2023-07-23

Évközi 16. vasárnap

Kezdőének:
íme, az Isten segít engem, és az Úr az én lelkem oltalmazója. Készséges szívvel áldozom majd neked, és hálát adok, Uram, jóságos nevednek. (Vö. Zsolt 53,6.8)

Könyörgés:
Urunk, Istenünk, könyörülj népeden, és add nekünk bőségesen kegyelmed ajándékait, hogy mindenkor élő hittel, reménységgel, szeretettel és állandó éberséggel teljesítsük parancsaidat. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

OLVASMÁNY a Bölcsesség könyvéből
Isten alkalmat ad a bűnök megbánására.
Nincs Isten rajtad kívül, aki mindeneknek gondját viselné, nem kell hát bizonyítanod, hogy nem ítéltél igazságtalanul. Hiszen hatalmad az alapja igazságosságodnak, és mivel mindenek Ura vagy, kész vagy mindent megkímélni. Mutatsz ugyan erőt, ha kétségbe vonják hatalmadat, és bünteted azok merészségét, kik nem ismernek el téged, de fékezed hatalmadat, enyhén ítélsz és nagy kímélettel igazgatsz minket, mert akkor gyakorlod hatalmadat, amikor csak akarod. Mindezzel pedig arra tanítottad népedet, hogy igaznak, emberségesnek kell lennie, és azzal a jó reménnyel töltötted el gyermekeidet, hogy amikor ítélsz, alkalmat adsz a bűnök megbánására.
Ez az Isten igéje.
Bölcs 12,13.16-19

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Urunk, édes Istenünk, * mennyire vagy hozzánk! (1 D2. tónus.)
Előénekes: Uram, te szelíd és ságos vagy, * nagy irgalmú mindazokhoz, akik hívnak téged.
Hallgasd meg, Uram, imádságom, * figyelj könyörsem szavára.
Hívek: Urunk, édes Istenünk, * mennyire vagy hozzánk!
E: Eljön minden nemzet, melyet csak alkottál, * imádva borulnak le előtted, Uram, és nevedet áldják.
Mert nagy vagy és csodákat művelsz, * egyedül te vagy az Isten.
H: Urunk, édes Istenünk, * mennyire vagy hozzánk!
E: Uram, Istenem, te irgalmas és ságos vagy, * hosszan tűrő, könyörü és hűséges.
Tekints rám, és szánj meg engem, * adj erőt szolgádnak.
H: Urunk, édes Istenünk, * mennyire vagy hozzánk!
Zsolt 85,5-6.9-10.15-16a

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből
A Szentlélek könyörög bennünk, emberi szóval ki nem fejezhető fohászkodással.
Testvéreim!
Gyöngeségünkben segítségünkre siet a Lélek, hisz mi még azt sem tudjuk, hogy hogyan kell helyesen imádkozni. A Lélek azonban maga könyörög bennünk, emberi szóval ki nem fejezhető fohászkodással. Isten pedig, aki a szíveket vizsgálja, tudja, hogy mit kíván bennünk a Lélek, mert ő Isten tetszése szerint jár közben a szentekért.
Ez az Isten igéje.
Róm 8,26-27

