2023-03-05

Nagyböjt 2. vasárnap

Kezdőének:
Neked mondta a szívem: „a te arcodat keresem, vágyakozom a te arcod után, Uram.” Ne fordítsd el arcodat tőlem! (Vö. Zsolt 26,8-9)
Vagy
Emlékezzél meg, Urunk, könyörületedről és irgalmasságodról, mely öröktől való! Ne uralkodjanak ellenségeink fölöttünk; szabadíts meg, Izrael Istene, minden szorongattatásunkból! (Vö. Zsolt 24.6.3.22)

Könyörgés:
Istenünk, te megparancsoltad nekünk, hogy szeretett Fiadra hallgassunk. Kérünk, tápláld lelkünket szent igéddel, hogy lelki örömmel szemlélhessük dicsőségedet! A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

OLVASMÁNY Mózes első könyvéből
Ábrahámnak, Isten népe ősatyjának meghívása.
Az Úr így szólt Ábrahámhoz:
„Vonulj ki földedről, rokonságod köréből és atyád házából arra a földre, amelyet majd mutatok neked. Nagy néppé teszlek. Megáldalak és naggyá teszem nevedet, s te magad is áldás leszel. Megáldom azokat, akik áldanak téged, de akik átkoznak téged, azokat én is megátkozom. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége.”
Ábrahám tehát elköltözött, ahogy az Úr megparancsolta neki.
Ez az Isten igéje.
Ter 12,1-4a

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Kegyes szemed legyen rajtunk, * tebenned van bizodalmunk. (5. tónus.)
Előénekes: Sziklaszilárd az Úr igéje, * minden tettét ség vezeti.
Az igazlelkűséget és a törvényt szereti, * telve van a föld az Úr irgalmával.
Hívek: Kegyes szemed legyen rajtunk, * tebenned van bizodalmunk.
E: Az istenfélőkre ügyel az Úr szeme, * akik bíznak az ő irgalmában.
Megmenti lelküket a haláltól, * és táplálja őket éhínség idején.
H: Kegyes szemed legyen rajtunk, * tebenned van bizodalmunk.
E: Az Úrra hagyatkozik lelkünk, * ő a segítőnk, és ő a mi oltalmunk.
Kegyes szemed legyen rajtunk, * tebenned van bizodalmunk.
H: Kegyes szemed legyen rajtunk, * tebenned van bizodalmunk.
Zsolt 32,4-5.18-19.20 és 22

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak Timóteushoz írt második leveléből
Isten hív és megvilágosít minket.
Kedves Fiam!
Vállald velem együtt a szenvedéseket az evangéliumért, Isten erejére támaszkodva, aki megváltott minket, és szent hívással hívott, nem tetteink miatt, hanem saját elhatározása és kegyelme alapján, amely megnyilvánult most Megváltónknak, Jézus Krisztusnak megjelenésével. Ő legyőzte a halált, és felragyogtatta előttünk az életet és a halhatatlanságot.
Ez az Isten igéje.
2Tim 1,8b-10

EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS
A fényes felhőből az Atya szózata hallatszott: * „Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok!” Vö. 2Pét 1,17 – 3a tónus.

† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Úgy fénylett az arca, mint a nap.
Abban az időben:
Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és (ennek) testvérét Jánost, s külön velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük: az arca ragyogni kezdett, mint a nap, a ruhája pedig vakító fehér lett, mint a fény. És íme, megjelent nekik Mózes és Illés: Jézussal beszélgettek. Ekkor Péter így szólt Jézushoz: „Uram, jó nekünk itt lennünk! Ha akarod, felállítok itt három sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet!” Még beszélt, amikor íme, fényes felhő borította be őket, és a felhőből egy hang hallatszott: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik. Őt hallgassátok!”
Ennek hallatára a tanítványok földre borultak és nagyon megrémültek. De Jézus odament hozzájuk, megérintette őket, és ezt mondta: „Keljetek fel, és ne féljetek!” Amikor szemüket fölemelték, nem láttak mást, csak Jézust egymagát.
A hegyről lejövet Jézus a lelkükre kötötte: „Senkinek se szóljatok a látomásról, míg az Emberfia a holtak közül fel nem támad!”
Ezek az evangélium igéi.
Mt 17,1-9

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Forduljunk most, testvéreim, mennyei Atyánkhoz, akinek templomában megtaláljuk zaklatott szívünk békéjét és nyugalmát!
Lektor: 1. Add, Urunk, hogy hívő néped érezze: milyen jó együtt lennünk tenálad!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Részesítsd, Urunk, Egyházad tagjait a veled való találkozás boldogságában!
Hívek: Kérünk téged . . .
3. Engedd, Urunk, hogy Krisztusban minden nép felismerje a te dicsőséges Fiadat!
Hívek: Kérünk téged . . .
4. Töltsd el, Urunk, boldogsággal lelkünket, amikor az imádságban veled beszélgetünk!
Hívek: Kérünk téged . . .
5. Add, Urunk, hogy a mennyei dicsőség ígérete enyhítse a betegek szenvedéseit!
Hívek: Kérünk téged . . .
Pap: Istenünk, minden világosság Atyja! Segíts minket, hogy asztalod körül összegyűlve már földi életünkben érezhessük boldogító közelségedet. Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

Felajánló könyörgés:
Kérünk, Istenünk, ez az áldozat tisztítson meg vétkeinktől, szentelje meg szolgáid testét és lelkét, hogy méltó módon üljük meg húsvét ünnepét. Krisztus, a mi Urunk által.

Prefáció:
az Úr színeváltozásáról - Misekönyv 176. oldal
Az Úr legyen veletek.
H.: És a te lelkeddel.
Emeljük föl szívünket.
H.: Fölemeltük az Úrhoz.
Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
H.: Méltó és igazságos.
(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten: – Krisztus, a mi Urunk által.
Ő tanítványainak saját halálát előre megmondta, – a szent hegyen megmutatta nékik dicsőségének fényét.
Így világossá tette számunkra, amit a törvény és a próféták tanúsága hirdet, hogy szenvedésére a feltámadás örök fénye virrad.
(És) Ezért a mennyei hatalmas angyalokkal együtt a földön mi is szüntelenül magasztalunk téged, – fölségedet dicsérjük, és hangos szóval vég nélkül mondjuk (zengjük):

Áldozási ének:
Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok! (Mt 17,5)

Áldozás utáni könyörgés:
Dicsőséges szent titkokat magunkhoz véve, hálát adunk neked, Urunk, mert már itt a földön mennyei ajándékaidban részesítesz minket. Krisztus, a mi Urunk által.

Könyörgés a népért:
Istenünk, örök áldással áldd meg híveidet, és segítsd úgy ragaszkodni Egyszülötted evangéliumához, hogy arra a dicsőségre vágyakozzanak, amelyet apostolainak megmutatott, és oda el is jussanak. Krisztus, a mi Urunk által.Holnapi olvasmányok

Tegnapi olvasmányok

Igenaptár főoldal