2024-06-10

10. évközi hét hétfő

OLVASMÁNY a Királyok első könyvéből
Illés próféta fellép Ácháb király bűnei ellen.
A Gileád lakói közül való tesbi Illés próféta így szólt Áchábhoz, Izrael királyához: „Az Úrnak, Izrael Istenének életére mondom, akinek színe előtt szolgálok, hogy nem lesz ezekben az esztendőkben sem harmat, sem eső, csak majd az én szavamra.”
Ekkor az Úr szózatot intézett Illéshez ezekkel a szavakkal: „Távozz innét, és eredj napkeletre! Rejtőzzél el a Kárit-pataknál, amely a Jordán felé tart. A patakból lesz italod, és a hollóknak meghagytam, hogy ott tápláljanak téged.
„Illés elment tehát, és az Úr szava szerint cselekedett; amikor odaért, megtelepedett a Kárit-pataknál, amely a Jordán felé tart. A hollók hoztak is neki kenyeret és húst reggel, valamint kenyeret és húst este. Vizet pedig a patakból ivott.
Ez az Isten igéje.
1Kir 17,1-6

VÁLASZOS ZSOLTÁR :
Válasz: Segítségünk az Úr nevében van, * aki a mennynek és a földnek alkotója. (2. vers. - 3. a tónus)
Előénekes: Szememet a hegyekre emelem, * honnét is jöhetne segítségem.
Segítséget csak az Úrtól kaphatok, * aki a mennynek és a földnek alkotója.
Hívek: Segítségünk az Úr nevében van, * aki a mennynek és a földnek alkotója.
E: Nem engedi inogni lábadat, * nem alszik el, aki őriz téged.
Bizony nem szunnyad, nem is alszik el, * aki őre Izraelnek.
H: Segítségünk az Úr nevében van, * aki a mennynek és a földnek alkotója.
E: Az Úr a te őrződ, ő a te védelmed, * jobbod felől megóv tégedet.
Nem éget délben a Nap tüze, * és nem dermeszt a holdas éjjel.
H: Segítségünk az Úr nevében van, * aki a mennynek és a földnek alkotója.
E: Az Úr megvédi lelkedet, * az Úr megőriz minden bajtól.
Az Úr vigyáz rád jártadban-keltedben, * mostantól fogva mindörökké.
H: Segítségünk az Úr nevében van, * aki a mennynek és a földnek alkotója.
Zsolt 120,1-2.3-4.5-6.7-8

ALLELUJA
Örüljetek és ujjongjatok, * mert jutalmatok nagy lesz a mennyben. Mt 5,12a – 7 b. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Boldogok, akik lelkükben szegények.
Abban az időben Jézus látva a tömeget, fölment a hegyre, leült, tanítványai pedig köréje gyűltek. Akkor szólásra nyitotta ajkát, és így tanította őket:
„Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.
Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek.
Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.
Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők kielégítést nyernek.
Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak.
Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent.
Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni.
Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a mennyek országa.
Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak titeket és üldöznek, ha hazudozva mindenféle gonoszsággal vádolnak titeket. Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a ti jutalmatok az égben.”
Ezek az evangélium igéi.
Mt 5,1-12

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Kérjük, testvéreim, mennyei Atyánkat, hogy minden munkánkat az ő dicsőségére végezzük!
Lektor: 1. Add, Urunk, hogy az anyagi világ javait a magunk és embertársaink földi boldogulására és örök üdvösségére használjuk!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Add, hogy mindennapi munkánkban felismerjük szent akaratodat, és azt készségesen teljesítsük!
Hívek: Kérünk téged...
3. Add, hogy munkatársainkkal jó együttműködésre törekedjünk, és így kölcsönösen elősegítsük a közösség javát!
Hívek: Kérünk téged...
4. Add meg nekünk a Szentlélek által a szelídséget, a jószívűséget és a türelmet!
Hívek: Kérünk téged...
5. Add, hogy a mai napot bűn nélkül töltsük el, hogy majd este örvendezve köszönhessük meg jóságodat!
Hívek: Kérünk téged...
(6. Add meg elhunyt N. testvérünknek [nővérünknek] bűnei bocsánatát, hogy irgalmadból a szentek közösségébe juthasson!
Hívek: Kérünk téged...)
Pap: Kérünk, Istenünk, cselekedeteinket előzd meg sugallatoddal, és kísérd segítségeddel, hogy minden munkánkat mindig veled kezdjük, és amit elkezdtünk, segítségeddel be is fejezzük! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.