2023-07-27

16. évközi hét csütörtök


OLVASMÁNY Mózes második könyvéből
A szabadító Isten leszállott népe előtt a Sínai-hegyre, hogy szövetséget kössön velük.
A választott nép, miután Egyiptomból kivonult, a harmadik hónapban, ugyanazon a napon eljutott a Sínai-pusztába. Refidimből indultak, és amikor megérkeztek a Sínai-pusztába, tábort ütöttek azon a helyen. A nép itt a heggyel szemben ütötte fel sátrait.
Ekkor az Úr ezt mondta Mózesnek: „Íme, sűrű felhőben jövök el hozzád, hogy hallja a nép, amikor veled beszélek, hogy mindenkor higgyen neked.” Amikor Mózes jelentette az Úrnak a nép ígéretét, az Úr azt mondta neki: „Menj vissza a néphez, aztán tartsanak megszentelődést ma meg holnap, és mossák ki a ruháikat! Készüljenek a harmadik napra, mert a harmadik napon leszáll az Úr az egész nép szeme láttára a Sínai-hegyre.”
Amikor aztán eljött a harmadik nap, és felvirradt a reggel, mennydörögni és villámlani kezdett; sűrű felhő ereszkedett a hegyre, egyre erősödő harsonaszó hallatszott, úgyhogy a táborban megrémült az egész nép.
Ekkor Mózes kivezette őket a táborból Isten elé, és ők odaálltak a hegy tövébe. Az egész Sínai-hegyet beborította a füst, mivel az Úr tűzben szállott le rája. Úgy szállt belőle a füst fölfelé, mint az olvasztókemencének füstje, és az egész hegy félelmetesen rengett. A harsonaszó egyre jobban erősödött: Mózes beszélt, és az Úr mennydörgés közepette válaszolt neki.
Ekkor az Úr leszállt a Sínai-hegyre, a hegy csúcsára, és felhívta Mózest a hegy tetejére.
Ez az Isten igéje.
Kiv 19,1-2.9-11.16-20b

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: * dicséretre méltó és magasztos örökkön örökké. (52b. vers. - 6. tónus)
Előénekes: Áldott vagy, Urunk, atyáink Istene, *
Hívek: * dicséretre méltó és magasztos örökkön örökké.
E: Áldott a te dicsőséges szent neved, *
H: * dicséretre méltó és magasztos örökkön örökké.
E: Áldott vagy templomodban, dicsőséged szent helyén, *
H: * dicséretre méltó és magasztos örökkön örökké.
E: Áldott vagy királyi trónodon, *
H: * dicséretre méltó és magasztos örökkön örökké.
E: Áldott vagy, aki a mélységekbe tekintesz, † és a kerubok fölött trónolsz, *
H: * dicséretre méltó és magasztos örökkön örökké.
E: Áldott vagy az égbolt fölött, *
H: * dicséretre méltó és magasztos örökkön örökké.
Dán 3,52.53.54.55.56

ALLELUJA
Áldalak téged, Atyám, mennynek és földnek Istene, * mert feltártad a kicsinyeknek országod titkait. Vö. Mt 11,25 – 8 G. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Isten országának titkait csak a jóakaratú ember ismeri meg.
A tanítványok egyszer odamentek Jézushoz, és megkérdezték tőle: „Miért szólsz a néphez példabeszédekben?” Ő így válaszolt: „Nektek megadatott, hogy megismerjétek a mennyek országa titkait, nekik ez nem adatott meg. Mert akinek van, annak még adnak, hogy bővelkedjék; de akinek nincs, attól még azt is elveszik, amije van. Azért beszélek hozzájuk példabeszédekben, hogy nézzenek, de ne lássanak, hallgassanak, de ne halljanak, és ne értsenek, és így beteljesedjék rajtuk Izajás próféta jövendölése:
Hallván hallotok, és mégsem értetek, nézvén néztek, de mégsem láttok; megkérgesedett ugyanis e népnek szíve:
Fülükkel restül hallanak, szemüket behunyják, hogy a szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, és a szívükkel ne értsenek, s meg ne térjenek, hogy meggyógyítsam őket.
De boldog a ti szemetek, mert lát, és boldog a ti fületek, mert hall! Bizony, mondom nektek, sok próféta és igaz vágyott látni, amit ti láttok, – és nem látta; vágyott hallani, amit ti hallotok, – és nem hallotta.”
Ezek az evangélium igéi.
Mt 13,10-17

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Testvéreim, áldjuk és magasztaljuk Istent, aki testi és lelki adományaival elhalmoz minket!
Lektor: 1. Hogy mindig hálásak legyünk a teremtés és a megváltás gazdag ajándékaiért, kérjük Urunkat!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Hogy készséges lélekkel fogadjuk a Gondviselés minden rendelkezését, kérjük Urunkat!
Hívek: Kérünk téged...
3. Hogy Isten és a felebarát szeretete irányítsa gondolatainkat, érzéseinket és cselekedeteinket, kérjük Urunkat!
Hívek: Kérünk téged...
4. Hogy az irigységet és az önzést, a haragot és a gyűlölködést tartsa távol tőlünk, kérjük Urunkat!
Hívek: Kérünk téged...
5. Hogy a munkásoknak munkát, az éhezőknek kenyeret, a szomorúaknak vigaszt, és minden embernek üdvösséget adjon, kérjük Urunkat!
Hívek: Kérünk téged...
(6. Hogy elhunyt N. testvérünket [nővérünket], hozzátartozóinkat és jótevőinket fogadja be a szentek boldog társaságába, kérjük Urunkat!
Hívek: Kérünk téged...)
Pap: Jóságos, mennyei Atyánk! Hittel valljuk, hogy örök szereteteddel te irányítod emberi sorsunkat. Add, hogy életünk minden napján hűségesen szolgáljunk neked. Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.
Hívek: Ámen.


Holnapi olvasmányok

Tegnapi olvasmányok

Igenaptár főoldal