2023-08-13

Évközi 19. vasárnap

Kezdőének:
Tekints, Uram, szövetségedre, és szegényeidről ne feledkezzél el végleg. Kelj fel, ó Isten, védd meg ügyedet, és ne feledkezz meg a hozzád könyörgők szaváról. (Vö. Zsolt 73,20.19.22.23)

Könyörgés:
Mindenható örök Isten, a Szentlélektől vezetve bizalommal Atyánknak szólítunk téged. Tökéletesítsd szívünkben a fogadott fiúság lelkületét, hogy a megígért örökséget elnyerjük. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

OLVASMÁNY a Királyok első könyvéből
A hegyen járulj az Úr színe elé!
Illés próféta elérkezett Isten hegyéhez, a Hórebhez. Bement egy barlangba és ott töltötte az éjszakát. Az Úr azt mondta neki: „Menj és a hegyen járulj az Úr színe elé!” S íme az Úr elvonult arra. Hegyeket tépő, sziklákat sodró, hatalmas szélvész haladt az Úr előtt, de az Úr nem volt a szélviharban. A szélvésznek földrengés lépett a nyomába, de az Úr nem volt a földrengésben. A földrengés után tűz következett, de az Úr nem volt a tűzben. A tüzet enyhe szellő kísérte. Amikor ezt Illés észrevette, befödte arcát köntösével, kiment, és a barlang elé állt.
Ez az Isten igéje.
1Kir 19,9a.11-13a

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmas szívedet, * és üdvösségünket add meg nékünk! (1 D2. tónus.)
Előénekes: Hadd halljam, mit mond az én Uram, Istenem, * mert népének és szentjeinek két ígér.
Az istenfélőkhöz valóban zel az üdvösség, * hogy országukba dicsőség költözzék.
Hívek: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmas szívedet, * és üdvösségünket add meg nékünk!
E: Irgalom és hűség majd egymásra lelnek, * csókot vált az igazság és a béke.
A földből a ség kisarjad, * és az igazságosság tekint le az égből.
H: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmas szívedet, * és üdvösségünket add meg nékünk!
E: Az Úr jóságát megmutatja, * földünk is meghozza termését.
Igazság jár az Úr előtt, * és béke a ba nyomában.
H: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmas szívedet, * és üdvösségünket add meg nékünk!
Zsolt 84,9ab-10.11-12.13-14

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből
Inkább azt kívánnám, hogy magam legyek átok alatt testvéreimért.
Testvéreim!
Igazat mondok Krisztusban, nem hazudom. Lelkiismeretem tanúskodik a Szentlélekben, hogy nagy az én szomorúságom és állandó a szívem fájdalma!
Inkább azt kívánnám, hogy magam legyek átok alatt, távol Krisztustól testvéreimért, a test szerint népemből valókért, Izrael fiaiért! Hiszen övék az istenfiúság, a dicsőség, a szövetségek, a törvényadás, az istentisztelet és az ígéretek. Övéik az atyák, és test szerint közülük származik Krisztus, aki mindenek fölött való, mindörökké áldott Isten. Ámen.
Ez az Isten igéje.
Róm 9,1-5

ALLELUJA
Az Úrban remélek, * igéjében bízom. Zsolt 129,5 – 4g. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Parancsold meg, hogy a vízen hozzád menjek!
Amikor (a kenyérszaporítás után) a tömeg befejezte az étkezést, Jézus mindjárt a csónakba parancsolta tanítványait, hogy amíg ő elbocsátja a tömeget, menjenek át előtte a túlsó partra. Amint elbocsátotta az embereket, fölment a hegyre, hogy egyedül imádkozzék. Közben beesteledett, s ő ott volt egymagában. A csónak pedig már jó pár stádiumnyira eltávolodott a parttól. Hányták-vetették a hullámok, mert ellenszél fújt. Éjszaka a negyedik őrváltás idején Jézus elindult feléjük a víz színén járva. Amikor észrevették, azt hitték, hogy kísértet, és rémületükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket: „Bátorság! Én vagyok! Ne féljetek!” Erre Péter odaszólt neki: „Uram, ha te vagy az, parancsold meg, hogy hozzád menjek a vízen!” Ő azt mondta: „Jöjj!” Péter ki is szállt a csónakból, elindult a vízen, és ment Jézus felé. De az erős szél láttán megijedt, és merülni kezdett. Felkiáltott: „Ments meg, Uram!” Jézus nyomban kinyújtotta kezét, megfogta őt, és így szólt hozzá: „Te kicsinyhitű, miért kételkedtél?” Mikor beszálltak a bárkába, a szél elállt. A csónakban levők pedig leborultak előtte, és így szóltak: „Te valóban az Isten Fia vagy!”
Ezek az evangélium igéi.
Mt 14,22-33

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Imádkozzunk, testvéreim, hogy a magunk életében és a történelem eseményeiben felismerjük a gondviselő Isten nagy szándékait!
Lektor: 1. Hogy Egyházad mindig meglássa az idők jeleit és az emberiség lelki szükségleteit!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Hogy a világ népei megértsék: csak egymást támogatva érhetik el saját boldogságukat!
Hívek: Kérünk téged . . .
3. Hogy mindennapi feladatainkban felismerjük szent akaratodat!
Hívek: Kérünk téged . . .
4. Hogy a sikertelenségek ne ingassák meg gondviselésedbe vetett hitünket!
Hívek: Kérünk téged . . .
5. Hogy a szenvedésben és a megpróbáltatásban felismerjük a te látogatásodat!
Hívek: Kérünk téged . . .
Pap: Mindenható, örök Isten! Hisszük, hogy a téged szerető lelkeknek minden a javukra válik. Add, hogy mind a jó, mind a balsorsban hűségesek maradjunk hozzád! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

Felajánló könyörgés:
Urunk, Istenünk, fogadd megengesztelődve Egyházad áldozati adományait. Jóságodból te adtad azokat, hogy felajánljuk neked, és te változtatod át hatalmaddal üdvözítő áldozatunkká. Krisztus, a mi Urunk által.

Áldozási ének:
Dicsérd, Jeruzsálem, az Urat, aki jóllakat téged a búza javával. (Zsolt 147,12.14)
Vagy
A kenyér, amelyet (én) adok, az én testem a világ életéért – mondja az Úr. (Vö. Jn 6,51[52])

Áldozás utáni könyörgés:
Urunk, Istenünk, a tőled kapott szentségi eledel vétele üdvözítsen minket, és erősítsen meg, hogy mindig igazságod fényében járjunk. Krisztus, a mi Urunk által.Holnapi olvasmányok

Tegnapi olvasmányok

Igenaptár főoldal