2024-06-09

Évközi 10. vasárnap

Kezdőének:
Misekönyv 376. oldal
Az Úr az én világosságom és üdvösségem, kitől is félnék? Az Úr életem oltalmazója, kitől rettegnék? Ellenségeim, akik szorongatnak, megtántorodnak és elesnek. (Vö. Zsolt 26,1-2)

Könyörgés:
Istenünk, minden jó tőled származik. Add meg, kérünk, hogy sugallatodat követve helyesen gondolkodjunk, és irányításoddal a jót meg is valósítsuk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

OLVASMÁNY Mózes első könyvéből
Az első ember és felesége, miután ettek a tiltott fa gyümölcséből, elrejtőztek a kert fái között, de az Úristen hívta az embert, és így szólt hozzá: „Hol vagy?”
Ő így válaszolt: „Hallottam lépteidet a kertben, és féltem, mert mezítelen vagyok, ezért elrejtőztem.”
De az Úristen így szólt: „Ki adta tudtodra, hogy mezítelen vagy? Talán ettél a fáról, amelyről megtiltottam, hogy egyél?” Az ember így válaszolt: „Az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, azért ettem.”
Erre az Úristen megkérdezte az asszonyt: „Mit tettél?” Az asszony így felelt: „A kígyó rászedett, azért ettem.”
Az Úristen így szólt a kígyóhoz: „Mivel ezt tetted, átkozott leszel minden állat és a mező minden vadja között. Hasadon csúszol és a föld porát eszed életed minden napján. Ellenkezést vetek közéd és az asszony közé, a te ivadékod és az ő ivadéka közé. Ő széttiporja fejedet, te pedig a sarka után leselkedel.”
Ez az Isten igéje.
Ter 3,9-15

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Az Úrnál az irgalom, * és bőséges a megváltás nála. (1 D2 tónus.)
Előénekes: A mélységből kiáltok, Uram, hozzád, * Istenem, hallgass a szómra.
Füled figyeljen fel * könyörgő szavamra.
Hívek: Az Úrnál az irgalom, * és bőséges a megváltás nála.
E: Ha számon tartod a vétkeket, Uram, * Uram, ki az, aki előtted megállhat?
De nálad bocsánatot nyer a vétek, * ezért félve tisztelünk téged.
H: Az Úrnál az irgalom, * és bőséges a megváltás nála.
E: Tebenned remélek, Uram, * és igédben reménykedik lelkem.
Lelkem várja az Urat, * jobban, mint éji őr a hajnalt.
H: Az Úrnál az irgalom, * és bőséges a megváltás nála.
E: Jobban, mint éji őr a hajnalt, * várja az Urat Izrael.
Mert az Úrnál az irgalom, és bőséges a megváltás nála, * ő váltja meg Izraelt minden bűnétől.
H: Az Úrnál az irgalom, * és bőséges a megváltás nála.
Zsolt 129.1-2.3-4ab.4c-6

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből
Testvéreim! Mivel a hitnek bennünk is ugyanaz a szelleme él, mint amiről írva van: „Hittem, azért beszéltem”, mi is hiszünk, s azért beszélünk.
Tudjuk ugyanis, hogy aki Jézust feltámasztotta, Jézussal minket is feltámaszt, és veletek együtt elébe állít. Mert minden értetek történik, hogy minél bővebben áradjon a kegyelem, és így hálát is mind többen adjanak az Isten dicsőségére.
Ezért nem veszítjük el kedvünket, mert bár a külső ember romlásnak indult bennünk, a belső napról napra megújul. A mostani, pillanatnyi, könnyű szenvedés ugyanis a mennyei örök dicsőség túláradó mértékét szerzi meg nekünk. Csak ne a láthatóra, hanem a láthatatlanra fordítsuk figyelmünket. Mert a látható mulandó, a láthatatlan azonban örök. „Tudjuk ugyanis, hogy ha földi sátrunk összedől, Istentől kapunk lakást: örök otthont a mennyben, amelyet nem emberi kéz épített.
Ez az Isten igéje.
2Kor 4,13-5,1

ALLELUJA
„Most vetik ki e világ fejedelmét – mondja az Úr, * és én, midőn a földről magasba emelnek, mindeneket magamhoz vonzok.” (Jn 12,31b-32 – 5. tónus.)

† EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
Abban az időben:
Jézus az ő tanítványaival elment haza. Ismét olyan nagy tömeg gyűlt össze, hogy még evésre sem maradt idejük. Amikor rokonai ezt meghallották, odamentek, hogy elvigyék őt. Az a hír járta ugyanis, hogy megzavarodott.
Az írástudók pedig, akik Jeruzsálemből jöttek, azt mondták: „Belzebub szállta meg”, és: „A gonosz lelkek fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket.”
Ám ő magához hívta őket, és példabeszédekben szólt hozzájuk: „Hogyan űzhetné ki a sátán a sátánt? Ha egy ország meghasonlik önmagával, az az ország nem maradhat fenn. Ha egy család meghasonlik önmagával, az a család nem maradhat fenn. Ha a sátán önmaga ellen támad és meghasonlik önmagával, akkor nem maradhat fenn, hanem elpusztul. Az erősnek házába nem törhet be senki, és nem ragadhatja el a holmiját, hacsak előbb meg nem kötözi az erőset; így viszont már kirabolhatja a házát.
Bizony, mondom nektek, hogy az emberek fiainak minden bűnt megbocsátanak, és minden káromlást, bárhogyan is káromkodnak. De aki a Szentlelket káromolja, az soha nem nyer bocsánatot, azt örökös, bűn terheli.” (Azért mondta mindezt Jézus), mert azt terjesztették: „Megszállta a tisztátalan lélek.”
Közben anyja és testvérei is odaértek. Megálltak kint, üzentek érte és hívatták. Körülötte tömeg ült. Azt mondták neki: „Anyád és testvéreid keresnek téged odakint.”
Ő így válaszolt: „Ki az én anyám és kik az én testvéreim?” Azután végighordozva tekintetét a körülötte ülőkön, ezt mondta: „Íme, ezek az én anyám és az én testvéreim! Mindaz, aki Isten akaratát cselekszi, az az én testvérem, nővérem és anyám!”
Ezek az evangélium igéi.
Mk 3,20-35

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Testvéreim! A bűn rabságba dönt, de Krisztus kegyelme felszabadít bennünket. Kérjük mennyei Atyánkat, hogy együttműködjünk a kegyelemmel!
Lektor:
1. Áldd meg, Urunk, Szentatyánkat, hogy tanítása által a keresztény nép megerősödjék hitében!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Irányítsd, Urunk, a népek vezetőit, hogy felismerjék szándékaidat, és érvényt szerezzenek törvényeidnek!
Hívek: Kérünk téged . . .
3. Törd meg, Urunk, a bűn hatalmát felettünk, hogy a tiszta lélek örömével szolgáljunk neked!
Hívek: Kérünk téged . . .
4. Irányítsd Szentlelked sugallatával szívünket, hogy életünk minden tettével akaratodat teljesítsük!
Hívek: Kérünk téged . . .
5. Tekints irgalmasan a bűn rabságában sínylődőkre, és add meg nekik a megtérés kegyelmét!
Hívek: Kérünk téged . . .
Pap: Irgalmas mennyei Atyánk! Te jóságodban már az első bűn elkövetésekor szabadulást ígértél a bűnbe esett embernek. Kérünk, add meg nekünk is Isten gyermekeinek szabadságát! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

Felajánló könyörgés:
Kérünk, Urunk, Istenünk, vedd jónéven szolgálatunkat, hogy amit felajánlunk, legyen előtted kedves áldozat, és gyarapítsa szeretetünket. Krisztus, a mi Urunk által.

Prefáció:
Évközi I-VIII. prefáció, Misekönyv 447-454. oldal

Áldozási ének:
Az Úr az én erősségem, menedékem, és szabadítom: Istenem, én segítőm. (Zsolt 17,3)
Vagy
Szeretet az Isten, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten őbenne. (1Jn 4,16)

Áldozás utáni könyörgés:
Irgalmas urunk, Istenünk, a szentáldozás gyógyító kegyelme szabadítson meg bűneinktől és vezessen el minket a jóra. Krisztus, a mi Urunk által.