2023-07-07

13. évközi hét péntek


OLVASMÁNY Mózes első könyvéből
Izsák annyira szerette Rebekkát, hogy ez enyhítette fájdalmát, amelyet anyja halála felett érzett.
Miután Sára százhuszonhét esztendőt élt, meghalt Kirját-Árbéban (azaz Hebronban) Kánaán földjén. Ábrahám is odament, hogy meggyászolja Sárát, és elsirassa. Azután Ábrahám fölkelt a halott mellől, és így szólt Het fiaihoz: „Jövevény és idegen vagyok nálatok. Adjatok nekem egy sírhelyet, hogy eltemethessem halottamat!” Így temette el aztán Ábrahám a feleségét, Sárát, a Mákpela mezejének barlangjában, Mámbréval (azaz Hebronnal) szemben, Kánaán földjén.
Ábrahám maga is öreg és élemedett korú volt, és az Úr áldása volt rajta mindenben.
Egyszer azt mondta háza öreg szolgájának, aki gondviselője volt mindenének: „Tégy ünnepélyes esküt az Úrra, az ég és a föld Istenére, hogy nem veszel feleséget fiamnak a körülöttem lakó kananeusok leányai közül, hanem menj el szülőföldemre az én rokonaimhoz, és onnan hozz feleséget fiamnak, Izsáknak.”
A szolga azt felelte: „Hátha az a lány nem akar eljönni velem erre a földre? Vigyem akkor vissza fiadat arra a földre, ahonnan kijöttél?”
Ábrahám azt felelte: „Vigyázz, hogy oda vissza ne vidd a fiamat! Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és szülőföldemről, aki szólott hozzám, és megesküdött nekem: »Utódaidnak adom majd ezt a földet«, ő majd elküldi előtted angyalát, hogy onnan választhass feleséget fiamnak. Ha pedig az a lány nem akar téged követni, nem köt ez az eskü, amelyet nekem tettél. Csak a fiamat oda vissza ne vidd!”
(A szolga elment és magával hozta Izsák leendő feleségét, Rebekkát.)
Izsák éppen visszatért a Láháj-Roi kútjának irányából, ugyanis a Délvidéken lakott. Estefelé ki szokott menni a mezőre búsulni (anyja halála miatt). Amint fölemelte a szemét, látta, hogy tevék közelednek.
Rebekka is feltekintett, és meglátta Izsákot. Leszállt a tevéről, és megkérdezte a szolgát: „Ki az az ember, aki szembe jön velünk a mezőn?” A szolga azt felelte: „Ő az én gazdám.” Ekkor Rebekka vette a fátylát, és befödte magát.
A szolga pedig elbeszélte Izsáknak mindazt, ami történt. Izsák ekkor bevezette Rebekkát anyjának, Sárának sátrába, és elvette feleségül. Annyira megszerette őt, hogy megvigasztalódott anyjának elvesztésén.
Ez az Isten igéje.
Ter 23,1-4.19;24,1-8.62-67

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Adjatok hálát az Úrnak, * mert jóságos hozzánk. (1a. vers - 2. tónus)
Vagy: Alleluja. 2. szám.
Előénekes: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * irgalma örökké megmarad.
Ki tudná elmondani az Úr hatalmas tetteit, * dicséretét hiánytalanul hirdetni ki képes?
Hívek: Adjatok hálát az Úrnak, * mert jóságos hozzánk.
Vagy: Alleluja.
E: Boldog, aki a törvényt megtartja, * akinek tettei mindenkor igazak.
Emlékezzél meg, Uram, mirólunk, * hiszen te népedhez jóságos vagy.
H: Adjatok hálát az Úrnak, * mert jóságos hozzánk.
Vagy: Alleluja.
E: Segítségeddel látogass hozzánk, * hadd lássuk választottaid boldogságát,
hadd örvendjünk nemzeted örömének, * és dicsekedjünk örökségeddel.
H: Adjatok hálát az Úrnak, * mert jóságos hozzánk.
Vagy: Alleluja.
Zsolt 105,1-2.3-4a.4b-5

ALLELUJA
Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek: * Én felüdítlek titeket – mondja a mi Urunk. Mt 11,28 – 8 G. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Jézus azért jött, hogy megmentse a bűnösöket.
Abban az időben:
Amint Jézus továbbhaladt, látott egy Máté nevű embert a vámnál ülni. Így szólt hozzá: „Kövess engem!” Az felállt és követte őt. Később, amikor Jézus Máté házában vendégeskedett, eljött sok vámos és bűnös, és helyet foglaltak az asztalnál Jézussal és tanítványaival együtt. Meglátták ezt a farizeusok és megkérdezték tanítványait: „Miért eszik a ti Mesteretek vámosokkal és bűnösökkel?” Jézus meghallotta ezt, és így válaszolt: „Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Menjetek csak, és tanuljátok meg, mit jelent ez: »Irgalmasságot akarok és nem áldozatot!« Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket.”
Ezek az evangélium igéi.
Mt 9,9-13

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Kérjük, testvéreim, teljes szívünkből-lelkünkből a mi Urunkat, Jézus Krisztust, aki kereszthalála árán meghozta nekünk a bűnbocsánatot és a kiengesztelődést!
Lektor: 1. Itt egybegyűlt és az egész világon elterjedt Egyházért kérjük Urunkat!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Szentséges Atyánkért, N. pápáért, püspökeinkért, az egyházi rend minden tagjáért és munkatársaikért kérjük Urunkat!
Hívek: Kérünk téged...
3. Az egyházak közötti békességért és a népek nyugalmáért kérjük Urunkat!
Hívek: Kérünk téged...
4. Azokért, akik az Egyházban az irgalmasság cselekedeteit gyakorolják, kérjük Urunkat!
Hívek: Kérünk téged...
5. Városunkért (községünkért) és minden lakójának jólétéért és üdvösségéért kérjük Urunkat!
Hívek: Kérünk téged...
(6. Elhunyt N. testvérünkért [nővérünkért], akiért a keresztfán szent vérét ontotta, kérjük Urunkat!
Hívek: Kérünk téged...)
Pap: Urunk, Jézus Krisztus, nyújtsd ki segítő jobbodat néped felé, amikor irgalmadért esedezik! Ne engedd, hogy kárba vesszen a világ életéért ontott drága véred! Hárítsd el az emberiségre leselkedő veszedelmet, hogy vigasztalást találjunk halandó életünkben, odaát pedig elnyerjük az örök boldogságot! Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
Hívek: Ámen.


Holnapi olvasmányok

Tegnapi olvasmányok

Igenaptár főoldal