2024-01-13

1. évközi hét szombat

OLVASMÁNY Sámuel első könyvéből
Az Úr Sault választja ki népe első királyává.
Sámuel próféta bíráskodásának utolsó napjaiban élt egy Benjámin törzséből származó derék és vitéz férfiú, akinek Kis volt a neve. Atyja a benjaminita Ábiel volt; ősei pedig Szeror, Bekorát meg Áfia. Volt neki egy Saul nevű kiváló és derék fia. Nem volt annál derekabb ember Izrael összes fiai között: fejjel magasabb volt mindenkinél.
Éppen ebben az időben elvesztek Kisnek, Saul atyjának szamarai. Kis ezért azt mondta fiának: „Vedd magad mellé az egyik szolgalegényt, indulj útnak, és keresd meg a szamarakat!”
Bejárták Efraim hegységét és Salisa földjét, de nem találták meg azokat. Jártak Sáálim földjén is, de hiába. Majd bejárták Benjámin területét is, mégse találták meg az állatokat.
Végül a szolgalegény tanácsára Sámuelhez indultak, hogy az ő segítségét kérjék. A város kapujában találkoztak vele. Mihelyt Sámuel meglátta Sault, az Úr így szólt hozzá: „Íme, ez az az ember, akiről szólottam néked! Ő lesz népem uralkodója.”
Ekkor Saul a kapuban Sámuel elé lépett, és megkérdezte: „Mondd, kérlek, hol van a próféta háza?” Sámuel azt felelte neki: „Én vagyok a próféta. Menj fel előttem oda a dombtetőre, és tartsatok velem a mai napon! Reggel aztán elbocsátalak benneteket, és megmondom neked mindazt, amit tudni szeretnél.”
Másnap reggel Sámuel fogott egy korsó olajat, ráöntötte Saul fejére, majd megcsókolta őt, és kijelentette neki: „Íme, az Úr téged kent fel népe fejedelmévé, és te szabadítod meg népét ellenségeinek kezéből, akik körülveszik.”
Ez az Isten igéje.
1Sám 9,1-4.17-19;10,1a

VÁLASZOS ZSOLTÁR :
Válasz: Hatalmadnak, Uram, * örvend a király. (2a. vers. - 2. tónus)
Előénekes: Hatalmadnak, Uram, örvend a király, * és ujjongva ujjong segítséged miatt.
Betöltötted szíve vágyát, * nem tagadtad meg ajkának kérését.
Hívek: Hatalmadnak, Uram, * örvend a király.
E: Boldogító áldásoddal elébe siettél, * színarany koronát tettél a fejére.
Életet kért tőled, és te megadtad néki; * a napok hosszú sorát mindörökre.
H: Hatalmadnak, Uram, * örvend a király.
E: Jóvoltodból körülveszi őt a dicsőség, * fönséggel és dicsőséggel övezted.
Áldássá tetted őt minden időkre, * örömmel töltötted el színed előtt.
H: Hatalmadnak, Uram, * örvend a király.
Zsolt 20,2-7

ALLELUJA
Az Úr elküldött, hogy a szegényeknek örömhírt vigyek, * és a bűn rabjainak szabad életet hirdessek. Lk4,18-19 – 6. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
Jézus azért jött a földre, hogy a bűnösöket bűnbánatra hívja.
Miután Jézus meggyógyított egy bénát, kiment a Tibériás-tó partjára. Nagy sokaság tódult hozzá, ő pedig tanította őket.
Amint Jézus elhaladt a vám mellett, észrevette, hogy ott ül Lévi, aki Alfeus fia volt. Odaszólt neki: „Kövess engem!” Lévi (akit Máténak is hívtak) felállt, és követte.
Később Jézus elment vendégségbe Lévi házába. Ott Jézussal és tanítványaival együtt sok vámos és nyilvános bűnös is asztalhoz telepedett, mert sokan oda is elkísérték. Amikor a farizeusok közül való írástudók látták, hogy Jézus együtt eszik a nyilvános bűnösökkel és a vámosokkal, ezzel a kérdéssel fordultak a tanítványokhoz: „Miért eszik és iszik a ti Mesteretek együtt a vámosokkal és a nyilvános bűnösökkel?”
Ennek hallatára Jézus ezt válaszolta nekik: „Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Én nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket.”
Ezek az evangélium igéi.
Mk 2,13-17

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Esedezve kérjük, kedves testvéreim, a mindenható Istent, hogy az Egyház édesanyjának, a Boldogságos Szűz Máriának közbenjárására mutassa meg továbbra is atyai jóságának és isteni hatalmának csodajeleit az Egyházban!
Lektor: 1. Katolikus Egyházunk megőrzéséért és küldetésének zavartalan teljesítéséért könyörögjünk az Úrhoz!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Szentatyánkért N. pápáért, N. megyésfőpásztorunkért, valamennyi püspökért és papért könyörögjünk az Úrhoz!
Hívek: Kérünk téged...
3. Papi hivatásokért és lelkipásztoraink eredményes munkájáért könyörögjünk az Úrhoz!
Hívek: Kérünk téged...
4. A szüzekért, az özvegyekért, az árvákért, az elhagyottakért és a bűnbánókért könyörögjünk az Úrhoz!
Hívek: Kérünk téged...
5. A szárazföldi, a tengeri és a légi úton lévőkért, a bányákban vagy más veszélyes munkahelyeken dolgozó embertársainkért könyörögjünk az Úrhoz!
Hívek: Kérünk téged...
(6. E világból elköltözött N. testvérünkért [nővérünkért] és minden tisztuló lélekért könyörögjünk az Úrhoz!
Hívek: Kérünk téged...)
Pap: Urunk, Istenünk, te jól tudod, hogy korunkban mennyi megpróbáltatás éri, és mennyi veszedelem fenyegeti az emberiség életét. Teljesítsd hozzád forduló híveid kívánságát, és hallgasd meg kéréseinket, melyeket a Boldogságos Szűz Mária anyai pártfogását is remélve eléd terjesztünk. Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.