2023-07-30

Évközi 17. vasárnap

Kezdőének:
Szent hajlékában lakik az Isten: Isten, aki lakást ad házában az egyetértőknek. Ő ad hatalmat és erőt népének. (Vö. Zsolt 67,6-7.36)

Könyörgés:
Istenünk, benned bízók oltalmazója, aki nélkül semmi sem szent, semmi sem állandó: áraszd ránk bőséges irgalmadat, hogy irányításoddal és kormányzásoddal úgy használjuk a mulandó javakat, hogy már most a maradandókhoz ragaszkodjunk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

OLVASMÁNY a Királyok első könyvéből
Trónra léptekor Salamon bölcsességért könyörög.
Gibeonban megjelent az Úr Salamonnak, éjszaka, álmában. Így szólt Isten: „Bármit kérsz, megadom neked!” Salamon ezt mondta: „Uram és Istenem, királlyá tetted szolgádat atyám, Dávid helyett. Dehát fiatal ember vagyok, nem tudom, miként kell uralkodni. Szolgád a te kiválasztott néped élén áll, egy nagy nép élén, amelynek se szeri, se száma. Adj hát szolgádnak éber szívet, hogy meg tudja különböztetni a jót meg a rosszat. Mert hisz ki tudná másképp kormányozni ezt a te nagyszámú népedet?”
Tetszett az Úrnak, hogy Salamon ilyen kéréssel fordult hozzá. Ezért Isten ezt mondta neki: „Mivel épp ezzel a kéréssel fordultál hozzám, és nem hosszú életet vagy gazdagságot kértél magadnak, nem is ellenséged életét kérted, hanem bölcsességért könyörögtél, hogy igazságot szolgáltathass, íme, megadom neked, amit kértél. Olyan bölcs és értő szívet adok neked, amilyen nem volt előtted, s nem lesz utánad sem.”
Ez az Isten igéje.
1Kir 3.5.7-12

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Törvényedet szívből szeretem, * én Uram, Istenem. (4. tónus.)
Előénekes: Hittel vallom: † Az az én osztályszem, Uram, * hogy igéidet megtartsam.
Drágább nekem ajkad törvénye * sok ezer aranynál, ezüstnél.
Hívek: Törvényedet szívből szeretem, * én Uram, Istenem.
E: Vigasztalásomra legyen irgalmad, * amint szolgádnak megígérted.
Irgalmasságod éltessen engem, * mivel törvényed az én gyönyörűségem.
H: Törvényedet szívből szeretem, * én Uram, Istenem.
E: Parancsaidat többre tartom az aranynál, * kedvesebb nekem, mint a színarany.
Ezért parancsaidhoz tartom magamat, * gyűlölöm a hazugság minden útját.
H: Törvényedet szívből szeretem, * én Uram, Istenem.
E: Minden rendelésed csodálatraméltó, * lelkem ezért megtartja őket.
Ragyogva világít szavad fénye, * okossá teszi a kicsinyeket.
H: Törvényedet szívből szeretem, * én Uram, Istenem.
Zsolt 118,57.72.76-77.127-128.129-130

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből
Isten eleve arra rendelt minket, hogy Fiának képmását öltsük magunkra.
Testvéreim!
Tudjuk, hogy az Istent szeretőknek minden javukra válik, hiszen ő saját elhatározásából választotta ki őket. Akiket ugyanis előre ismert, azokat eleve arra rendelte, hogy Fiának képmását öltsék magukra. Így lesz ő elsőszülött a sok testvér között. Akiket előre erre rendelt, azokat meg is hívta, akiket meghívott, azokat igazzá tette, akiket pedig igazzá tett, azokat meg is dicsőítette.
Ez az Isten igéje.
Róm 8,28-30

ALLELUJA
Áldalak téged, Atyám, mennynek és földnek Istene, * mert feltártad a kicsinyeknek országod titkait. Vö. Mt 11,25 – 8 G. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Isten országa többet ér minden földi kincsnél.
Abban az időben ezt mondta Jézus a tömegnek: „A mennyek országa olyan, mint a földbe rejtett kincs, amelyet egy ember megtalált. Elrejtette újra, azután boldogan elment, eladta mindenét, amije csak volt, és megvette azt a szántóföldet. A mennyek országa olyan, mint amikor egy kereskedő igazgyöngyöt keresett. Talált egy nagyon értékeset, erre elment, eladta mindenét, amije csak volt, és megvásárolta azt. *
Végül: a mennyek országa olyan, mint amikor a hálót a tengerbe vetik és az mindenféle halat összefog. Mihelyt megtelik, a partra vonják, és nekiülve kiválogatják: a javát edényekbe rakják, a hitványát pedig kidobják. Így lesz a világ végén is. Kivonulnak az angyalok, a gonoszokat elválasztják az igazaktól és tüzes kemencébe vetik, ott sírás lesz és fogcsikorgatás.
Értitek-e mindezt?” „Igen!” – felelték. Erre így folytatta: „Minden írástudó, aki jártas a mennyek országáról szóló tanításban, olyan, mint egy családapa, aki kincseiből régit és újat vesz elő.”
Ezek az evangélium igéi.

Vagy rövidebb forma a *-ig Mt 13,44-46
Mt 13,44-52

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Imádkozzunk, testvéreim, mennyei Atyánkhoz, és Salamon király példája szerint kérjünk tőle igaz bölcsességet!
Lektor: 1. Adj, Urunk, bölcsességet Szentatyánknak, püspökeinknek és papjainknak, hogy a helyes úton vezessék népedet az örök haza felé!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Adj, Urunk, bölcsességet a világ vezetőinek, hogy kölcsönös egyetértésben szolgálják népeiket, és az egész emberiség javát!
Hívek: Kérünk téged . . .
3. Adj, Urunk, bölcsességet mindnyájunknak, hogy az örök javak megszerzéséért minden áldozatra készek legyünk!
Hívek: Kérünk téged . . .
4. Adj, Urunk, bölcsességet a szülőknek, hogy gyermekeiket az örök értékek megbecsülésére neveljék!
Hívek: Kérünk téged . . .
5. Adj, Urunk, bölcsességet a betegeknek, hogy szenvedéseikben felismerjék az érdemszerzés és engesztelés lehetőségét!
Hívek: Kérünk téged . . .
Pap: Jóságos Istenünk! Add meg híveidnek a bölcsesség és az erősség Lelkét, hogy az igazi javakat ne csak felismerjék, hanem – akár áldozatok árán is – azok megszerzésére törekedjenek. Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

Felajánló könyörgés:
Urunk, Istenünk, fogadd el áldozati adományainkat, amelyeket bőkezűen adott ajándékaidból hozunk eléd. Add, hogy ezek a szent misztériumok kegyelmed erejével szenteljék meg földi életünket, és vezessenek el az örök boldogságra. Krisztus, a mi Urunk által.

Áldozási ének:
Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, hogy mennyi jót tett veled. (Zsolt 102,2)
Vagy
Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak. Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent. (Mt 5,7-8)

Áldozás utáni könyörgés:
Urunk, Istenünk, magunkhoz vettük ezt a mennyei szentséget, szent Fiad szenvedésének örök emlékét. Add, kérünk, hogy üdvösségünkre váljék az az ajándék, amelyet kimondhatatlan nagy szeretetében ő maga adott nekünk. Aki él és uralkodik mindörökkön örökké.Holnapi olvasmányok

Tegnapi olvasmányok

Igenaptár főoldal