2022-12-15

3. adventi hét csütörtök


OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből
A választott nép olyan volt, mint a férjétől eltaszított, védtelen asszony. A könyörülő Isten magához emeli, nagy néppé teszi, és megdicsőíti.
Elhagyott népéhez szól az Úr: Zengj éneket, te, magtalan, aki nem szültél; hallasd örömöd szavát és ujjongj, te, aki nem vajúdtál.
Mert az elhagyottnak több fia lesz, mint akinek férje van – mondja az Úr.
Tedd tágassá sátradban a helyet, és hajlékod kárpitjait feszítsd ki bátran.
Hosszabbítsd meg a köteleket, és erősítsd meg a szegeket, mert kiterjedsz jobbra és balra.
Nemzetséged a népek örökébe lép, és benépesíti az elhagyott városokat.
Ne félj, nem fogsz megszégyenülni, ne pirulj, nem ér gyalázat!
Sőt elfelejted ifjúkorod szégyenét, és özvegységed gyalázatára nem kell emlékezned többé.
Maga a Teremtőd lesz hitvesed, a Seregek Ura az ő neve.
Izrael Szentje lesz a Megváltód, akit Istenének nevez az egész föld.
Igen, visszahív téged az Úr, mint egy elhagyott és bánkódó lelkű asszonyt, mint ifjúkorban eltaszított feleséget – a te Istened mondja ezt.
Igaz, elhagytalak egy röpke pillanatra, de most nagy irgalommal visszafogadlak.
Amikor haragom fölgerjedt, egy pillanatra elrejtettem előled arcomat.
De most örökre szóló irgalommal megkönyörülök rajtad.
Az Úr mondja ezt, a te Megváltód.
Ez az Isten igéje.
Iz 54,1-10

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Dicsőítelek téged, Uram, * mivel megmentettél engem. (2a, vers. - 6. tónus)
Előénekes: Dicsőítelek téged, Uram, † mivel megmentettél engem, * nem engedted, hogy ellenségeim ujjongjanak rajtam.
Uram, lelkemet kihoztad a halál országából, * életben tartottál, nehogy sírba szálljak.
Hívek: Dicsőítelek téged, Uram, * mivel megmentettél engem.
E: Zsoltárt zengjetek az Úrnak, ti, az ő szentjei, * és dicsérjétek az ő szent nevét,
mert haragja csak egy pillanat, * de jósága végigkísér egész életünkön.
Ha este meglátogat is a sírás, * reggelre az öröm visszatér.
H: Dicsőítelek téged, Uram, * mivel megmentettél engem.
E: Meghallgatott az Úr, és megkönyörült rajtam, * az Úr lett az én segítségem.
Sírásomat örömre fordítottad, * Uram, Istenem, magasztallak mindörökké.
H: Dicsőítelek téged, Uram, * mivel megmentettél engem.
Zsolt 29,2 és 4.5-6.11-12a és 13b

ALLELUJA
Készítsétek elő az Úr útját, egyengessétek ösvényét, * és minden ember meglátja az Üdvözítőt, akit elküld az Isten. Lk 3,4 és 6 – 6. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
Jézus dicséri előhírnökét, Keresztelő Szent Jánost.
Amikor János követei eltávoztak, Jézus beszélni kezdett a néphez Keresztelő Jánosról: „Miért mentetek ki a pusztába? Hogy széltől lengetett nádat lássatok? Vagy azért mentetek ki, hogy puha ruhába öltözött embert lássatok? Aki drága ruhában jár és kényelmesen él, királyi palotában lakik. Miért mentetek hát ki? Hogy prófétát lássatok? Igenis, mondom nektek, prófétánál is nagyobbat. Róla mondja ugyanis az írás: »Íme, elküldöm követemet színed előtt, hogy elkészítse előtted az utat.«
Mondom nektek: Az asszonyok szülöttei között nincs nagyobb próféta, mint Keresztelő János. De aki legkisebb a mennyek országában, nagyobb, mint ő.” Az egész nép, amely hallgatta őt, még a vámosok is, felismerték Isten akaratát, és megkeresztelkedtek János keresztségével. Csak a farizeusok és a törvénytudók nem keresztelkedtek meg nála, és ezzel meghiúsították magukban Isten szándékát.
Ezek az evangélium igéi.
Lk 7,24-30

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Forduljunk kéréseinkkel Jézus Krisztushoz, akinek elérkeztét Keresztelő János jelezte előre és készítette elő.
Lektor: 1. Add, Urunk, hogy Egyházad mindenkor a jó gazda gondosságával kezelje világi javait, ám szívében csak hozzád ragaszkodjék!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Töltsd el, Urunk, Lelkeddel vezetőinket, hogy igazságban és igazságosságban vezessék országunkat!
3. Hívj, Urunk, nyitott lelkű fiatalokat evangéliumod szolgálatára, papjaidnak és munkatársaiknak pedig adj erőt és kitartást!
4. Adj szívünkbe, Urunk, mindenki iránt szerető figyelmességet, hogy azok is megbékéljenek veled és Egyházaddal, akik távol állnak tőled!
5. Add, hogy a művészek észrevegyék teremtésed és szereteted csodáit, és műveikkel is országod hirdetői legyenek!
Pap: Siess, Uram, néped segítségére, mert kezdettől fogva tebenned van minden reménységünk. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
Hívek: Ámen.


Holnapi olvasmányok

Tegnapi olvasmányok

Igenaptár főoldal