ALLELUJA
Áldalak téged, Atyám, mennynek és földnek Istene, * mert feltártad a kicsinyeknek országod titkait. Vö. Mt 11,25 – 8G. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
A jók és a rosszak szétválasztása az ítélet napján következik be.
Abban az időben: Jézus egy másik példabeszédet is mondott a tömegnek: „A mennyek országa olyan, mint amikor egy ember jó magot vetett a földjébe. Míg az emberek aludtak, jött az ellenség, konkolyt vetett a búza közé, és elment. Amikor a vetés kikelt és kalászba szökkent, felütötte fejét a konkoly is. Akkor a szolgák odamentek a gazdához, és megkérdezték: »Uram, te ugye jó magot vetettél a földedbe? Honnét került hát bele a konkoly?” Az így válaszolt: „Ellenséges ember műve ez.” A szolgák erre megkérdezték: „Akarod-e, hogy elmenjünk és kiszedjük belőle?” Ő azonban így felelt: „Nem, nehogy a búzát is kitépjétek, amikor a konkolyt kiszeditek! Hagyjátok, hadd nőjön az aratásig mindkettő. Aratáskor majd megmondom az aratóknak: Előbb a konkolyt gyűjtsétek össze, kössétek kévébe, hogy elégessük, a búzát pedig hordjátok a magtáramba!” *
Azután egy másik példabeszédet is mondott nekik: „A mennyek országa olyan, mint a mustármag, amelyet egy ember elvetett a földjébe. Bár kisebb ez minden más magnál, mégis, amikor felnő, nagyobb minden veteménynél. Fává terebélyesedik, úgyhogy jönnek az ég madarai és ágai között fészket raknak.”
Végül ezt a példabeszédet mondta nekik: „A mennyek országa olyan, mint a kovász, amelyet fog az asszony, belekever három véka lisztbe, és az egész megkel tőle.” Mindezt példabeszédekben mondta el Jézus a sokaságnak, és példabeszéd nélkül nem mondott nekik semmit, hogy beteljesedjék, amit a próféta mondott:
Példabeszédekre nyitom ajkamat, s hirdetem, mi rejtve volt a világ kezdetétől. Akkor elbocsátotta a tömeget, és hazament. Tanítványai pedig odajárultak hozzá és kérték: „Magyarázd meg nekünk a szántóföldről és a konkolyról szóló példabeszédet!” Erre ő ezekkel a szavakkal válaszolt: „Aki a jó magot veti, az az Emberfia. A szántóföld a világ, a jó mag az ország fiai, a konkoly pedig a gonosz fiai. Az ellenség, aki ezeket elveti – az ördög. Az aratás a világ vége, az aratók pedig az angyalok. Ahogy a konkolyt összeszedik és tűzre vetve elégetik, úgy lesz a világ végén is. Az Emberfia elküldi angyalait, hogy szedjék össze országában mindazt, ami botrányos, és minden törvényszegőt. Ezeket tüzes kemencébe vetik, ott sírás lesz és fogcsikorgatás. Az igazak pedig mint a nap, ragyogni fognak Atyjuk országában. Akinek van füle, hallja meg!”
Ezek az evangélium igéi.

Vagy rövidebb forma a *-ig
Mt 13,24-43 rövidebb: Mt 13,24-30

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Testvéreim! Imádkozzunk jóságos Istenünkhöz, aki megadja kegyelmét, hogy országa növekedjék bennük és a világban!
Lektor: 1. Add, Urunk, hogy Egyházad napról napra gyarapodjék hitben, reményben és szeretetben!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Add, Urunk, hogy tanításod tiszta búzáját el ne fojtsa bennünk a tévedés konkolya!
Hívek: Kérünk téged . . .
3. Add, Urunk, hogy az ifjúság kellő bölcsességgel és felelősséggel megkülönböztesse a jót a rossztól!
Hívek: Kérünk téged . . .
4. Add, Urunk, hogy lelkipásztoraink munkáját bőséges termés kövesse!
Hívek: Kérünk téged . . .
5. Add, Urunk, hogy az utolsó ítéleten választottaid között lehessünk!
Hívek: Kérünk téged . . .
Pap: Mindenható, örök Isten! Szentlelked segítsen mindnyájunkat, hogy a jót a rossztól megkülönböztetve, mindig a jót kövessük! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

Felajánló könyörgés:
Istenünk, te a sokféle ószövetségi áldozat helyébe egyetlen tökéletes áldozatul Fiad keresztáldozatát rendelted. Kérünk, fogadd el híveid áldozati adományát, amint egykor elfogadtad Ábel áldozatát, hogy amit most Fölséged dicsőítésére felajánlunk, az egész világ üdvösségére váljék. Krisztus, a mi Urunk által.

Áldozási ének:
Emlékezetet szerzett csodatetteinek az irgalmas és könyörületes Úr: eledelt adott az őt félőknek. (Zsolt 110,4-5)
vagy
Íme, az ajtóban állok és kopogok – mondja az Úr: ha valaki meghallja hangom, és ajtót nyit nekem, bemegyek hozzá, vele eszem, ő meg énvelem. (Jel 3,20)

Áldozás utáni könyörgés:
Kérünk, Urunk, Istenünk, légy irgalmas a te népedhez, és minket, akiket a mennyei misztériumokba beavattál, vezess át a régiből az új életbe. Krisztus, a mi Urunk által.Holnapi olvasmányok

Tegnapi olvasmányok

Igenaptár főoldal