2023-07-09

Évközi 14. vasárnap

Kezdőének:
Befogadtuk, Istenünk, irgalmasságodat templomod belsejében. Miként neved, Istenünk, ügy dicséreted is betölti a föld határait, jobbod telve igazsággal. (Vö. Zsolt 47,10-11)

Könyörgés:
Istenünk, te szent Fiad megaláztatása által fölemelted az elesett emberiséget. Adj szent örömet nekünk, akiket kiragadtál a bűn szolgaságából, és fogadj be egykor az örök boldogságba. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

OLVASMÁNY Zakariás próféta könyvéből
Íme, közeleg királyod.
Ezt mondja az Úr: Ujjongj, Sion leánya! Zengj éneket, Jeruzsálem leánya! Íme, közeleg királyod: igaz és győzedelmes, alázatos, szamáron jön, szamár hátán, szamárnak csikaján.
Elpusztítja Efraimban a harci szekereket, és Jeruzsálemben a lovakat. Széttöri a harci íjakat, és békét hirdet a népeknek, uralkodik tengertől tengerig, a folyótól egészen a föld határáig.
Ez az Isten igéje.
Zak 9,9-10

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Istenem és királyom, magasztallak ged: * szent nevedet áldom örökkön örökké. (5. tónus.)
Vagy: Alleluja. 5. szám.
Előénekes: Magasztallak téged, Istenem, Királyom, * és áldom nevedet örökkön örökké.
Mindennap áldalak ged, * és dicsőítem nevedet örökkön örökké.
Hívek: Istenem és királyom, magasztallak ged: * szent nevedet áldom örökkön örökké.
Vagy: Alleluja.
E: Irgalmas az Úr és kegyelmes, * nagy irgalmú és hosszan tűrő.
Az Úr mindenkihez ságos, * és irgalmas minden művéhez.
H: Istenem és királyom, magasztallak ged: * szent nevedet áldom örökkön örökké.
Vagy: Alleluja.
E: Magasztaljon téged, Uram, minden ved, * szentjeid áldást mondjanak.
Országod dicsőségéről szóljanak, * és hatalmadat mindenek hirdessék.
H: Istenem és királyom, magasztallak ged: * szent nevedet áldom örökkön örökké.
Vagy: Alleluja.
E: Hűséges az Úr minden szavában, * és tettei szentnek hirdetik.
Az Úr a botladozót fenntartja, * és fölemeli, akit megaláztak.
H: Istenem és királyom, magasztallak ged: * szent nevedet áldom örökkön örökké.
Vagy: Alleluja.
Zsolt 144,1-2.8-9.10-11.13cd-14

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből
Ha lélekkel elfojtjátok a test szerinti tetteket, élni fogtok.
Testvéreim!
Ti nem test, hanem lélek szerint éltek, ha valóban Isten Lelke lakik bennetek. Ha pedig bennetek lakik annak Lelke, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ő, aki Krisztust feltámasztotta a halottak közül, halandó testeteket is életre kelti a bennetek lakó Lelke által.
Így tehát, testvéreim, nem tartozunk a testnek azzal, hogy test szerint éljünk. Mert ha test szerint éltek, biztosan meghaltok, de ha lélekkel elfojtjátok a test szerinti tetteket, élni fogtok.
Ez az Isten igéje.
Róm 8,9.11-13

ALLELUJA
Áldalak téged, Atyám, mennynek és földnek Istene, * mert feltártad a kicsinyeknek országod titkait. Mt 11,25 – 8 G. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Én szelíd vagyok és alázatos szívű – mondja az Úr.
Abban az időben Jézus megszólalt, és ezt mondta:
Magasztallak téged, Atyám, ég és föld Ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek! Igen, Atyám, így tetszett ez neked! Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a Fiút senki más, csak az Atya, s az Atyát sem ismeri más, csak a Fiú, és akinek a Fiú ki akarja nyilatkoztatni.
Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek: én felüdítlek titeket! Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű – és nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, s az én terhem könnyű.
Ezek az evangélium igéi.
Mt 11,25-30

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Testvéreim! Imádkozzunk Urunkhoz, Jézus Krisztushoz, aki eljött közénk, és példát adott az alázatosság és a szelídség gyakorlására!
Lektor: 1. Hogy ne a test szerint, hanem a Szentlélek szerint éljünk ebben a világban!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Hogy Egyházad pásztorai szelídséggel vezessék a hívőket és szeretettel intsék jóra a megtévedteket!
Hívek: Kérünk téged . . .
3. Hogy a népek között szűnjék meg a hatalmi versengés és a gazdagodás féktelen vágya!
Hívek: Kérünk téged . . .
4. Hogy családjaink körében uralkodjék a keresztény szelídség és türelem!
Hívek: Kérünk téged . . .
5. Hogy akik elfáradtak, és az élet terhét hordozzák, nálad keressék és találják meg a felüdülést!
Hívek: Kérünk téged . . .
Pap: Urunk, Jézus Krisztus! Te szeretettel hívod magadhoz a fáradt és megtört szívű embereket, és megenyhíted őket. Taníts minket is részvevő szívvel járni embertársaink között! Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
Hívek: Ámen.

Felajánló könyörgés:
Urunk, Istenünk, tisztítson meg minket ez a nevednek szentelt áldozat, hogy napról napra szentebb életet éljünk. Krisztus, a mi Urunk által.

Áldozási ének:
Ízleljétek és lássátok, milyen édes az Úr, boldog az az ember, aki őbenne bízik.(Zsolt 33,9)
vagy
Jöjjetek hozzám mind, akik fáradtak vagytok és terhet hordoztok, és én felüdítelek titeket – mondja az Úr. (Mt 11,28)

Áldozás utáni könyörgés:
Urunk, Istenünk, határtalan szereteted ajándékaival eltelve arra kérünk, hogy élni tudjunk üdvösségszerző javaiddal, és mindig buzgók legyünk dicséretedben. Krisztus, a mi Urunk által.Holnapi olvasmányok

Tegnapi olvasmányok

Igenaptár főoldal