2023-08-27

Évközi 21. vasárnap

Kezdőének:
Hajtsd hozzám Uram, füledet és hallgass meg engem. Mentsd meg, Istenem, szolgádat, aki benned bízik. Könyörülj rajtam, Uram; mert egész nap hozzád kiáltok. (Vö. Zsolt 85,1-3)

Könyörgés:
Istenünk, a te kegyelmed ajándéka, hogy híveid egy akarattal követnek téged. Add népednek, hogy szeressük, amit parancsolsz, vágyakozzunk arra, amit ígérsz, és e világ változandóságai közepette szívből ragaszkodjunk hozzád, akiben megtaláljuk igazi örömünket. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből
Az Úr az ő szolgájának, a Messiásnak a vállára teszi le Dávid házának kulcsát.
Így szól az Úr Sebna udvarnagyhoz: „Kivetlek tisztségedből, és elmozdítalak hivatalodból. Azon a napon elhívom szolgámat, Eljákimot, Hilkijahu fiát, és reá adom köntösödet, és rá erősítem övedet: a kezébe adom hatalmadat. Így atyja lesz Jeruzsálem lakóinak és Juda házának.
Az ő vállára teszem le Dávid házának kulcsát, amit kinyit, azt senki be nem zárja, s amit bezár, azt senki ki nem nyitja. Mint a szeget, szilárd helyre verem be, és dicsőséges trónjává lesz atyja házának.”
Ez az Isten igéje.
Iz 22,19-23

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Örökké tart, Uram, a te irgalmad: * ne vesd meg kezed alkotásait! (12. tónus.)
Előénekes: Ünnepellek, Uram, szívem mélyéből, * mert meghallgattad ajkam igéit.
Angyalaid előtt zsoltárt éneklek, * szent templomodban arcra borulok.
Hívek: Örökké tart, Uram, a te irgalmad: * ne vesd meg kezed alkotásait!
E: Szent nevedet mindig megvallom, * irgalmadért és igaz voltodért.
mely napon hozzád kiáltok, hallgass meg engem, * gyarapítsd az erőt lelkemben.
H: Örökké tart, Uram, a te irgalmad: * ne vesd meg kezed alkotásait!
E: Valóban fölséges az Úr: † az alázatosnak gondját viseli, * messziről felismeri, kik a gőgösök.
Örökké tart, Uram, a te irgalmad: * ne vesd meg kezed alkotásait.
H: Örökké tart, Uram, a te irgalmad: * ne vesd meg kezed alkotásait!
Zsolt 137,1-2a.2bc-3.6 és 8bc

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből
Őbelőle, őáltala és őérte van minden!
Testvéreim!
Milyen mélységesen gazdag az Isten bölcsessége és tudása! Milyen kifürkészhetetlenek szándékai, és milyen megfoghatatlanok útjai! Vajon ki látta az Úr gondolatait, és tanácsot ki adott neki? Ki kölcsönzött neki, hogy visszakövetelhetné tőle? Őbelőle, őáltala, és őérte van minden, övé a dicsőség mindörökké! Ámen.
Ez az Isten igéje.
Róm 11,33-36

ALLELUJA
Te Péter vagy, azaz kőszikla, † és én erre a sziklára építem Egyházamat, * és a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Mt 16,18 – 8 G. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Te Péter vagy, és én neked adom a mennyek országának kulcsait.
Abban az időben:
Amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól: „Kinek tartják az emberek az Emberfiát?” Ezt válaszolták: „Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának.” Ő tovább kérdezte őket: „Hát ti, kinek tartotok engem?” Simon Péter válaszolt: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.” Erre Jézus azt mondta neki: „Boldog vagy Simon, Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám. Ezért mondom neked, hogy te Péter vagy, és én erre a sziklára építem Egyházamat, s a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait: Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is.
Akkor lelkére kötötte a tanítványoknak, el ne mondják senkinek, hogy ő a Messiás.
Ezek az evangélium igéi.
Mt 16,13-20

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Testvéreim! Minden Istentől, Isten által és Istenért van. Kérjük tehát őt rendíthetetlen bizalommal!
Lektor: 1. Áldd meg, Urunk, Szentatyánkat, püspökeinket és papjainkat, hogy sziklaszilárdan álljanak korunk szellemi viharaiban!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Add meg, Urunk, hogy a békesség és a megértés szelleme uralkodjék az egész világon!
Hívek: Kérünk téged . . .
3. Add, hogy Krisztust mindenkor Urunknak és Istenünknek valljuk!
Hívek: Kérünk téged . . .
4. Add, Urunk, hogy Péter sziklájához mindig hűségesen ragaszkodjunk!
Hívek: Kérünk téged . . .
5. Add, Urunk, hogy az Egyháztól kapott feloldozás megnyissa számunkra a mennyország kapuját!
Hívek: Kérünk téged . . .
Pap: Istenünk! Te az igazság sziklájává tetted Egyházadat. Add, hogy megtaláljuk benne biztonságunkat és békénket! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

Felajánló könyörgés:
Urunk, Istenünk, te Fiad egyetlen áldozatával új választott népet szereztél magadnak. Add meg irgalmasan Egyházadnak az egység és a békesség ajándékát. Krisztus, a mi Urunk által.

Áldozási ének:
Alkotásod gyümölcsével táplálod a földet, Uram, kenyeret adsz a földből, és bort, hogy vidámítsa az ember szívét. (Vö. Zsolt 103,13-15)
vagy
Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van - mondja az Úr; és feltámasztom őt az utolsó napon. (Jn 6,55)

Áldozás utáni könyörgés:
Urunk, Istenünk, szerető jóságod hozzon nekünk teljes gyógyulást. Segíts kegyesen és támogass, hogy mindenben tetszésedre éljünk. Krisztus, a mi Urunk által.Holnapi olvasmányok

Tegnapi olvasmányok

Igenaptár főoldal