2023-08-11

18. évközi hét péntek


OLVASMÁNY Mózes ötödik könyvéből
Isten megkülönböztetett szeretettel szerette választott népét.
Az Egyiptomból való kivonulás után a negyvenedik esztendőben Mózes ezt a beszédet intézte a néphez: „Kutasd a régi időket, amelyek előtted voltak, attól a naptól kezdve, hogy Isten embert teremtett a földre! Vajon az ég egyik határától a másikig történt-e valaha ilyen nagy dolog, lehetett-e hallani hasonlót? Van-e olyan nép, amelyik hallotta az élő Istent lángok közül beszélni, ahogy te hallottad, – és életben maradt? Volt-e valaha is olyan Isten, aki megtette, hogy egy népet kivezessen egy másik nép köréből megpróbáltatásokkal, jelekkel és csodákkal, háborúsággal, erős kézzel és kinyújtott karral, nagy csapásokkal, ahogy az Úr, a ti Istenetek veletek tette Egyiptomban a szemetek láttára?
Mindezt azért tette, hogy megtudjad, hogy az Úr az Isten, és rajta kívül nincs más Isten. Az égből szavát hallatta, hogy oktasson téged; a földön hatalmas tüzet mutatott neked, és hallottad oktatását a tűz közepéből.
Mindezt azért tette, mert szerette atyáidat, és választott népévé tette utódaikat. Éppen azért az ő nagy erejével kihozott Egyiptomból, és előtted járt, hogy igen nagy és nálad erősebb nemzeteket eltöröljön utadból, és téged vigyen be a helyükre, és nektek adja földjüket birtokul, ahogyan ezt ma láthatod.
Tudd meg hát és vésd szívedbe, hogy fönn az égben és lenn a földön az Úr az Isten, senki más! Tartsd meg parancsait és törvényeit, amelyeket ma parancsolok neked, hogy jól menjen sorod, és majd utánad gyermekeidnek is, és hogy sokáig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened neked ad örökre!”
Ez az Isten igéje.
MTörv 4,32-40

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Szüntelenül arra gondolok, * amit értünk tettél. (12a. vers. - 3. a tónus)
Előénekes: Istenem tetteiről megemlékezem, * emlékezem kezdettől adott csodáidról.
Elmélkedem minden művedről, * nagyszerű tetteidről gondolkodom.
Hívek: Szüntelenül arra gondolok, * amit értünk tettél.
E: Isten, szent a te utad, * ki olyan nagy isten, mint a mi Istenünk?
Te vagy az Isten, aki csodákat tehet, * megismertetted hatalmadat a népek között.
H: Szüntelenül arra gondolok, * amit értünk tettél.
E: Megváltottad népedet erős karoddal, * Jákob és József nemzetségét.
Népedet mint nyájat vezetted * Mózes és Áron keze által.
H: Szüntelenül arra gondolok, * amit értünk tettél.
Zsolt 76,12-13.14-15.16 és 21

ALLELUJA
Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, * mert övék a mennyek országa. Mt 5,10 – 7 b. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Aki követni akarja Jézust, vegye fel keresztjét!
Egy alkalommal Jézus így szólt tanítványaihoz:
Ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét, és kövessen! Mert mindaz, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt; és aki énérettem elveszíti életét, megtalálja azt.
Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelke kárt szenved? Mit is adhatna az ember cserébe saját lelkéért?
Az Emberfia pedig el fog jönni Atyjának dicsőségében, angyalai kíséretében, és megfizet mindenkinek tettei szerint.
Bizony, mondom nektek: Az itt állók közül néhányan nem halnak meg, amíg meg nem látják az Emberfiát, amint eljön országában.
Ezek az evangélium igéi.
Mt 16,24-28

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Imádjuk Krisztus Urunkat, aki kereszthalála által feláldozta magát értünk a mennyei Atyának, hogy megszabadítson minket bűneinktől!
Lektor: 1. Urunk, te véred kiontásával szentesítetted az új és örök szövetséget: add, hogy mindig hűségesek maradjunk hozzád!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Urunk, te vállaltad értünk a szenvedést és a kereszthalált: add, hogy mi se vonakodjunk elfogadni és hordozni életünk keresztjeit!
Hívek: Kérünk téged...
3. Urunk, te megígérted, hogy örök életre szökellő vízforrást ajándékozol nekünk: áraszd ki Szentlelkedet minden emberre!
Hívek: Kérünk téged...
4. Urunk, te elküldted tanítványaidat, hogy hirdessék a kereszt üdvözítő erejét: add, hogy mi is keresztedből merítsünk erőt szenvedéseink elviselésére!
Hívek: Kérünk téged...
5. Urunk, te kereszted és feltámadásod által eltörölted minden vétkünket: add, hogy eltöltsön bennünket a Szentlélek vigasztalása!
Hívek: Kérünk téged...
(6. Urunk, te kiérdemelted híveid számára a feltámadást és az örök dicsőséget: add, hogy elhunyt testvéreink elnyerjék ígéreteid teljesülését!
Hívek: Kérünk téged...)
Pap: Istenünk, a kereszt botránya megmutatta számunkra örök bölcsességedet és irántunk való végtelen szeretetedet. Engedd, hogy mindig bizakodó lélekkel dicsekedjünk Krisztus keresztjével. Aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
Hívek: Ámen.


Holnapi olvasmányok

Tegnapi olvasmányok

Igenaptár főoldal