is kedves áldozattá legyen előtted. Krisztus, a mi Urunk által.

Áldozási ének:
Mindenek szemei tebenned bíznak, Uram, mert te adsz nekik eledelt alkalmas időben. (Zsolt 144,15)
vagy
Én vagyok a jó Pásztor, és életemet adom a juhaimért – mondja az Úr. (Jn 10,11.15)

Áldozás utáni könyörgés:
A szent Test és Vér áldott tápláléka megújít minket, Urunk, Istenünk. Kérjük irgalmadat, hogy amit áhítatos lélekkel újra meg újra ünneplünk, megváltásod kegyelméből biztosan el is érjük. Krisztus, a mi Urunk által.