2022-12-18

Advent 4. vasárnapja

Kezdőének:
Harmatozzatok, egek a magasságból, és a felhők hullassák közénk az Igazat! Nyíljék meg a föld, és teremje az Üdvözítőt. (Iz 45,8)

Könyörgés:
Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből
Íme, a szűz fogan.
Azokban a napokban:
Így szólt az Úr Acház királyhoz: „Kérj magadnak jelet az Úrtól, a te Istenedtől, akár az alvilág mélységeiből, akár felülről a magasból.” De Acház így válaszolt: „Nem kérek jelet, és nem kísértem az Urat.” Erre Izajás próféta azt mondta: „Halljátok hát, Dávid háza! Nem elég nektek, hogy próbára teszitek az emberek türelmét, még az én Istenem türelmét is próbára teszitek? Ezért az Úr maga ad nektek jelet: Íme, a szűz fogan, fiút szül, és Emmánuelnek nevezi, ami annyit jelent: Velünk az Isten.”
Ez az Isten igéje.
Iz 7,10-14

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Urunk, Istenünk érkezik: * ő a dicsőség királya. (5. tónus.)
Előénekes: Az Úré a föld és ami betölti, * a földkerekség és minden lakója.
Alapjait ő ágyazta tengerek lyébe, * s a vizek árján ő tartja szilárdan.
Hívek: Urunk, Istenünk érkezik: * ő a dicsőség királya.
E: Ki mehet föl az Úr hegyére, * ki állhat meg az ő szent helyén?
Aki ártatlan kezű, tiszta szívű, * akinek az esze nem jár csaláson.
H: Urunk, Istenünk érkezik: * ő a dicsőség királya.
E: Az nyer áldást az Úrtól, * és megigazulást üdvözítő Istenétől.
Ez az istenkeresők pe, * amely arcát kutatja Jákob Istenének.
H: Urunk, Istenünk érkezik: * ő a dicsőség királya.
Zsolt 23,1-2.3-4ab.5-6

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből
Jézus Krisztus, aki Dávid nemzetségéből származott. az Isten Fia.
Testvéreim!
Pál, Krisztus Jézus szolgája és meghívott apostola köszönt benneteket!
Isten kiválasztott az ő evangéliumának hirdetésére, amelyet prófétái által a szent iratokban előre megígért, Fiáról, Jézus Krisztusról, a mi Urunkról. Ő test szerint Dávid nemzetségéből származott, a szentség Lelke szerint azonban a halálból való feltámadásával az Isten hatalmas Fiának bizonyult. Általa nyertük el a kegyelmet és az apostoli küldetést, hogy neve dicsőségére munkálkodjunk a hitért minden nép között. Ezek közé tartoztok ti is, akiket Jézus Krisztus meghívott. Üdvözlöm (Rómában) mindazokat, akiket az Isten szeret és a szentségre hívott. Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől, és Urunktól, Jézus Krisztustól.
Ez az Isten igéje.
Róm 1,1-7

ALLELUJA
Íme, anya lesz a Szűz, és fia születik. * Fiának neve Emmánuel, vagyis „Velünk az Isten”. Mt 1,23 – 5. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Jézus megszületik Máriától, aki jegyese Józsefnek, Dávid fiának.
Jézus Krisztus születése így történt:
Anyja, Mária, jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. A férje, József igaz ember volt, nem akarta őt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt: „József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg népét bűneitől.”
Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott:
Íme, a Szűz gyermeket fogan és fiút szül,
és az Emmánuel nevet adják neki,
ami azt jelenti: „Velünk az Isten”.
Amikor József felébredt álmából, úgy cselekedett, amint az Úr angyala megparancsolta neki. Magához vette feleségét.
Ezek az evangélium igéi.
Mt 1,18-24

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Testvéreim! Az Úr közel van! Azért jön közénk, hogy üdvözítse a világot. Kérjük tehát bizalommal!
Lektor: 1. Urunk, Jézus Krisztus! Tisztítsd meg népedet a bűntől, hogy örvendező lélekkel várja eljöveteled szent ünnepét!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Urunk, Jézus Krisztus! Eljöveteled várása töltse be mindnyájunk szívét szent békességgel és reménységgel!
Hívek: Kérünk téged . . .
3. Urunk, Jézus Krisztus! Vezesd egységre a népeket, hogy megszűnjék a háború és a gyűlölködés az egész világon!
Hívek: Kérünk téged . . .
4. Urunk, Jézus Krisztus! Enyhítsd a szegények ínségét, karold fel az elhagyottakat!
Hívek: Kérünk téged . . .
5. Urunk, Jézus Krisztus! Vezesd a megtérés és a bűnbocsánat útjára a bűnösöket!
Hívek: Kérünk téged . . .
Pap: Megváltó Jézusunk! Egyszer már eljöttél a világba. Jöjj el mindnyájunk szívébe is, és szent jelenléted által tölts el bennünket békével és reménységgel! Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
Hívek: Ámen.

Felajánló könyörgés:
Kérünk, Urunk, hogy ugyanaz a Szentlélek, aki a Boldogságos Szűz Mária méhét eltöltötte égi erejével, szentelje meg oltárodra helyezett áldozati adományainkat. Krisztus, a mi Urunk által.

Prefáció:
II. ADVENTI PREFÁCIÓ
Kettős várakozás Krisztusra
A következő prefációt december 17-e és 24-e közötti időszaki misékben mondjuk, valamint az ugyanebben az időben végzett egyéb misékben, amelyeknek nincs saját prefációjuk.


Az Úr legyen veletek.
H.: És a te lelkeddel.
Emeljük föl szívünket.
H.: Fölemeltük az Úrhoz.
Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
H.: Méltó és igazságos.
(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható, örök Isten: Krisztus, a mi Urunk által.
Őt előre hirdette a próféták szózata, és kimondhatatlan szeretettel hordozta a Szűzanya, az ő közeledtét jelezte Keresztelő János, — majd bizonyságot tett ARról, hogy már hozzánk érkezett.
Ö megadja nekünk, hogy születésének ünnepét örvendezve várjuk, — és így imádságban VIRrasztva, dicséretében ujjongva tatadjon minket.
(És) Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónod körül álló hatalmas égi szellemek, és minden seregek a mennyben, (a te) dicsőséged himnuszát zengjük, — és velük EGyütt vég nélkül mondjuk (énekeljük):

Áldozási ének:
Íme, a Szűz méhében fogan és fiút szül, s Emmánuelnek fogja hívni. (Iz 7,14)

Áldozás utáni könyörgés:
Magunkhoz véve megváltásunk zálogát, kérünk, mindenható Istenünk, add, hogy minél inkább közeledik az ünnep üdvöt hozó napja, annál nagyobb odaadással készüljünk Fiad születése misztériumának méltó ünneplésére. Aki él és uralkodik mindörökkön örökké.Holnapi olvasmányok

Tegnapi olvasmányok

Igenaptár főoldal